Tải bản đầy đủ

danh sách 10 lỗi trong ứng dụng mà các hacker có thể sử dụng để tấn công các hệ thống máy chủ

danh sách 10 lỗi trong ứng dụng mà các hacker có thể sử dụng để
tấn công các hệ thống máy chủ
1. Kiểm soát truy nhập bị phá: Những hạn chế xác thực cho các user được phép truy nhập
vào trang web không có hiệu lực. Do đó, những kẻ tấn công có thể khai thác những kẽ hở
này để truy nhập vào tài khoản của một user khác, xem các file nhạy cảm hay sử dụng các
những chức nang không được phép.
2. Quản lý tài khoản bị bẻ: Các mã thông báo và chứng từ về tài khoản không được bảo vệ
thoả đáng. Những kẻ tấn công có thể an cắp mật khẩu, khoá các cookies hay những mã
thông báo khác để "bẻ gẫy" các yêu cầu xác thực truy nhập vào ứng dụng web và lấy
những nhận dạng của người sử dụng khác.
3. Các thông số không được xác nhận: Thông tin từ các yêu cầu của trang web không được
xác nhận trước khi được sử dụng bởi một ứng dụng web. Những kẻ tấn công có thể sử
dụng những kẻ hở này để tấn công thông qua một ứng dụng web.
4. Các kẽ hở CSS (Cross-Site Scripting): ứng dụng web có thể bị sử dụng như là cơ chế để
chuyển một cuộc tấn công đến trình duyệt của một người sử dụng đầu cuối nào đó. Cuộc
tấn công đó sẽ làm lộ ra các mã thông báo của người sử dụng đầu cuối đó và lấy đi những
thông tin nhạy cảm trong máy.
5. Các lỗi phát lệnh: Những ứng dụng web phải vượt qua các thông số khi chúng tiếp cận
với các hệ thống bên ngoài hay một hệ điều hành cục bộ. Nếu cuộc tấn công có thể đưa các
lệnh "ác tâm" vào các thông số này, thì hệ thống bên ngoài có thể điều hành những lệnh
này thay ứng dụng web đó.

6. Các vấn đề xử lý lỗi: Các lỗi xảy ra trong khi hoạt động bình thường không được xử lý
tốt. Nếu một cuộc tấn công có thể gây ra những lỗi, điều này xảy ra tình trạng ứng dụng
web không xử lý được, những kẻ tấn công có thể lấy được các thông tin hệ thống chi tiết,
từ chối dịch vụ, khiến cho cơ chế bảo mật thất bại hoặc là phá hoại máy chủ.
7. Sử dụng mật mã không an toàn: Các ứng dụng web thường sử dụng các chức nang mật
mã để bảo vệ thông tin (ví dụ như các chứng từ uỷ nhiệm). Tuy nhiên, các chức nang và
mã này để tích hợp rất khó mã hoá, dẫn đến tình trạng chức nang bảo vệ bị kém đi.
8. Những kẽ hở quản lý từ xa: Nhiều ứng dụng web cho phép những người quản trị hệ
thống có thể truy nhập vào web site và sử dụng một giao diện web từ xa. Nếu những chức
nang quản trị này không được bảo vệ cẩn thận, một cuộc tấn công có thể truy nhập đến tất
cả các CSDL có liên quan của một trang web.
9. Cấu hình máy chủ ứng dụng và web bị lỗi: có một chuẩn cấu hình máy chủ mạnh là thiết
yếu đối với một ứng dụng web an toàn. Những máy chủ này có nhiều lựa chọn cấu hình,
mà có thể ảnh hưởng đến sự an toàn đối với hệ thống và người truy cập.
10. Tràn bộ nhớ đệm: Các thiết bị ứng dụng web trong một số ngôn ngữ không có hiệu lực
đầu vào có thể bị phá huỷ, hay trong một số trường hợp được sử dụng để điều khiển một
tiến trình. Những thiết bị này có thể gồm CGI, các driver, thư viện và các thiết bị máy chủ
của ứng dụng web.
xem , rút kinh nghiệm , patch và ..biết

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×