Tải bản đầy đủ

BM.VHTTDL.16. - Đơn đề nghị công nhận cơ sở ăn uống đạt tiêu chuẩn du lịch

Phụ lục 1a
Tên doanh nghiệp: ……………. CÔ
̣
NG HOÀ XÃ
̃
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
………………………………… Độc lâ
̣
p – Tự do – Hạnh phúc
Tên cơ sở ăn uống:…………….
………………………………… …., ngày tháng năm
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN CƠ SƠ
̉
ĂN UỐNG ĐẠT TIÊU CHUẨN DU LỊCH
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Tên cơ sở ăn uô
́
ng:..............................................................................................
Giám đốc:............................................................................................................
Địa chỉ:................................................................................................................

Điện thoại:................................................Fax:...................................................
Email:..................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:...........................................................
Ngày cấp:............................................. Nơi cấp: ...............................................
Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy chế xét chọn cơ sở ăn
uống đạt tiêu chuẩn du lịch được ban hành tại Quyết định số /QĐ-UBND ngày
......./......../2007 của U
̉
y ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chúng tôi đề nghị Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xem xét, công nhận cơ sở ăn uô
́
ng của chúng tôi
đạt tiêu chuẩn du lịch.
Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định và bảo đảm duy trì chất
lượng đúng theo tiêu chuẩn được công nhận.

Giám đốc hoặc Chủ cơ sở kinh doanh
(Ký tên và đóng dấu)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×