Tải bản đầy đủ

Hoc hat : Chuc mung sinh nhat


Ng­êi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Ngäc
Tr­êng TiÓu häc H¶i §«ng.

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Âm nhạc
Bài cũ
-
Em hãy cho biết tác giả của bài hát: X hoa?
-
Em hãy trình bày bài hát kết hợp múa phụ hoạ
đơn giản.
- ¤n tËp 3 bµi h¸t: ThËt lµ hay, Xße hoa, Móa vui.
- Ph©n biƯt ©m thanh cao - thÊp, dµi - ng¾n.

`

Thứ n m ngày 21 tháng 10 năm 2010 ă
Âm nhạc
Học hát bài : Chúc mừng sinh nhật
Nhạc :Anh

Lời Việt: Đào Ngọc Dung

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×