Tải bản đầy đủ

tiết 93: Đức tính giản dị của Bác Hồ


Ch¨m

7B
ngoan
Häc
giái

§øc tÝnh gi¶n
dÞ cña B¸c Hå

Văn bản là đoạn trích trong bài diễn văn lễ
kỷ niệm 80 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
I. Đọc, hiểu chú thích
Tiết 93: đức tính giản dị của bác hồ
- Phạm Văn Đồng -
2. Chú thích
1. Đọc
a. Tác giả
b. Tác phẩm

c. Từ khó
a. Tác giả
b. Tác phẩm
c. Từ khó
Phạm Văn Đồng (1906-2000) là nhà cách
mạng nổi tiếng, nhà văn hoá lớn của dân
tộc.
Thanh bạch
Tao nhã
Tu hành
Nhất quán: Thống nhất không phân biệt từ
trước đến sau.

Phần sau: Còn lại
Những biểu hiện của đức tính giản dị
Tiết 93: đức tính giản dị của bác hồ
- Phạm Văn Đồng -
I. Đọc, hiểu chú thích
2. Chú thích
1. Đọc
a. Tác giả
b. Tác phẩm
c. Từ khó
d. Thể loại:
e. Bố cục:
d. Thể loại:
Nghị luận chứng minh: để làm rõ cho mọi
người hiểu về đức tính giản dị của Bác Hồ
trong những biểu hiện rất cụ thể.
Tác giả lập luận từ khách quan -> cụ thể
e. Bố cục:
gồm 2 phần.
Phần đầu: Từ đầu -> tuyệt đẹp
Nhận xét chung về đức tính giản dị của
Bác Hồ.

Câu 1: Nêu nhận xét chung
Câu 2: Giải thích rõ cho câu 1
Luận điểm: Sự nhất quán giữa cuộc đời
hoạt động chính trị và đời sống bình thư
ờng vô cùng giản dị và khiêm nhường của
Bác.
Câu văn: Bác Hồ vẫn giữ....trong sáng
thanh bạch tuyệt đẹp.
- Tác giả tin ở nhận định của mình (điều
rất quan trọng ...) và tỏ rõ sự ngợi ca đối
với Hồ Chủ Tịch.
Tiết 93: đức tính giản dị của bác hồ
- Phạm Văn Đồng -
I. Đọc, hiểu chú thích
2. Chú thích
1. Đọc
a. Tác giả
b. Tác phẩm
c. Từ khó
d. Thể loại:
e. Bố cục:
II. Đọc, hiểu văn bản
1. Nhận định chung về
đức tính giản dị của
Bác.
1. Nhận định chung về đức tính giản dị
của Bác.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×