Tải bản đầy đủ

do an PLC CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200

Chương 3 Hệ Thống Điều Khiển PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương
CHƯƠNG 3
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PLC S7-200
3.1. Cấu trúc phần cứng
3.1.1. Đặc điểm chung
 !
"#$%&'()*+,#-$./#,0
1*#!
&/#2('3'43'53'63'334347363
67+!
8/#"+,#-$.18#9#:;<)=$>3
<)=$?31@;?A3$BC# !
+D(8E'F@)GHFIJKL38MNFJO.8
P3,QFMFR*$IC@S,0$JK$T!
)#&#C.U2S,00):)!V:JO0
CI1W3XLF.#MS,0:JOE!
Khoá luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn Trung


Y$*

<)
(
Y$*
<$
Y$*
Chương 3 Hệ Thống Điều Khiển PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương
Hình 3.1 - ZT,)"#$%C[(4
\FM);*1*#FJOUW#
$C]#2
Bảng 1 - Thông số của các CPU PLC S7-200
\$J (' ( (4 (6
VGJU ^N_N6 ^N_N6 '!5N_N6 '^N_N6
`.UJK$T 4_a$, 4_a$, 4^6a$, 4^6a$,
`.U,bW# '4a$, '4a$, 56a$, 56a$,
R) 6 _ '4 4
$ 4 6 ' '6
+,#-$. c   
>A=dLF '_='_ '_='_ '_='_ '_='_
?A=dLF c '6A='6d# eA=ed# eA=ed#
`.F@#$ 56 56 56 56
`.FIfg$ 56 56 56 56
g;F.LW !eµ !eµ !eµ !eµ
J#$b1"FW 5f 5f '^f '^f
3.1.2. Các đèn trạng thái:
Yh(c#N2HFI-@F.)W)LWJK
$TFiFJOj)C.UJK$T!
Ygd#)2HFI-@F.gd3,EJK$T
Khoá luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn Trung

e
kl<$
c<
)
R
$#/


l
*j
1@
;
Chương 3 Hệ Thống Điều Khiển PLC S7-200 GVHD: Ths. Nguyễn Hoàng Phương
FLW*F9#$F/#-@F.dmm !
Ym#Fgnh+ 3FYC*W#W;CI8oDj9
\WF/#!pFk9jkCW$<DW;)UDJK$T
Jf,Q31DJK$TJf,QT(1MqC@FJO)T
$JU1,a,N#;(3j9/qj$TFiW)01M$$JU
1,Ii*!
YAN!N#N2HFI$*dc=dmmF9#);!
YrN!N#N2HFI$*dc=dmmF9#);!
3.1.3. Ngỏ vào
VM#F9#)An''e'\A+?gA!
g$*'#s24t>3?!
g$*2;F5t>3'?!
*jfU"-*kA!F@A'!528MHE!F@
_!!gf\FI!!
L*)/u#25t?!
IH)AN!N!
3.1.4. Ngỏ ra
VM#F9#$hK\g$$"j,vFW!
W*j'24!4F@_!_t>!
>v];F?=FM3_?=!
W$-*"'+w!
gf#M;F'!
gfS,02'$W#9)UlK1Gx'!)U;F.]!
W$-l2;Fw!
V8@F.C])Wl!
3.1.5. Nguồn cung cấp
W*j"j#&2!4F@4!_t>!
>v)+N,2^?4t>!
*FW)218!
Khoá luận tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Chí Linh
Nguyễn Văn Trung

4

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×