Tải bản đầy đủ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH NAM


Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH NAM
 Tổng quan về công ty cổ phần Thành Nam
 Lịch sử hình thành và phát triển
            
 !"#$%&'()*(+,-./-$012
01345467+7+89
:(+;8<==--*>?"@228
A>B>C?"
DE54!$6F(+==-,/GHIJK==L
2M//-NO?JP?"D
7MQ*$9B>C(+=R/R-LGG//-O?JP?"
DS $MT$(+L,GUJK7V87UJ,2
M===D2$+)U>JC?"DS
342&W2&XN$0Y$*Z
D$*Z[M//-$!M==L
I\]$46$^ %T:MP A^() 6
S4_ +`aT:^94_>Cb`!4 !4
4 66X2c9> d ]ce$*4$

!"':Md4+"B4S("2F '!
*$0Y
D$*Z[M==L$!
fGG==LB>C?"DTg4X
$h](CiC[M +
N()j4[Lk$!^=kh7M==/# )&9A

Il C*$9Z
 U>C2&W>'F&W$F]L,Vh
&W4kYS20]c04$F&*c!!^()
*&2$4F' j+$
 I"$%2 *
 V $40&l CcS$9(;
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A


Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
 7*Q4$*Qc2Qm2n4 "$%&!c!
&!c&01o!c$F$Fm$F*$F'n
'TF 6F4B>C
 0 Sp$$22S0Y&WB>C
 U4S6p42(;p
 !!!S42&W4kY!!2*&WNYZ
+&*c^0]42&W&2&W
c; Fc1($6"0]* [ a
 $60],8q,#n* r
 Sơ lược về cổ đông của công ty
2 &89$_54;&b0?2$+N$A4
01:csS :A4F&l CB>C *$9
!
 ?Z4t8*N89$_54;&g 'D2$+
?:$::&S]& FB>C
:$0Y &T0?"j,=u
 vZ4thMK 89$_54;&g 'H:D2
$+v"j,u
 vZ4thM@w 89$_54;&K"j,u

L Cơ cấu bộ máy tổ chức
L Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy công ty cổ phần Thành Nam
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A


BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
ĐỘI XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGĐỘI XD CÔNG TRÌNH THUỶ LỢIĐỘI XÂY LẮP CÔNG TRÌNH ĐIỆN
L
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
^S4g54;QEX4^S4&C4!gM
L Chức năng các phòng ban tại công ty cổ phần Thành Nam
a, Ban giám đốc điều hành
?e$*_92$+ c:2$+&$:Z
 D2$+$*F2>&0]246D2$+:
54AS$_1b4&2FS&o*$9
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
Phòng tổ chức
hành chính
Phòng tài chính
kế toán
Phòng vật tư thiết
bị
Phòng kỹ thuật kế
hoạch
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐỘI THI
CÔNG CƠ
GIỚI
ĐỘI XD
CÔNG
TRÌNH DÂN
DỤNG
&CÔNG
NGHIỆP
L
R
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
ND2$+54;Q$A44 &C!P$*9(+`
cD2$+N9$_54;&c4t8*wm
>!
 H:D2$+\$x &YN$"CD2$+H:D2$+'
&2$A49(+`cE>N2$+ 4&2F
&0]2$+h]L:D7(4Z
v4thMwm>!
v82hM8wm>!
vH*34+4Sw*(lB>C
 7A42`cF '2&0)`o4&2F
T AWW2*$9N`&0]c2$+&
i`F ':9%:`&Y\&0)`
b, Phòng tổ chức hành chính
Cơ cấuZD_9&0)`9:` L> 
Chức năngZ040 S2$+&2%2c+&T4X
' $*$9$;c;$1(+01$9
Nhiệm vụZ
 ?$A4F54!54$954*$9N2c96
&
 4X'$9!
 ?+&T$9&(dY ]WW(;B4S7
*c_0x2c9>254;Q_(^2c9 >&

 I6(c;XBe9($9(04&T2c9> 
$!4 A04Ma2c9> &F54;Q+
$454$1
 VX&E.Yc22c9 2^5454E$y
$9B4SZhAS0Y2c9T(22c9 A$946c;X
$9$9
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
R
Kế toán trưởng
Kế toán
tài sản cố định
Kế toán lao động
tiền lương và tiền
mặt
Kế toán ngân hàng
& thanh toán công
nợ
Thủ quỹ
,
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
c, Phòng kế toán tài chính
^  S4Z
>(CN`!2F:,01$0YXFE(^$_g0
(4Z
Chức năngZhW$%$XNB>C(;p4"A ]
$S$ 6&4)9^+$2!2$`a&Sg
*z2'Wg6Q4$X*22F '!
2(&$^ H`!2$e(m'2T ]A!2
4'{(&2*2
Nhiệm vụ:
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
,
f
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
V!2&0)Z:F 'g X& FCF2!
2) )2$9(;B4SnY*2!2Y
4 6F4'''(;B4SE.(Cc!$9N 60&
!2&0)`;c22T >T*$9N

