Tải bản đầy đủ

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG QUA KẾT QUẢ CỦA BỐN ĐỢT QUAN TRẮC

 !"#$
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG QUA
KẾT QUẢ CỦA BỐN ĐỢT QUAN TRẮC
3.1. Kết quả quan trắc: %&'()*+,-./01(23456
2/789*:();-<(9=>?0-@5,AB5C/D92E
F
BGH
F
9IJ
K
L2M
N
EI2JO
F
(),J/%PQR/
-S()6T/:
N
()0U
N
(7VIW1X
K

/M
K
(2-U
K
(Y
2/789*:()P()E-32E
Z
H*E
N
I?0-@5&EH)P5[R/\2J]9<EDR/P()E-D
W^5&O52;5_B(J]92-.(X(DS(0<`-<EDR/()/:()7;S(0<a()
QEY
2/7899_99bE*:(),;?0-@5(c57dL21E(E59eELP21-(2%L2;f(2
2_(2DE52:(-.L7;9bE;5gh*:()H;-^L67;7dL21EIXB9eEIi(2;VE
j()I;/%9'()<QR/D9'()\2kl7;9'()_-mL6Y
SIn/'L2X(I1922=E,o(J]95pII^-qr7VIW1n/Es0`In/E(IWt90J`9IWf(2&;BIWH()
9_9&'()>DqDuD>DqDuD>DqDu7;Q>DQqDQuYQ-v(&-S()-_IWVIW/()
&f(29_9I2:()*+n/E(IWt90J`9IWf(2&;BIWH()&'()w>DwqDwuY
_97VIW10P()I2x-I2/I2yL5C/IWR5I1920_B,;9R/\2kJx()DIW^5&O5(2;5_B
(J]92-.(X(D9R/()/:()7;9'()\2klY
3.2. Tiêu chuâ
̉
n a
́
p du
̣
ng
3.2.1 Đối với lưu vực sông Sài Gòn
2/789I2J`()()/P(IzPQR/-S()0S(R/\2kJx()(J]90J`9*bG{()0@
G|()9AL(J]992H(2;5_B(J]92eQR/}I(U(IWH()&_H9_H(;B*~_LG{()I-U/
92/•((J]95pI,H^-DG|()92H9AL(J]9*-(22H^I%€•sqh>••€6Y
2/789IzR/\2kH()0S(R/f(2-d(_LG{()I-U/92/•((J]95pI%
€•sqh>••€6()/P(,H^-D(J]9*bG{()92H9_95{9019232_9()H;-5{901929AL
(J]9*-(22H^IY
3.2.2 Đối với lưu vực sông Đồng Nai :_LG{()I-U/92/•((J]95pI%€•sqh
>••€6,H^-D(J]9G|()92H9AL(J]9*-(22H^IY
3.2.3 Đối với lưu vực cửa sông : _LG{()I-U/92/•((J]95pI%€•sqh>••€6
()/P(,H^-Y
3.3 Đánh giá diễn biến trên phương diện hóa lý, thủy sinh và trầm tích đáy
3.3.1. Các yếu tố vật lý
Nhiệt độ (
0
C):,E
K
5:
F
IIWH()(2J

()BU
N
/I:
N
E
Z
(22JO
Z
()IWJ
F
9I-U
N
L0U
N
(9E
N
9n/E
N
IWM
K
(2*-(22H
F
9
7E
K
0O
K
-*:
N
()9/
Z
E2U
F
I2/
Z
B*-(2IWH()5:-IWJO
K
()(JO
N
9YJ
F
)-EIƒ()2EB)-E
Z
5(2-U
F
I0:
F
9/

()
9H
N


(2J

()E
Z
(22JO
Z
()WX
N
I,O
N
(0U
N
(92X
N
I,JO
F
()()/:
K
((JO
N
9Y
Diễn biê
́
n nhiê
̣
t đô
̣
theo thơ
̀
i gian
SIn/'n/E(IWt992AI,J`()(J]95pIs0`IIWH()(ƒ5q„„…IWU(,J/789*:();-
<(92HI2AB(2-.I0}IWH()(ƒ5GEH0}()IWH()32H'()q…D„!uqD…

D)-_IWV(2-.I0}
IW/()&f(2(ƒ5,;q•D•

D32:()9=*892U(2,.92(2-d/*H7]-(ƒ5q„„?%q•D…

6Y-_
CHI C†‡ h>h

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×