Tải bản đầy đủ

Một số ý kiến hoàn thiện phương pháp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà Xuất Bản Âm Nhạc.

Chơng 3: Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc k toỏn bỏn hng
v xỏc nh kt qu bỏn hng ti Nhà Xuất Bản.
Núi chung cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu bỏn hng ti NXB
ó cung cp thụng tin chớnh xỏc, trung thc v y v tỡnh hỡnh bỏn hng, theo
dừi sỏt sao tin thc hin k hoch bỏn hng, k lut thanh toỏn v thc hin
ngha v i vi Nh nc, phc v qun lý sn xut. Do ú vic cung cp s liu
giỳp cụng tỏc qun lý t c nhng kt qu nht nh phự hp vi iu kin thc
t ca n v.
Cụng tỏc k toỏn bỏn hng ó ghi chộp y khi lng thnh phm, hng
hoỏ, dch v bỏn ra tớnh toỏn ỳng n tr giỏ vn ca hng ó bỏn, chi phớ bỏn
hng. Vic bỏn hng m bo theo dừi tỡnh hỡnh bỏn hng v theo dừi tin hng
n tng khỏch hng. Nh vy s giỏm sỏt cht ch tỡnh hỡnh thanh toỏn, ng
vn ng thi cng phự hp vi ch ti chớnh hin hnh v yờu cu theo dừi
cụng n ca NXB.
Bờn cnh ú, cụng tỏc xỏc nh kt qu bỏn hng ca NXB n gin khoa
hc, hp lý m bo phn ỏnh chớnh xỏc doanh thu bỏn hng, tng kt tớnh toỏn
c kt qu kinh doanh ton NXB.
1) Ưu điểm :
Cỏc chng t s dng trong quỏ trỡnh hch toỏn ban u u phự hp vi
yờu cu kinh t v phỏp lý ca cỏc nghip v kinh t phỏt sinh. Nhng thụng tin v
cỏc nghip v kinh t phỏt sinh u c ghi chộp y , chớnh xỏc, kp thi to

iu kin cho vic kim tra, i chiu s liu. Cỏc phng thc v phng tin
thanh toỏn NXB ang s dng cng phự hp vi iu kin kinh t nc ta hin
nay.
Nhà xuất bản luụn thc hin tt cỏc chớnh sỏch, ch k toỏn thanh toỏn
ca Nh nc, cỏc chớnh sỏch v thu, phớ v l phớ ng thi chp hnh ỳng k
lut thanh toỏn. õy l c s NXB to dng v gi vng uy tớn khỏch hng, gúp
phn lm hot ng sn xut kinh doanh ca NXB t hiu qu cao hn.
2) Nhợc điểm :
Kế toán nhập dữ liệu ghi chép sổ sách vẫn còn thủ công Chua ap dụng nhng
phần mềm kế toán thực tế vào công việc để cho hiệu quả hơn Quản lý số liêu dợc
chặt chẽ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×