Tải bản đầy đủ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIN HỌC 12_HK1(THỰC HÀNH)

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH ACCESS
THỜI GIAN: 1 TIẾT – LỚP 12A4
Câu 1: Tạo CSDL có tên : 12a4_họ tên của mình ( VD: 12a4_Nguyen Huu Ai ) lưu tại ổ đóa D và tạo
cấu trúc 3 bảng như sau:
Tên Bảng Tên trường Khoá Kiểu dữ liệu Độ rộng
NHANVIEN
MANV Khóa chính
TEXT 4
HO TEXT 30
TEN TEXT 10
PHAI TEXT
NAMSINH NUMBER
NAMVN NUMBER
MAPB TEXT 3
PHONGBAN
MAPB Khóa chính
TEXT 3
TENPB TEXT 50
CHITIET
MANV Khóa chính
TEXT 4

CHUCVU TEXT 10
HSLUONG NUMBER
MUCDOCV TEXT 3
Câu 2: Tạo kết nối cho các bảng trên theo sơ đồ sau:
Câu 3: Tạo FORM và nhập dữ liệu cho 3 bảng trên theo dữ liệu của các bảng dưới đây
CHITIET PHONGBAN
MANV CHUCVU HSLUONG MUCDOCV
001 NV 4 C1
002 TK 5 C3
003 NV 3 C2
004 GD 8 C1
005 PGD 7 A2
NHANVIEN
MANV HO TEN PHAI NAMSINH NAMVN MAPB
001 Trần Văn Khanh Nam 1966 1990 VP
002 Nguyễn Văn Thanh Nam 1965 1990 KH
003 Vũ Hồng Anh Nam 1965 1996 TK
004 Ngô Việt Hương Nữ 1977 1997 TC
005 Trần Thanh Quân Nam 1942 1985 VP
CHITIET NHANVIEN PHONGBAN
MAPB
MANV
MAPB TENPB
KH Phòng kinh tế kế hoạch
KT Phòng tài chính kế toán
TC Phòng tổ chức nhân sự
TK Phòng kó thuật thiết kế
VP Văn phòng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×