Tải bản đầy đủ

Bài giảng triết học - Chương 12


!!!
"
Quan niệm sai lầm cho rằng mình đã biết rồi thường
sớm lẻn vào trong đầu bạn ngay trước khi bạn thực
sự biết
".
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, triết gia Đức)
"
Lạy Chúa, xin hãy cho con được trong sạch, nhưng
không phải lúc này
".
Saint Augustine (354-430, triết gia Algeria),
Thú nhận

!!!
"
Từ ngữ là vật trao đổi của người khôn… nhưng là tiền
bạc của kẻ ngốc
".
Thomas Hobbes (1588-1679, triết gia Anh)

"Cogito ergo sum"
(Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại).
"
Lẽ phải là món hàng được phân phối đều nhất, vì ai
cũng tin rằng mình có nhiều lẽ phải
".
René Descartes (1596-1650, triết gia Pháp)

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
12.1. NHÀ NƯỚC
12.1.1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
Nguồn gốc: do mâu thuẫn giai cấp ngày càng sâu sắc,
không thể điều hòa, cần có một tổ chức bạo lực.
Bản chất: là công cụ chuyên chính, là tổ chức chính trị
của giai cấp thống trị, nhằm bảo vệ trật tự hiện hành
và đàn áp sự phản kháng của các giai cấp khác.

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
Benedict Spinoza ((1632-1677, Hà Lan),
Chuyên luận về
thần học và chính trị học
: trong một xã hội được cai
trị dựa trên lý trí, tự do ngôn luận là cần thiết để bảo
vệ trật tự chung.
"
Mọi người có thể suy nghĩ những gì họ thích, và phát
biểu những gì họ nghĩ
".
"
Mục tiêu đích thực của chính quyền là tự do
".

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
12.1.2. Đặc trưng cơ bản của nhà nước
Quản lý dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định.
Có một hệ thống các cơ quan quyền lực chuyên nghiệp
mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã


hội.
Hình thành hệ thống thuế khóa để nuôi bộ máy nhà
nước.

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
12.1.3. Chức năng cơ bản của nhà nước
Góc độ tính chất của quyền lực chính trị: công cụ
thống trị giai cấp và thực hiện chức năng xã hội.
Góc độ phạm vi tác động của quyền lực nhà nước ở cấp
vĩ mô: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831, Đức)
- Trong sự phát triển xã hội, không bao giờ có tình trạng
không xung đột > sùng bái nhà nước.
"
Con người có được hiện hữu trọn vẹn là nhờ nhà nước
"
- Phái Hegel Hữu: chủ nghĩa dân tộc, được đẩy lên đỉnh
cao thành chủ nghĩa phát-xít.
- Phái Hegel Tả: cần có những biến đổi cách mạng để
hiện thực hóa xã hội lý tưởng.

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
THAM KHẢO
6 CHỨC NĂNG CỦA MỘT NHÀ NƯỚC HIỆU NĂNG
1. Giữ độc quyền sử dụng sức mạnh hợp pháp
Nhà nước có thể hoặc không thể tuyên bố độc quyền
sức mạnh trên lãnh thổ theo pháp quyền của nó, với
các lực lượng quân sự và các cơ quan công an cảnh
sát có khả năng đẩy lùi kẻ thù quốc ngoại và bảo vệ
trật tự quốc nội.

Chương 12
NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG
2. Thu hút tài nguyên
Cũng như con người không thể sống nếu không có máu,
nhà nước không thể vận hành nếu không có thu nhập
từ thuế. Chính tài nguyên có sẵn ấy cho phép nhà
nước thực hiện những công tác khác. Trong ý nghĩa
ấy, một chính phủ hiệu năng phải có khả năng thu hút
từ xã hội các tài nguyên đủ dùng, gom các tài nguyên
ấy thành vốn liếng chung của quốc gia và dùng chúng
cho những mục đích quốc gia.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×