Tải bản đầy đủ

Tuyển tập các bài dao động và sóng điện từ , từ các đề thi thử ĐH

Tuyển tập các bài tập dao động và sóng điện từ của các đề thi thử ĐH
Cõu 1
!"#$ %
Cõu 2&' (%)!*
%( + %( +, %(- %(.-
Cõu 3/+ 01!2345. (.6789
F
à
: ; < ( <=6>
?@A + B..@C#<5D

69EFG+HI..@C#<56JFK
L. +M ;
787N 787> 78N 78>
Cõu 4#I%;khụng ỳngO
A. P.-!H#@QRHS'!T+%(P(%(.-
B. U(.-:T:VW XTG ;S'8:VW (#YZ97
J
[%
C. U(.-)!*!T %( \K)!* B%(.- T
D. U(.-%(GMK%(.-K.!H#@Q:-!H#@

Q !]: :'( :T!]%(
Cõu 5/+ 2W: B45. (.#@QS<-9>^@J_7
^: ; < ( <#@QPI#!* %( (#!T %(-97@9777K
< B ; (T+#@Q-
A. 98J`97
a_
?@Z8EN97
aN
? Z8EN97
aJ
?@98J`97
aE
?
B. 98J`97
aN
?@Z8EN97
aZ
? Z8EN97
a_
?@98J`97
aN
?
Câu 6: Mạch dao động LC gồm tụ có C=200nF và cuộn thuần cảm L=2mH. Biết cờng độ dòng điện cực đại trên L là
I
0
=0,5A. Khi cờng độ dòng điện trên L là i=0,4A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
A. 20V. B. 30V. C. 40V. D. 50V.
Câu 7: Khung dao động LC có C=10
à
F, L=100 mH. Tại thời điểm u
C
=4 V thì cờng độ dòng điện i= 30 mA.
Cờng độ dòng điện cực đại trong khung là:
A. 20 mA. B. 30 mA. C. 40 mA. D. 50 mA.
Câu 8: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì véc tơ cờng độ điện trờng
E
và véc tơ cảm ứng từ
B
:
A.


E

B
luôn vuông pha với nhau. B.
E

B
luôn cùng phơng với phơng tuyền sóng.
C.
E

B
luôn vuông góc với phơng truyền sóng. D.
E

B
luôn ngợc pha với nhau.
Câu 9: Khung chọn sóng gồm cuộn cảm L và 2 tụ C
1
,C
2
. Nếu chỉ dùng L và C
1
thì thu đợc sóng có

1
=100m. Nếu chỉ dùng L và C
2
thì thu đợc sóng

2
=75m. Khi dùng L và C
1
, C
2
song song thì khung thu đợc
sóng có bớc sóng là:
A. 25m. B. 60m. C. 125m. D. 175m.
Câu 10: Trong mạch dao động LC lý tởng, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U
0
và cờng độ dòng điện
cực đại qua mạch là I
0
. Khi cờng độ dòng điện trong mạch có giá trị 0,5I
0
thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai
bản tụ là:
A. 0,5U
0
. B. 0,5 U
0
. C. 0,5 U
0
. D. 0,25 U
0
.
Câu 11: Trong mạch dao động LC lý tởng, cứ sau những khoảng thời gian nh nhau t
0
thì năng lợng trong
cuộn dây cảm và trong tụ lại bằng nhau. Chu kỳ dao động riêng của của mạch là:
A. T= t
0
/2. B. T= 2t
0
. C. T=t
0
/4. D. T=4t
0
.
Câu 12: Mạch dao động có C= 6nF, L= 6
à
H. Do mạch có điện trở R=1

