Tải bản đầy đủ

FINAL TEST 1 FOR CLASS 2

EXERCISE 4
Câu 1: Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu, từ trả lời
đúng )
1. ………. is that?
A. Who B. What C. How
2. This is ………… father.
A. I B. my C. you
3. How many …………..?
A.a dog B.dog C. dogs
4. What do ………..do?
A.do B.my C.you
5.I’m …………student.
A.some B. a C. an
6. Từ nào có nghĩa “ bông hoa màu đỏ” ?
A. a white flower. B. a red flower C. a yellow flower.
7. Từ nào có nghĩa là “ y tá “?
A. nurse B.cook C.doctor.
8.Trong 3 từ chỉ màu , màu nào là màu “đen” ?
A. black B. green C. yellow
Câu 2: Reoder words to make sentences ( Sắp xếp từ xáo trộn thành câu đúng )
1. What / is / color / it? ……………………………………..

2. blue / this / bag / is / a. ……………………………………..
3. yellow / it / is. ……………………………………..
Câu 3: Look and complete ( Hãy nhìn phép tính và chọn kết quả đúng A, B hoặc C )
1. one + six = …………………….
A. seven B. eight C. six
2. twenty – eight = ………………
A. ten B. eleven C. twelve
3.three +seven = …………….
A.ten B. nine C. eleven
EXERCISE 5
Câu 1: Em hay đọc các câu sau và nối với tranh phù hợp
This is my mother
And this is my father

Ten parrots

Fourteen ducks
This is my grandmother
and this is my grandfather
One bear
One flower


This is my brother

I am a doctor

I am a nurse
Three telephones
I am a cook

I am a teacher
Câu 2: Em hãy nối câu Tiếng Anh tương ứng với câu Tiếng Việt.
What color is it ? Đây là chị của mình.
It is white. Mình là một giáo viên.
What do you do ? 11 bông hoa.
I am a student. Bao nhiêu bông hoa vậy ?
How many flowers ? Nó màu gì vậy ?
Eleven flowers Mình là một học sinh.
I am a teacher. Nó màu trắng.
This is my sister. Bạn làm nghề gì vậy ?
Câu 3: Em hay khoanh tròn A, B hoặc C đáp án đúng :
1) Câu nào có nghĩa là “ mình là một giáo viên” ?
A. I am a cook B. I am a teacher C. I am a nurse
2) Câu nào có nghĩa là “ mình là một học sinh” ?
A. I am a doctor B. I am a student C. I am a salesclerk
3) Câu nào có nghĩa là “ mình là một y tá” ?
A. I am a worker B. I am a nurse C. I am a pilot
4) Câu nào có nghĩa là “ nó màu đỏ” ?
A. It is white B. It is blue C. It is red
5) Câu nào có nghĩa là “ nó màu đen” ?
A. It is white B. It is black C. It is yellow
6) Câu nào có nghĩa là “ nó màu xanh lá cây” ?
A. It is green B. It is blue C. It is pink
7) Câu nào có nghĩa là “ bông hoa màu trắng” ?
A. white flowers B. yellow flowers C. black flowers

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×