Tải bản đầy đủ

bai : tính giá trị của biểu thức

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ, THĂM LỚP 3B
Tìm giá trị của biểu thức:
a)125 + 18 b) 161 -150
c) 21 x 4 d) 48 : 2
Toán
= 143
= 84
= 11
= 24
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
60 + 20 – 5
= 80 - 5
= 75
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta
thực hiện các phép tính theo thứ tự
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta
thực hiện các phép tính theo thứ tự
49 : 7 x 5 = 7 x 5
= 35

từ trái sang phải.
từ trái sang phải.
từ trái sang phải.
từ trái sang phải.
Toán
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
* Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính nhân, chía thì ta thực
hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Toán
Thứ tư ngày 8 tháng 12 năm 2010
Toán
Th t ngy 8 thỏng 12 nm 2010
Toỏn
Luyện
tập:
Bài 1:
Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
a) 103 + 20 + 5
c) 516 10 + 30
d) 653 - 3 - 50
b) 241 41 + 29 = 123 + 5
= 128
= 200 + 29
= 229
= 506 + 30
= 536
= 650 - 50
= 600
Th t ngy 8 thỏng 12 nm 2010
Toỏn
Giá trị của biểu thức
103 + 20 + 5 là
Giá trị của biểu thức
241 41 + 29 là
Giá trị của biểu thức
516 10 + 30 là
Giá trị của biểu thức
653 - 3 - 50 là
= .
=
= .
=
= .
=
= .
=
128
229
536
600

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×