, nên dao động trong mạch tắt
dần. Để duy trì dao động với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U
0
=10V thì phải bổ sung năng l-
ợng cho mạch một công suất là:
A. P=20 mW. B. P=30 mW. C. P=40 mW. D. P= 50 mW.
Cõu 13. /+ b!2 (56>0^38 .:T6787>%0E97
Z
303c)
!* B+
A.9E8>97
a>
0d3 B._8E>97
a>
0d3 C._E8>97
a`
0d3 D._E8>97
a>
0d3
Cõu 14. /+ 4 ; < ( <=6N?:5. (.
6ef^8Xg
E
697GHXSI-h !HL.M ; +@h !H
L.M ; (A#YiA +
A.Z97
aZ
% B.E97
aN
% C._97
aN
% D.N97
aN
%
Cõu 15. G+ =8..@C#<5: !HL. +M ;
#@Q
GV: Dơng Văn Thành Trờng THPT Hà Trung
1
Tuyển tập các bài tập dao động và sóng điện từ của các đề thi thử ĐH
A. %W::' B.S %W:
C. %W:!* D. %W:
Cõu 16./+ 45. (.NE77^: < ( <E`>
à
?8.
278>

PIK+ :T..@ +Q5_FK< X
+ '%X
A.9Z`8>J
à
j B.>Ne8J
à
j C.E`N8e
à
j D.E89>j
Cõu 17. G+ ,%( B:'@.8# < ( <k-9?
@E>?PI+ l#!* %(.- (#!T %(-9E7@9E77K#5.< (
.5#@k-
A.N^@9_^ B.N^@N77^ C.N77^@9_7^ D.9_^@9_7^
Cõu 18./+ =:T%W( `97
Z
[%G+HI#.1 B5+
A +GHXSI-HI#I)!*.!H#Y)!*-!H
A.989E97
aN
% B.9877J97
aZ
% C.989E97
aZ
% D.9877J97
aN
%
Cõu 19.&0697
à
^m=6789?3G+HI

6N0F3K6787E03!H +
S#Y
A.E97
aN
03 B.E797
aN
03 C.N8N`97
aE
03 D.N8>97
aE
03
Câu 20: Chọn đáp số đúng. Trong một mạch dao động điện từ tự do, khi dùng tụ điện có điện dung C
1
thì
tần số riêng của mạch là f
1
= 30kH
Z
, khi dùng tụ điện có điện dung C
2
thì tần số riêng của mạch là f
2
=
40kH
Z
. nếu mạch này dùng hai tụ C
1
và C
2
mắc nối tiếp nhau thì tần số riêng của mạch là bao nhiêu ?
A. 50kH
Z
. B. 10kH
z
. C. 24kH
z
. D. 70kH
z
Câu 21: Biểu thức của năng lợng điện trờng trong tụ điện là
C
q
W
E
E
=
. Năng lợng điện trờng trong tụ điện
của một mạch dao động biến thiên nh thế nào theo thời gian ? (T là chu kỳ biến thiên của điện tích của tụ
điện)
A. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ 2T. B. Không biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T. D. Biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ
E
T
. Cõu 22 : Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao
động điện từ không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng U
max
. Giá trị cực đại của c-
ờng độ dòng điện trong mạch là:
A.
=

Dn
oo
=
B.
=
D
n
o
o
=
. C.
=Dn
oo
=
D.

=
Dn
oo
=
Cõu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng điện từ?
A. Điện tích dao động không thể bức xạ ra sóng điện từ.
B. Tần số của sóng điện từ chỉ bằng nửa tần số f của điện tích dao động.
C. Điện từ trờng do một điện tích điểm dao động theo phơng thẳng đứng sẽ lan truyền trong không
gian dới dạng sóng.
D. Vận tốc của sóng điện từ trong chân không nhỏ hơn nhiều lần so với vận tốc của ánh sáng trong
chân không.
Cõu 24: Việc thu sóng điện từ ở máy thu phải trải qua các giai đoạn, với thứ tự nào?
I.Chọn sóng II.Tách sóng III.Khuếch đại âm tần IV. Khuếch đại cao tần V.chuyển thành sóng
âm
A. I, III, IV, V. B. I, II, IV, III, V C. I. II, IV, V D. I, II, III, V.
Cõu 25&@V%;saiS(:+
)!* B+ 4)!*.!H25.:)!*-!H2
<
)!*.!H:)!*-!H#@Q:T %W
c)!* B+ !* #<
.- B+ !"#$
GV: Dơng Văn Thành Trờng THPT Hà Trung
2
Tuyển tập các bài tập dao động và sóng điện từ của các đề thi thử ĐH
Cõu 26/+ m5 (..@ +N8J0F3m.6Z70^3m <=6
E>0?3!H.5+
Z8`E03N8EJ03 >8E703_8ZN03
Cõu 27/+ I ,%( B4 ; (.%W <=6E8eà?
:5 (.6Ne70^3PI+ (Q (I#!* %( (#!T %(>78
pQ5q!%
rpq6ENE0^3%%:T rpq6ENE0^3W@:T
rpq6NJ70^3%%:T rpq6NJ70^3W@:T
Cõu 28./+ B:'@ (=6_
à
?5#@Q-e^@9>^+ #
!* %( (#!T %(YS<
G-NZJ@_E7 G-ZJ7@>_>8>
G-ZJ7@_E7 G-NZJ@>_>8>
Cõu 29/5. (.
6>87`f^
!* 1 .@..@
7
D
U(5!*
X: B ; ( <#Y78>?\M.2 B ;: B;
W=$.1 Q5#Yi.1 h 2HI01-S
7t =
h
X5.:T ;3

