Tải bản đầy đủ

Help !! Tìm tập hợp điểm ..

Bài 1: Cho tam giác đều ABC cạnh a. Tìm quỹ tích điểm M trong các trờng hợp sau:
a)
222
MCMB2MA3
+=
b)
2222
aMC2MBMA
=+
c)
2
a5
MA.MCMC.MBMB.MA
2
=++
Bài 2: Cho ABC vuông tại A, BC = 6a. Biện luận theo k quỹ tích điểm M thoả mãn:
( )( )
2
kaMCMBMAMCMB
=+++
.

Vi giỏ tr no ca im k thỡ qu tớch im M cha im A
Ai giỳp bi ny vi ! Thanks
http://kinhhoa.violet.vn

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×