Tải bản đầy đủ

Bài 4. trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác


Gi¸o viªn: Phan V¨n Quang
Tæ : Khoa häc tù nhiªn
§4.tr­êng hîp b»ng nhau thø hai cña
tam gi¸c c¹nh gãc c¹nh (c.g.c)– –
TiÕt 25.

TIẾT 25.§4.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM
GIÁC CẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và
góc xen giữa.
Cách vẽ:
Bài toán: Vẽ tam giác ABC
biết AB = 2cm,BC = 3cm,
- Vẽ góc
0
ˆ
70B =
' 0
ˆ
70xB y =

0
ˆ
70xBy =
- Trên tia Bx lấy điểm A sao
cho BA = 2cm
- Trên tia By lấy điểm C sao
cho BC = 3cm
- Vẽ đoạn thẳng AC, ta được
tam giác ABC
Bài toán: Vẽ tam giác
biết = 2cm, = 3cm,
Cách vẽ:
- Vẽ góc
- Vẽ đoạn thẳng , ta được
tam giác
- Trên tia y lấy điểm
sao cho = 3cm
- Trên tia x lấy điểm sao
cho = 2cm
Nhóm 1
Nhóm 2
' 0
ˆ
70B =
' ' '
A B C
' '
A B
' '
B C
'
B
'
A
' '
B A
'
B
'
C
' '
B C
' '
AC
' ' '
A B C

Tit 25 Đ4. trường hợp bằng nhau thứ hai của tam
giác cạnh góc - cạnh (C.G.C)
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa
Vẽ tam giác ABC biết AB = 2cm, BC = 3cm,
Giải:

0
70B
=
-Vẽ góc
y
B
A
- Trên tia Bx lấy điểm A sao cho AB = 2cm
-Trên tia By lấy điểm C sao cho BC =3cm.
- Vẽ đoạn thẳng AC ta được tam giác ABC
2
c
m
x
C
3cm
0
70
x
C
3cm
y
B
2
c
m
A
0
70
ã
0
70xBy =
Hng dn v:

TIẾT 25.§4.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM
GIÁC CẠNH GÓC CẠNH (C.G.C)
1. Vẽ tam giác biết hai cạnh và góc xen giữa.
2. Trường hợp bằng nhau cạnh – góc - cạnh
Ta thừa nhận tính chất cơ bản sau:
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và
góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau

?2: Hai tam gi¸c trªn h×nh vÏ sau cã b»ng nhau kh«ng? v× sao?
A
B
C
D
M
N
P
Q

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×