9
%
N77

9
%
E77

9
%
_77

9
%
Z77
Cõu 30G.- B+ =8.1 B5.#@QL:T%Wsc)
!*.!H5#@Q:T%W
s Es
9
E
s S'#@QLRH
Cõu 31/+ .-4 ; < (
=6>7?
:5.@A +
B !HL.+
7
n 6789
G+HI)!*.!H+ #Y
aN
98_97 d
K !HL.$ H#Y
A.789 B.787N C.787_ D.S'1!* :KS'#@.
Cõu 32!HL. +M < B+ =b!2 (A +
E&)!*-!H#Y)!*.!HK !HL.M < (A
S'1!* :K@CS.#Y9#Y78>tE#YtE
Cõu 33./+ 4 ; < ( <=678N?:5. (.6_Nu^
@L.+ (A +#Y78EFHI !HL.+ #Y
7K.1 B5.#Y
N97
a_
Z8E97
a>
N8J97
a>
Z8_7
a_

Cõu 34.G%W B.-.-L
5 )!* X + =
XT%:T%WQ B+ =
#Y%WQ B+ =
S'5 A=: B+ =
Cõu 35G+ =b!28,v
7
.1 + B5.8n
7
!HL.
++ SwQ B+
v
7
[Egn
7
n
7
[Egv
7
Egv
7
[n
7
Egn
7
[v
7

Cõu 36/+ 4 ; < ( <=678N?:5. (.6_Nu^
@..@ +C ;78ZFL.+ (A +#Y
789> 789E 78E7 78E>
Cõu 37: /%(:'@ ( '%XT (I%(,IQxH
<o+K%((
A. %( B. %( C. %( D. %(
Cõu 38: /5. (.97f^!* 1 .@..@o AU(W
GV: Dơng Văn Thành Trờng THPT Hà Trung
3
Tuyển tập các bài tập dao động và sóng điện từ của các đề thi thử ĐH
#<5.: ; < ( <9?\M.2 B ;
W8Xg
E
697US<HX#Q0SI-h W3.1 Q5. (A
#YiA#O
A.
Z77
9
s B.
N77
Z
s C.
9E77
9
s D.
_77
9
s
Cõu 39: /+ =8 ; ( <=6787>?8.2+ 78>

GH+

A. 78>% B. 789% C. 787>% D. 787>>%
Cõu 40: /+ =1!2456977^m=67879?FHI !HL.+ (
A678N8.1 Q5M6Z97
a`
P.1 +Q5
A. >97
a`
B. E8>97
a`
C. N97
a`
D. Z97
a`