V!27Z:F 'r;2Y(+F4 AWW
M;(;+$WWS4(;
V!2$9A0^ A%ZE.2F '54$!
T &;0^0)01$9Mg c;S!2
6c;20^ &T9254|E.2F ' A4A
%54F62!4
V!2> 2YZ:&2FE.254
F ]> AAmA > 2$^ !2
N54|ZIF '4A% 54;QA%&54|d
]!2$9A0^ A%!22!4A
%*2$^ 
d, Phòng kế hoạch – kỹ thuật
Cơ cấuZD_9&0)`:` ,> 
Nhiệm vụZE54!$,fG///G37K?Dhf2fM///
Nc9&0)c9DhCF9(+F 'N!4(4Z
}I6E.$A4P!*!c9N2$^ 
C2
}E.+0YCF62g[N'2
24j S$A 0]"N$40
}gF+X&C$;c;S0Y(;p+S
c9c_Z 6F4F!c2:>C
}VX&$_2!!|46c; ~$0Y4F$+!4F
&01$AB4S ]N$40 A0^2;54!j_*&_(^
!!dYC!p& QS462c; ~
&W&WN$404F
Mg_(^!!2P•|46$e4F&_(^4Z254
&W54*44p44phFF$X&X
2&542&WVX&$2212c962*'
&WF4&0]4X$*H2Fj((:
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
f
-
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
0a4!6(C+2c96&W6cc;E54$&W
S:p54A;54!
}V&W$^$+46_(^&W
 9$_F4&W$0&W 
2
VX& B\!!$9X !46X&$
$+4CF$\!$9!4!$9c x0]•46*
dY ]C!7WP!c$\N*
E_(^14j&W$\54&W54* 
$\ ]!!I6 Mc;$WPc22 AN$40 :cF2
BmQ444CF0 S2(24&2F&0]N$40
246 A!$9S0Y2EY$_4&2Fc_
01F*N$40i0 S2(2>CF
P54$Z&2F WgBmQ ]2> A *54;Q$;
c;S0Y2C2B>C(+RL/G==G37N?9&0)?9D
h6;
e,. Phòng vật tư thiết bị
Cơ cấuZ&0)`Z901:`901=R|(02:
A4F&l C!c&WnR=2c9> 6
(mj!cAc6LG-$!-G-
Nhiệm vụ:
+ H'&24S 60$;c;S0Y)&01
}g>2BE22B\E(CP$*NP4
&0)&012|(02(2$X$;c;$\E!!4>
N54&W54*Fb0$2gS244 A!$9
 S0Y&W
}Mg $%$XN&WFB>"!$9
+0Y o$A4F2&$Xc+&TN*!c>
C$;c;(C$_c9>$+ *$A4F2'2FB>
C!
}01B4>&W$954;Q&W$9|46(m' (m
j2S+F+c;0x|46 (mj2054$
&44p€m'2B>C•
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
-

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
}&c^() 6Sw|460^gT$2 Fc;
0x|46 (mjBE20^g ]C0YBE2$0Y&c
m'BE2!c6&4 $&2$9b0;
$0Y4
}V54;Q(m' 60BE2c_Z(m'c;0x|46
c;54;4X#;$0Y4>EF40]•BE2N2!
* ^5454;Q|4622S!c;*$9$;
c;$96 A|46  A$9hFc;0x|46;
c964&2CFg9$94c;0x(m
j|46[*BE
R Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây
8*$9&l CB>C^=M$eT4|$0Y
F)2;0B>C&W=M#B>C
&W4kY=M#B>C&W)=M#B>C&W
$01$F*!=M#WWNLM$>:
(CM AY46CF$0Y2A4C2B>C ]S
0Y+0C2ƒ$cX8;H`49c3IJ<„HH8;
H`M==-nB>C8_4+7\49C20]>&_*4F
^wH\o49?3IJ<B>C„HH\oM
==‚z
WW*$9N$0YXF92542
$$NS54c;(4Z
Bảng 2.1. Tình hình chung của công ty cổ phần Thành Nam
7^ Z$_hF
 P4 M==- M==‚ M==/
# # L# R# ,#
 Tổng doanh thu ,=///R-Rf ,-Lf‚/L L,‚/-,‚R
 Tổng tài sản
Trong đó:
- Tài sản lưu động
R-f‚///=
f/fR=L‚-
‚RR/,R
‚--,=-L
RR,,--fR
L-/=Rf/,
L Tổng nợ phải trả fL==L/ -‚=,/-/R= R,RRLR‚
R Lợi nhuận trước thuế L-=fL/ L-f-L/= ‚RL=-,‚
, Lợi nhuận sau thuế ff,,,-,‚ -=/f-f‚/ =Rf/-/‚=
f Vốn chủ sở hữu ‚R,-/-,‚ =fLL,LR‚ /-=RLLL-‚L
4_c22TM==-K==/#
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A

