Tải bản đầy đủ

XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN

XÂY DỰNG WEBDATABASE CHO QUẢN LÝ
THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ SẢN
GVHD: Lê Đức Trung
SVTH : Đào Thị Xinh
Trình bày đồ án gồm 3 phần :
 Khái quát lý thuyết và công cụ cài đặt chương trình,
phương pháp xây dựng đề tài
 Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu
 Giao diện và kết quả chương trình
PHẦN I :
KHÁI QUÁT LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ CÀI ĐẶT CHƯƠNG
TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG ĐỀ TÀI
I. Khái quát lý thuyết.
Web Database
 Web Database được xây dựng trên mô hình Client-Server
Database, với giao diện là các trang Web.
 Mô hình ứng dụng Web Database :
Web Browser
WEB SERVER
& Web Applications
ODBC

DATABASE
HTTP
II. Active Server Page (ASP)
Là một môi trường phát triển ứng dụng cho phép người lập
trình kết hợp HTML, Script và các Active Server
Component để tạo ra Web Application
ASP xây dựng sẵn một thư viện cho phép giao tiếp với
Database thông qua ODBC (Open Database Connectivity)
gọi là ADO (ActiveX Data Object). ADO là công cụ phát
triển ứng dụng Web Database
III. ADO Interface
Các Object trong ADO : Connection, Command và RecordSet.
Sử dụng Connection để thiết lập liên kết với cơ sở dữ liệu, thông qua đó
ta có thể lấy ra các record hoặc cập nhật một record bằng cách sử dụng
Command object. Kết quả thực hiện các query trên database sẽ được lưu
vào đối tượng RecordSet, trên đối tượng này ta có thể duyệt và lấy ra
một hay nhiều record.
Active Server Pages
ActiveX Database
Component
ActiveX Data
Objects
ODBC
Driver
Data Provider
Interface
Data Source
PHẦN II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
II. Hướng thực thi của đề tài.
Xuất phát từ những nhược điểm của hệ thống quản lý bằng thủ
công, nên việc tin học hoá công tác quản lý là việc làm hợp lý.
Từ những yêu cầu quản lý, chương trình làm các công việc với 4
mảng như sau:
• Quản lý sách
• Quản lý độc giả
• Quản lý việc mượn - trả sách
• Quản lý thống kê
III. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh quản lý thư
viện.
Ở mức này chỉ có một chức năng chính của hệ thống là Quản lý thư


viện. Chức năng này ở mức khung cảnh, nghĩa là chức năng này bao
gồm nhiều hệ thống hoạt động với mục tiêu được gắn với nó.
IV. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.
Ở mức này ban quản lý, bộ phận bổ sung tài liệu, thủ thư có quan hệ trực tiếp với các chức năng chính của
hệ thống, các chức năng này chưa ở mức chi tiết, nghĩa là mỗi chức năng này bao gồm một hệ thống hoạt động
Quản lý
Thư viện
Ban quản lý
Độc giả
Sách
mới
Yêu cầu
bổ sung
sách
Yêu cầu
Kết quả
Yêu cầu
báo cáo
thống kê
Báo cáo
thống kê
BP.Bổ xung tài liệu
Thủ thư
Yêu cầu
Kết quả

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×