Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----o0o----
LÝ LỊCH KHOA HỌC
Họ và tên: NGUYỄN BẢO KỲ
Sinh 10/3/1976 - Nam
Đơn vò công tác:Công Ty KaSaTi
I. LÝ LỊCH SƠ LƯC
Nguyên quán :Thành Phố Biên Hòa –Tỉnh Đồng nai
Nơi sinh : Thành Phố Biên Hòa –Tỉnh Đồng nai
Đòa chỉ liên lạc :21/34 Hậu Giang Q.TB
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Phật
Thành phần gia đình: Trí thức
Thành phần bản thân: Trí thức
Sức khỏe: tốt
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC
Chế độ học: Chính quy
Từ 9/1994 đến 5/1999: Học tại Đại học Quốc gia TP HCM- Trường Đại Học Bách Khoa
TpHCM

Ngành học: Điện tử
Đề tài tốt nghiệp :CARD LẤY MẪU TIẾNG NÓI
Nơi bảo vệ luận án tốt nghiệp: Trường Đại Học Bách Khoa
Người hướng dẫn: Thầy Ths Võ Tấn Thông
TRÊN ĐẠI HỌC
Từ 9/2000 đến 2004: Học cao học chuyên ngành Vô Tuyến – Điện Tử tại Trường Đại học
Bách Khoa Tp HCM
Tên luận án: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MẠNG CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHIP
FPGA VÀ CPU 89S8252
Ngày và nơi bảo vệ: 27/4/2004 tại Trường Đại học Bách Khoa TpHCM
Người hướng dẫn: Ts Nguyễn Như Anh –Ths Tống Văn On
III. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỸ THUẬT
1- Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật chuyên môn. Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm
và hiện đang làm công tác khoa học – kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu, thí nghiệm, giảng
dạy, quản lý, phục vụ khoa học).
Thời gian Tóm tắt quá trình hoạt động khoa học – kỹ thuật, nơi công
tác
Từ 8/1999 đến nay

Nhân viên kỹ thuật Công Ty KaSati
2- Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật:
Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo
trình, giáo án, phương án, tác phẩm.... Đã và đang tiến hành các hoạt động khoa học – kỹ
thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với
người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng, v.v...
3- Tham dự các cuộc hội nghò khoa học – kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước):
tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật.... Ở nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung
chuyên môn).
4- Khen thưởng và giải thưởng về hoạt động khoa học – kỹ thuật (thời gian, hình thức khen
thưởng, cơ quan quyết đònh).
5- Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học – kỹ thuật (ghi cụ
thể và tỉ mỉ).
Nguyện vọng được đào tạo cao hơn nữa để phục vụ cho công việc nghiên cứu.
IV. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
Tóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (thanh niên cộng sản, công đoàn...)
các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành...) các phong trào lớn (cải tiến
quản lý hợp tác xã, ...) ghi rõ nơi, thời gian.
CƠ QUAN XÁC NHẬN Ngày 22 tháng 5 năm 2004
(Ký tên và đóng dấu) Người khai ký tên
Nguyễn Bảo Kỳ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×