Cõu 41: /+ =1!2:T5. (.6>
à
^& (.-
+ K..@ +2E#<5.D
7
69EFG+HI..@2E#<5.
6JFK)!*-!H B+
A. N8>97
aN
d B. E8_97
aN
d C. E97
aN
d D. 98J97
aN
d
Cõu 42: P%;saiS(:%(.-
A.&.1 (I#$ o+%(.-
B. %(.-%(8: ()!*
C. .!H:-!H' ::'( :T
D. .!H:-!H':':T
Câu 43. /+ .-= (.1 +Q#<59
C
à
:L. +M
;78Z9NU(.-+ +
A. %( U(: U( U(
Câu 44. r,v
7
.1 + B5.8'$ %;khụng phi '$ 1)
!*.- B+ b!2O
A.j6
E
7
E
9
CU
j6
L
Q
E
E
7
j6
C
Q
E
E
7
j6
E
7
E
9
LI
Câu 45. Trong :. #Y%(J77S?8!H%i5 #@.#QUW
Sw. Sw.;>77?
A. 625 chu kK 78_E> SK C. 1,6 chu kK 9_77 SK
Câu 46. , ;<Hsai
Trong s khi ca mỏy thu vụ tuyn in b phn cú trong mỏy thu l:
+ #@. + ,%( + S@ + + %(
Cõu 47:/+ =S+K !HL. (A +Z_03
G1 !HL.S)!*.!H#Y`>y)!*.- B+ O
A. 9E B. Z C. 9J D. e
Cõu 48:.-
A. !"#$ B. %
C. D.
Cõu 49:PI)#!T %(=!* Q (I
A. <N B. )=QE C. )=QN D. )QE
Cõu 50:I$ .1 B5+ (+M6v
7
%0Eg97
_
303GHI
)!*-#Y)!*.Q
A. E8>97
a`
0%3 B. 78_E>97
a`
0%3 C. 98E>97
a`
0%3 D. >97
a`
0%3
Cõu 51:G+ =8..@C#<5:.1 B5#@Q
%W:
A. !* B. . g[E C. D. . g[N
GV: Dơng Văn Thành Trờng THPT Hà Trung
4
Tuyển tập các bài tập dao động và sóng điện từ của các đề thi thử ĐH
Cõu 52:&:T5.: ; ( <=c!H
!* .1 +Q#<5v
7
697
z_
0d3:L. +Sn
7
69703
!T %(.i !2:TS (A
9JJ8N03 9JJ03 9_703 9J03
Cõu 53:/+ #1. B:'@.4 <=6E0à?3
:5.
9J77
7
=
0^3c( (I!* %(:'@.:T#!T %(
99Z03 998Z03 9Z8903 _8EJ03
Cõu 54:&0697à^m=6789?3G+HI

6N0F3K6787E03!H
+S#Y
E97
zN
03 E797
zN
03 N8>97
zE
03 N8N`97
zE
03
Cõu 55:GMK%(.-8:R ]

::R ]
{
''
!]::'( :T!]%(

!*
#@Q lRS'
Cõu 56:,#IhS(: +%(:'@
U( B@!* I'!T!T
U( (IXo:#
U( ()!*\]%(:%(
<88h
Cõu 57:,#I%S(:.-!H
&-!H#@QRH8(%.!Ho
P.!Ho.!H!H%$ C!H
&.!H#@QRH8(%-!Ho
G-!Ho-!H!H <$-#M !H%$ .
!H
Cõu 58: :R ] !H.!H::R ] <$- B.-!H'
A. !]8!* B. (!]:'( :T
C. !]8 D. (!]. ( N>
7

Cõu 59:E:R ]
:
r
8
{
ur
Y|}X!K:~
:
r
<:R ]:VW %(.-8
{
ur
:p ] !H.!H+
IS<%?o A!] B:R ] <$-
A. !]8!*
{
ur
B. :'( :T
:
r
:!T:|}X
C. !]8!* :T
:
r

D. :'( :T
:
r
:!T|}X
Cõu 60:/+ =!* I+ ,%(PI#!T %(+
!* )QK<
A. )=QE B. )QE C. )=QN D. <N
Cõu 61:/+ =S+K !HL. (A +Z_03
G1 !HL.S)!*.!H#Y`>y)!*.- B+ O
A. 9J B. e C. 9E D. Z
Cõu 62:/+ .-S5.
9
K%WQ B+ s
9
6Z7S?8S
5.
E
K%WQ B+ s
E
6N7S?&+ 5
9
:
E
p%%K%WQ B+
GV: Dơng Văn Thành Trờng THPT Hà Trung
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×