Tải bản đầy đủ

Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát của công ty kiểm toán pricewaterhousecoopers vietnam

Đề tài QUY TRÌNH TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ RỦI RO KIỂM SOÁT
CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN
PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM
Giáo viên hướng dẫn TS. Trần Thị Giang Tân
Sinh viên thực hiện Ngô Ngọc Linh
Email nangsg7229@yahoo.com
Đề tài QUY TRÌNH TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
NỘI BỘ VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ RỦI RO KIỂM
SOÁT CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN
PRICEWATERHOUSECOOPERS VIETNAM
Giáo viên hướng dẫn TS. Trần Thị Giang Tân
Sinh viên thực hiện Ngô Ngọc Linh
Lớp KT 10-K29
BẢN TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Quá trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát là
bước đầu tiên và hết sức quan trọng của giai đoạn thực hiện kiểm toán. Dựa vào
những hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về hệ thống kiểm soát nội bộ, công ty sẽ đánh giá
rủi ro kiểm soát trên phương diện thiết kế và thực tế áp dụng. Từ đó kiểm toán viên
sẽ quyết định có tiếp tục hợp đồng hay không. Kết quả của quá trình này cũng ảnh
hưởng đến các bước tiếp theo của cuộc kiểm toán. Đây là cơ sở để kiểm toán viên

thiết lập các thủ tục phân tích và thiết kế; thực hiện các thử nghiệm cơ bản nhằm thu
thập đầy đủ các bằng chứng cần thiết. Do đó, quá trình này không chỉ thể hiện sự
tuân thủ chuẩn mực, mà còn góp phần làm cho cuộc kiểm toán hữu hiệu và hiệu quả
hơn.
Dựa trên cơ sở tìm hiểu chuẩn mực, nghiên cứu hồ sơ kiểm toán, hướng dẫn của
đơn vị và phỏng vấn các kiểm toán viên, người viết đã hoàn thành đề tài này, với bố
cục gồm ba chương:
Chương 1 : Cơ sở lí luận của quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và
đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
Chương 2 : Quy trình hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro
kiểm soát của công ty kiểm toán Pricewaterhousecoopers Việt Nam
Chương 3 : Nhận xét và kiến nghị
Trong quá trình thực tập tại công ty kiểm toán Pricewaterhousecoopers Việt Nam,
thông qua quá trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro
kiểm soát, người viết đã mở rộng hơn sự hiểu biết của mình về việc thực hiện quá
trình này trong thực tế, đồng thời nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của quy trình
này đối với một cuộc kiểm toán. Tuy nhiên, do thời gian thực tập không lâu, cũng
như do những hạn chế về khả năng, kiến thức và kinh nghiệm nên còn một số vấn
đề người viết chưa trình bày cụ thể và sâu sát với thực tế. Một số nhận xét và kiến
nghị còn mang tính chủ quan và chưa được chứng minh một cách vững vàng. Vì
vậy người viết rất mọng được sự góp ý của người đọc để phát triển và hoàn thiện
hơn đề tài.
Xin chân thành cảm ơn.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
PHẦN MỘT: Cơ sở lý luận củavề quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và
đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soátóat
1.1Hệ thống kiểm soát nội bộ
1.1.1 Khái niệm
1.1.2 Các thành phần của hệ thống kiểm soát nội bộ
1.2 Quyá trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với kiểm toán
viên
1.2.1 T ìm hiểu HT KSNB
• - Mục đích nghiên cứutìm hiểu và đánh giá HTKSNB
• - Các vấn đề khi nghiên cứu và đánh giá HTKSNB
a) Nội dung tìm hiểu
• b) Phương pháp
• c) Phạ m vi
d) CCông cụ ghi nh ận s ự hi ểu bi ết
1.2.2 Quy trình nghiên cứu và đ Đ ánh giá s ơ b ộ HTKSNBrủi ro kiểm soát
a) Ph ư ơng pháp đánh giá
• Phương pháp đánh giá
• Các bước của quá trình đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
• Lưu giữ t ài liệu về qu y trình tìm hiểu và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát
1.2.3 Thiết kế thử nghiệm kiểm soát
1.2.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và điều chỉnh lại các thử nghiệm cơ bản đã
thiết kế
b Tìm hiểu HTKSNB
b) Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóat
) Tài liệu hóa quá trình tìm hiểu và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóat
PHẦN HAI: Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro
kiểm sóat của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Vietnam
2.1 Giới thiệu chung về công ty PricewaterhouseCoopers Vietnam
2.2 Thực trạng Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ
bộ rủi ro kiểm sóat của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers
Vietnam
2.2.1. Mục đích của việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ
rủi ro kiểm sóat của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Vietnam
2.2.2. Quy trình tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá sơ bộ rủi ro
kiểm soátóat của công ty kiểm toán PricewaterhouseCoopers Vietnam
• a) Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
• b) Đánh giá sơ bộ HTKSNB

c) Tài liệu hóa quá trình tìm hiểu và đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm sóat
2.3 Ví dụ thực tế quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại
công ty ABC
2.3.1 Chu trình mua hàng và thanh toán
2.3.2 Chu trình bán hàng và thu tiền
PHẦN BA: Nhận xét và kiến nghị
3.1 Nhận xét
3.1.1 Ưu điểm
3.1.2 Tồn tại
3.2 Kiến nghị

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×