Tải bản đầy đủ

DIỄN GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI: ANH VĂN (p6)

DIỄN GIẢI
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG
NĂM 2009
MÔN THI: ANH VĂN; Khối D1
( Q51- Q60)
---------------------------------

Question 51: A. seem B. turn C. become D. come
Xét về ngữ nghĩa và cấu trúc, seem là hợp lí nhất:
it + seem + that + S + V (dường như thể ...)

Question 52: A. a few B. a little C. little D. few
a little / little + danh từ không đếm được
a few / few + danh từ đếm được số nhiều
Sau chỗ trống là danh từ seconds (đếm được số nhiều)
nên ta chọn a few hoặc few.
a few : một vài nhưng few : hầu như không có (có rất ít)
(nghĩa phủ định)
Do vậy chọn A. a few hợp nghĩa hơn.

Question 53: A. achieving B. trying C.

managing C. looking
try + to Vo : cố gắng làm gì
Dựa vào nghĩa để chọn phương án B. (cố tìm ra từ ngữ
diễn đạt đúng)

Question 54: A. down B. over C. back D. up
động từ hai thành tố : turn back (quay trở lại vấn đề)

Question 55: A. the same B. such as C. like D.
likely
be the same : tương tự, giống nhau
be alike : tương tự, giống nhau

BÀI DỊCH GỢI Ý
Ở Hoa Kì và Gia Nã Đại, người ta cho rằng việc nhìn thẳng vào mắt ai
đó khi bạn đang nói chuyện với họ là rất quan trọng. Nếu bạn nhìn xuống
hoặc liếc sang một bên khi người kia đang nói chuyện, thì người đó sẽ
nghĩ rằng bạn không hứng thú với những gì anh (cô ) ta nói. Dĩ nhiên,
điều này rất vô lễ. Còn nếu bạn nhìn xuống ngay liếc sang một bên lúc
nói chuyện, thì dường như thể bạn không trung thực.
Tuy nhiên, những người đang nói chuyện đôi khi cũng nhìn ra chỗ
khác vài giây để suy nghĩ hoặc cố tìm ra từ ngữ diễn đạt chính xác ý họ
muốn nói. Song có điều, họ luôn luôn quay trở lại cuộc nói chuyện ngay
lập tức và nhìn thẳng vào mắt người nghe. Các "quy tắc" giao tiếp xã hội
này thì giống nhau đối với hai người nam, hai người nữ, một nam một nữ,
hoặc là một tráng niên và một nhi đồng.

PHONETICS (Ngữ âm học)

Question 56: A. eternal (i: ) B. eliminate (i: ) C. energy (e)
D. eradicate (i: )
'energy là danh từ, có dấu nhấn ở vần đầu, nên không
thể phát âm là i: hay ə

Question 57: A. reserve (z) B. desert (z) C. conserve (s) D.
observant (z)

Question 58: A. mounting (au) B. country (ʌ) C. account (au) D.
astound (au)

Question 59: A. ancient (ei) B. strange (ei) C.
educate (ei) D. address (ə)

Question 60: A. explorer (ks) B. expand (ks) C. exist (gz) D.
extinct (ks)
----------------------------------------------
( còn tiếp )
Nguồn: englishtime.usTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×