/
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
?;P4&$eS:(CMA4)4M==‚
;kh7&_*;2*=kh7)M==/IQ:
(C(';(';N*$9B>"7%&0N
B>C FCF2:4&;1r$e*&(C
F2&. A4W `(;WbS$0Y9B4!
0^C7:T(CM[M==-(M==‚[;^Rk
h7$!^‚kh7#^L=u0($!M==/W2&
(;* A+0M==-;^Rkh7W `(;04
$9B40]*2t{9$%&0jNB>C$:(;
04$9!kF&(;;^f,u kF:(C
$2])M==/;-u#hA%4_ +&Y2*$9
:2$&Y20^&WC2N!4 • +
N()j44BrY;&;:(CMYM==-
$!==‚(+,kh7(M==/;YB4+
`R,RRLR‚h7(+2S{9P(+$0Y54&o
]o:4 :&$:TP
(+Y46(44![;4M==-K==/btS$0Y(+
Y46(44!:M; ]c$9]B54&(+k
h77+ ]9 ](;&4cW;,kh7WY
46(44!;k^!;‚u2a4$>!
54;:(CM&0)(4=M67:(CiCPN
ce$*Nc9E&$e:(g*(+$:
*** Bảng phân tích điểm mạnh điểm yếu cũng như các thách thức và cơ
hội cho công ty cổ phần Thành Nam - Bảng SWOT ***
Bảng 2.2. Phân tích SWOT của công ty cổ phần Thành Nam
Điểm mạnh
K$[Y2Be0]
2+54F(…:2]
KN!4d4_ +N
()j4:;MCN$g j
&&01:c!$9
Ks&+It4D
$>9&j4 C(4SS
NN$$>0A4 M
Điểm yếu
KU4S2$X[8U$01+`
A4T2$%
KJdN!4 +N()j454
+`a0(m'+$!F4!
1 
KIl C*$90)&9N!4
B>"&Stc_0^^S4!
$
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
/
=
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
&01$*o&SF
*$9
Cơ hội
KA44 CB>"4+
$$A4
K7010]2&XT(24
[7*97;
K2+54Fb ]N
Thách thức
K{&01tc!$9
K*&&9c922
l CB>"
A4$A4F&6#
 Phân tích tài chính công ty cổ phần Thành Nam
 Phân tích khái quát tình hình tài chính công ty cổ phần Thành Nam
H>TWWTN FBEBr6$$X&\&
j6Brj!464S AWWTNhW
\01(m'c!$0YWWTN;54
;54[$::$$N6g$X6g92$\$" A
254TB21 :F+2*$9(;B4S
$X:jCo$\0] j54!$YQs>
F454;*$9N
{+54Fj4_ + (;2M==-==‚==/
Biểu 2.1. Quy mô vốn của công ty các năm 2006- 2009
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
=
18,397
24,768
28,414
24,245
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
Triệu đồng
năm 2006 năm 2007 năm 2008 năm 2009
Quy mô vốn của công ty các năm 2006-2009
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
năm 2006 năm 2007 năm 2008 năm 2009
CƠ CẤU TÀI SẢN
TSNH& Đầu tư NH
TSDH& Đầu tư DH
Tổng TS

Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
?;(+F4 cX4 ~S$0Y(CM A54 +N
F542M34(;b04_ +N:(C
M2a 2$_$A4542M?X4$_&S$0Yc$9M
;(;2$M==-:(CM 0Yc6( ]M==f
;fL-k0^gLRfuM==-M==‚:(CM&0)2&.
M==/4:; A54 +0 •M( ]M==f
(;4_ +N[(+‚L/-///=h7M==f$!
RR,,--fRh7NM==/W4W4_ +b0(;
MLu[M==f$!==/CM(CM&0)N(;
*4(;"*!k&o]&,Ru#
Biểu 2.2. Cơ cấu tài sản của công ty cổ phần Thành Nam năm 2006-2009
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A
Series1


Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thuỳ Dương
34(;"*M26&$:;;4"*
b0_!k&o2];L‚KRfu(;"*#
(;"*:B40];k&o(C('; Ak&oN_
 (;04$92&(;7%cFM==/(;"*
:(C(';&.&F(C(';P A_;Lu#`
A%;[kB4+,‚k;Lu#;;4;/u#
4>(';4X9(+(;04$9 $40
"*(;+$ $40*$e$40 +  FF
$*22:&(;B4S>S(mj 4!c
?*$:&01:(Cc!$9&S] A2;4 6F4*
$9B>CJ 6*$9(;B4SNM


:MA4&‡
ˆ
);6%[‰*T W
$A4rE F4_ +N()j4;\[=fkM==‚B4+
/-kM==/$e;d +N()j4 F$40 A
(;+$ $40*V!54;54N(;*M*M
==/MSL( ]M==f#
Tạ Như Quỳnh Lớp: Tài chính Doanh nghiệp 48A


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x