Tải bản đầy đủ

chuyen de-tinh chat phep cong cac so nguyen?Hãy nêu tính chất của phép cộng các số tự nhiênTính chất của
phép cộng
các số tự nhiên
1. Tính chất
giao hoán
2. Tính chất
kết hợp
3. Cộng với số 0
a + b = b + a
(a + b) + c
= a + (b + c)

a + 0 = 0 + a = a
Vậy: Các tính chất của phép cộng trong N có
còn đúng trong Z ?
Vậy: Các tính chất của phép cộng trong N có
còn đúng trong Z ?

GV: Đoàn Thị Minh Thu
Trường: THCS Lê Hồng Phong

Hot ng nhúm
Hot ng nhúm
Bi 1
Bi 1
: Tớnh v so sỏnh kt
: Tớnh v so sỏnh kt
qu
qu
a,(-2) + (-3) v (-3) + (-2)
a,(-2) + (-3) v (-3) + (-2)
b,(-5) + (+7) v (+7) + (-5)
b,(-5) + (+7) v (+7) + (-5)
*a, (-2) + (-3)
*a, (-2) + (-3)
* (-3) + (-2)
* (-3) + (-2)
= - (2 + 3 )
= - (2 + 3 )
= -5.
= -5.
= - (3 + 2 )
= - (3 + 2 )
= -5.
= -5.
Vy (-2) + (-3) = (-3) + (-2).
Vy (-2) + (-3) = (-3) + (-2).
b, (-5) + (+7) v (+7) + (-5)
b, (-5) + (+7) v (+7) + (-5)
= 7 - 5
= 7 - 5
= 7 - 5
= 7 - 5
= 2
= 2
= 2
= 2
Vy (-5) + (+7) = (+7) + (-5)
Vy (-5) + (+7) = (+7) + (-5)
Bi lm
Bi lm
Bi 1.
Bi 1.
Đ6:TNH CHT CA PHẫP CNG CC S NGUYấN
Em có nhận xét gỡ về
vị trí các số hạng ở
các câu trên?
Vị trí các số hạng được
đổi chỗ cho nhau
Nh vy phộp cng cỏc
s nguyờn cú tớnh cht
gỡ?
Tớnh cht giao hoỏn

a + b = b + a
1) TÝnh chÊt giao ho¸n
1) TÝnh chÊt giao ho¸n
2) TÝnh chÊt kÕt hîp
2) TÝnh chÊt kÕt hîp
TÝnh vµ so s¸nh kÕt qu¶ :
? 2
a + ( b + c )( a + b ) + c =
Chó ý : (sgk)
= [( - 3 ) + 2 ] + 4 )
[( - 3 ) + 4 ] + 2 = ( - 3 ) + ( 4 + 2 )
1+ 2 = 3
(- 3) + 6 = 3
(- 1) + 4 = 3
=
=
=
[(- 3) + 4 ] + 2
(- 3) + (4 + 2)
[(- 3) + 2 ] + 4
Suy ra:
VËy víi ba sè nguyªn a, b, c
kh¸c 0 ta cã:
…+ … + …
a + b + c = ( a + b ) + c = a + (b + c)
§6:TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×