Tải bản đầy đủ

Thổ nhưỡng Việt Nam


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
KHOA ĐỊA LÝ
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM
THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM
HÀ NỘI - 2009


NỘI DUNG CHÍNH
NỘI DUNG CHÍNH
A. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng
Việt Nam
B. Các nhóm và loại thổ nhưỡng
chính ở Việt Nam
A

A
. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
CỦA THỔ NHƯỠNG
CỦA THỔ NHƯỠNG
VIỆT NAM
VIỆT NAM


A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG
A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG
VIỆT NAM
VIỆT NAM
I. Mang tính địa đới rõ rệt, tính nhiệt đới gió mùa
ẩm, thể hiện trong qúa trình hình thành các
loại đất feralit đỏ vàng.
II. Đa dạng về thể loại và phức tạp về tính chất.
III. Có sự phân hóa không gian địa đới và phi địa
đới.
IV. Có cân bằng mỏng manh, cần được bảo vệ và
sử dụng hợp lý.
I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT
I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT
ĐỚI GIÓ MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ
ĐỚI GIÓ MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ
TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC L
TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC L
O
O
ẠI ĐẤT
ẠI ĐẤT
FERALIT ĐỎ VÀNG
FERALIT ĐỎ VÀNG


I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT ĐỚI GIÓ
I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT ĐỚI GIÓ
MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH
MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH
THÀNH ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG
THÀNH ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG
1. Khái niệm:
Đất feralit là loại đất có sự tích lũy cao các oxit
Fe và Al được hình thành dưới điều kiện
nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, khiến cho sự
phong hóa nham thạch diễn ra mạnh mẽ,
đặc biệt là phong hóa hóa học mang tính
oxi hóa.


2. Nguyên nhân
2. Nguyên nhân
- Mặc dù có hoạt động của gió mùa đông bắc
tạo nên 1 mùa đông lạnh bất thường,
nhưng thời gian lạnh với t
0
<18
0
C chỉ kéo
dài 3 tháng ở vùng đồng bằng và đồi thấp
<500m, và chỉ mạnh ở phía bắc đèo Ngang.
- Ở vùng núi cao, thời tiết có lạnh thêm, nhưng
diện tích núi >500m chỉ chiếm 30% diện
tích lãnh thổ mà tính chất nóng ẩm vẫn là
tính trội. Quá trình feralit chỉ mất hẳn từ
1500m trở lên.


3. Các giai đoạn của quá trình feralit
3. Các giai đoạn của quá trình feralit
a. Giai đoạn 1:
+ Quá trình feralit đang tiến triển, các cation
Ca
2+
, Mg
2+
, Na
+
, K
+
giải phóng ra từ các
silicat còn nhiều, nên phản ứng đất có thể
trung tính hoặc hơi kiềm.
+ Các xetxkioxit được phân phối đều dưới
dạng keo trong khắp phẫu diện, nên phẫu
diện chưa chia thành lớp, đất phì nhiêu,
đặc tính lý hóa đều tốt.


3. Các giai đoạn của quá trình feralit
3. Các giai đoạn của quá trình feralit
b. Giai đoạn 2:
+ Các chất bazơ bị rửa trôi mạnh, đất chua, các
xetxkioxit di động tập trung thành tầng xung
tích B nằm dưới tầng rửa trôi A. Tầng xuất
phát C cũng nghèo xetxkioxit do mao dẫn
chuyển chúng lên tầng B.
+ Phẫu diện chia 3 tầng: tầng A thô do giảm sét
và màu nhạt do giảm Fe, tầng B nặng hơn và
màu đỏ vàng, đỏ thẫm do thêm sét hay
xetxkioxit từ A rửa trôi xuống hay từ C mao
dẫn lên, tầng C có màu sắc sặc sỡ. Đất xấu đi


3. Các giai đoạn của quá trình feralit
3. Các giai đoạn của quá trình feralit
c. Giai đoạn 3:
+ Các xetxkioxit Fe ở tầng B kết dính lại thành 1
lớp đá ong rắn chắc. Đất rất xấu.
+ Đá ong là sản phẩm cuối cùng của quá trình
feralit, nhưng không phải tất yếu mà chỉ hình
thành trong điều kiện khi đất đã mất lớp phủ
thực vật, rửa trôi và bốc hơi đều được tăng
cường, thúc đẩy sự di chuyển lên xuống của
dòng nước, làm tích tụ các xetxkioxit.
+ Các kết von rất phổ biến, màu xám xanh và
chứa nhiều sắt hơn dạng tổ ong.


4. Đặc tính chung của các loại đất feralit
4. Đặc tính chung của các loại đất feralit
- Thành phần khoáng sơ cấp rất ít do quá trình
phong hóa hóa học rất triệt để.
- Bazơ và silic rửa trôi mạnh nên nghèo Ca
2+
,
Mg
2+
, giàu xetxkioxit Fe, Al. Đất màu đỏ, vàng.
- Thành phần khoáng nhiều kaolinit nên đất có
khả năng hấp phụ kém, thành phần cơ giới
nặng, nhiều phần tử mịn.
- Đất chua, nhiều axit fulvonic, tầng mùn mỏng
và dễ rửa trôi do axit fulvonic thường kết hợp
với Ca và Fe hòa tan trong nước.
II. ĐA DẠNG VỀ THỂ LOẠI
II. ĐA DẠNG VỀ THỂ LOẠI
VÀ PHỨC TẠP VỀ TÍNH CHẤT
VÀ PHỨC TẠP VỀ TÍNH CHẤT

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×