Tải bản đầy đủ

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

PHÒNG GD& ĐT NÚI THÀNH
TRƯỜNGTH ĐINH BỘ LĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …… /KH-TTHCM
Tam Mỹ Đông, ngày 30 tháng 9 năm 2010

TRIỂN KHAI
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"

Trong hơn 4 năm qua, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 27-3-2003 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng khoá IX . Theo kế hoạch BCĐ 06/ HU Núi thành và Đảng ủy
xã Tam Mỹ Đông. BCĐ trường TH Đinh Bộ Lĩnh tiếp tục chỉ đạo cho CBGV NV
trường TH Đinh Bộ Lĩnh tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận
dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công tác dạy học, xây dựng
nhà trường ngày càng tiến lên.Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh là dịp để cán bộ, đảng viên, giáo viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về
xây dựng Đảng, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, đẩy mạnh
công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các
cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào
thực tiễn của Trường TH Đinh Bộ Lĩnh , được biểu hiện qua những việc làm hết
sức cụ thể, thiết thực, đầy ý nghĩa. Việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại
ở một cá nhân, một tập thể riêng lẻ nào mà trở thành một phong trào rộng lớn, việc
làm thường xuyên, hàng ngày của chi bộ và của nhà trường . Sau đây là kế hoạch
triển khai cuộc vận động và tổ chức thực hiện cuộc vận động năm học 2010-
2011 của BCĐ cuộc vận động .
1- Mục đích
Làm cho toàn cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tiếp
tục nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo
đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu
dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn
xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh
niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
2- Yêu cầu
- Tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong tất cả CBCC, trong học sinh tránh phô
trương, hình thức.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc
triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, tiến tới chào mừng
Đại hội Đảng lần thứ XI và nghi quyết đại hội Đảng các cấp với cuộc vận động xây
dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu
tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước
- Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm
tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân.
3- Nội dung cuộc vận động
- Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác
phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", "Di chúc" và
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất "cần, kiệm, liêm,
chính, chí công vô tư", ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ
nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
- Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
ta trong sạch, vững mạnh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh “là đạo đức,
là văn minh”
- Mỗi người tự liên hệ, tự phê bình, kiểm điểm cá nhân; tổ chức để quần
chúng ở nơi công tác và nơi cư trú góp ý cho cán bộ, đảng viên
- Các cá nhân, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong nhà trường và các
tổ chuyên môn, công đoàn xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng
viên, công chức để phấn đấu thực hiện phù hợp với tình hình từng đơn vị, tập thể
của mình; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém; xử lý các sai phạm
được phát hiện theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Ban vận động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin
đại chúng về cuộc vận động đối với tập thể sư phạm nhà trường.
4- Tổ chức thực hiện :
a/ Đối với chi bộ :
- Tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động theo kế hoạch của BCĐ 06 các cấp.
- Phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" trong toàn trường , bắt đầu từ ngày 30- 9 -2010 và tổng kết vào ngày 19-5-
2011, có sơ kết hàng năm vào dịp cuối HKI.
- Ở Chi bộ, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động do đồng chí PBT chi bộ
làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo chi bộ thống nhất sự chỉ đạo cuộc vận động trong
toàn CBGVNV của nhà trường.
- Chi bộ tổ chức tổng kết thời gian 4 năm kể từ ngày tổ chức thực hiện
cuộc vận động, có tuyên dương khen thưởng CB,ĐV có thành tích trong cuộc
vận động.
b/ Đối với nhà trường và Công đoàn :
-Tổ chức công đoàn thành lập ban vận động do HT làm trưởng ban CTCĐ làm
Phó BanTTrực cùng thống nhất chỉ đạo cuộc vận động trong phạm vi trong nhà
trường.
- BCHCĐ tổ chức thành lập ban vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, do hiệu trưởng làm trưởng ban vận động.
- Tổ chức sơ kết cuộc vận động vào cuối HKI và tổng kết vào 19/5/2011
c/Đối với các tiểu ban vận động :
- Các tiểu Ban thường trực của Ban Chỉ đạo, phối hợp với các lãnh đạo chi bộ
và BGH hướng dẫn triển khai cuộc vận động, giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra
đôn đốc việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh"
-Các tiểu Ban vân động các tổ tổ chức sơ kết cuộc vận động và báo cáo kết quả
về ban vận động của nhà trường, Ban vận động của nhà trường tổ chức sơ kết định
kỳ và tổng kết cuối năm vào dịp kỉ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ ( 19-5-2011).
d/ Đối với CBGV& NV:
- Mỗi CBGV và NV sưu tầm những mẫu chuyện về Bác để kể hoặc đọc để học
tập và làm theo Bác.
- CBGV tham gia học tập nghị quyết, các nội dung cơ bản về tưởng Hồ Chí
Minh , tham gia học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh ,
- Tổ chức học tập, đăng ký một việc làm cụ thể về cuộc vận động học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Viết thu hoạch nhận thức về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
e/ Đối với Liên đội và sao nhi đồng:
- Học tập 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng.
- Mỗi em làm một việc tốt để kính dâng Bác nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác(
19/5) . Đồng thời tham gia kể chuyện về Đạo đức Bác Hồ do nhà trường tổ chức.
- Liên Đội tham mưu với Ban HĐGDNGLL tổ chức thi kể chuyện đạo đức cấp
trường để chọn 1 em xuất sắc nhất dự thi cấp Huyện .
Trên đây là kế hoạch triển khai cuộc vận đông học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, đề nghị CBGVNV tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động.

TM/BCHCĐ TM/ BCĐ
CTCĐ HIỆU TRƯỞNG
Châu Thị Quỳnh Lan Lê Văn Luận

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×