Tải bản đầy đủ

Đề thi thử học kỳ 1 lớp 11 chọn lọc

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH MÔN TOÁN - LỚP 11
--------------------------- THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 PHÚT.
ĐỀ SỐ 1
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH : (7 điểm)
Bài 1 :(1,5 điểm)
a/ Tìm tập xác định của hàm số sau:
1
tan
1 sin
y x
x
= +

b/ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau :
A = sin
4
x

2
1

8sin x
+ cos
4
x

2
1
8 osc x
với
2
k
x
π

, k

Z.
Bài 2 :(2,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a/ sin( 2x - 14
0
) +2sin
2
13
0
- 1 = 0 b/
1
2
sin2x +
3
cos
2
x -(
3
-1)cosx - sinx -1 =0
Bài 3 :(2,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi G là trọng tâm của

SAC .
a/ Tìm giao điểm của DG với mp(SAB)
b/ Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD.Tìm thiết diện tạo bởi mp(GMN) và hình chóp


S.ABCD.
Bài 4 :(1,0 điểm) Tìm số hạng không chứa biến x trong khai triển
5
3
2
1
2
2
x
x
 
+
 ÷
 
, x

0.
B/ PHẦN RIÊNG : (3 điểm)
1/Theo chương trình chuẩn :
Bài 5a :(2 điểmTrên một kệ sách có 12 cuốn sách khác nhau gồm có 4 quyển tiểu thuyết, 6 quyển truyện
tranh và 2 quyển cổ tích. Lấy 3 quyển từ kệ sách.
a. Tính xác suất để lấy được 3 quyển đôi một khác loại.
b. Tính xác suất để lấy được 3 quyển trong đó có 2 đúng hai quyển cùng một loại.
Bài 6a :(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho điểm I(1;-2) và đường thẳng (d) : 2x + y -1 = 0
Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép vị tự
( )
;2I
V
.
2/Theo chương trình nâng cao :
Bài 5b: (2 điểm)
a/ Có 5 cầu thủ cùng đá luân lưu (đá bóng ).Xác suất sút vào bóng của mỗi cầu thủ bằng nhau và bằng
0,6 . Tính xác suất để có được ít nhất một quả bóng vào.
b/ Một đoàn tàu dừng ở một sân ga. Có 4 toa tàu mở cửa và có 4 hành khách bước lên tàu.Tính xác suất
để có 2 hành khách cùng lên một toa và 2 hành khách còn lại mỗi người lên một toa.
Bài 6b :(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho điểm đường tròn (C) :
( ) ( )
2 2
1 1 4x y− + + =
Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (C) qua phép quay tâm O , góc quay 135
0
.
Võ Văn Nhân
SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010-2011
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH MÔN TOÁN - LỚP 11
--------------------------- THỜI GIAN LÀM BÀI : 90 PHÚT.
ĐỀ SỐ 2
A/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH : (7 điểm)
Bài 1 :(2,0 điểm)
a/ Tìm tập xác định và xét tính chẵn lẻ của hàm số:
1 1
( )
1 sin 1 sin
f x
x x
= +
− +
b/ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau :
3
sin .cos
2
y x x= −
Bài 2 :(2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
a/
1
sin cos 1
3
x x− =
với
[ ]
0;x
π

b/ 1+ sinx + cos2x + sin3x = 0
Bài 3 :(2,0 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O .Gọi G là trọng tâm của

SAB
a/Tìm giao điểm I của DG với mp(SAC) . Tính tỷ số
IG
ID
b/Gọi E và F lần lượt là trung điểm của BC và SC . Xác định thiết diện tạo bởi (GEF) và hình chóp
S.ABCD
Bài 4 :(1,0 điểm) Tìm số hạng chứa x
4
trong khai triển:
( ) ( ) ( )
4 5 6
2 1 3 2 2x x x
− + − + +
B/ PHẦN RIÊNG : (3 điểm)
1/Theo chương trình chuẩn :
Bài 5a :(2 điểm)
a/Có 16 quyển sách gồm: 8 sách Toán, 5 sách Lý và 3 sách Hoá. Chọn ngẫu nhiên từ 16 cuốn sách ra 6
cuốn sách , tính xác suất để chọn được ít nhất hai loại sách.
b/Từ 10 số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 tạo ra được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 3 chử số khác nhau mà mỗi số
trong các số tạo ra có đúng hai số chẵn và một số lẻ.
Bài 6a :(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho đường thẳng (d) : x + 2y -3 = 0.
Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến véc tơ
( 3;2)u
= −
r
.
2/Theo chương trình nâng cao :
Bài 5b: (2 điểm)
a/Tổ 1 của lớp 12A.4H có 10 học sinh , trong đó có 5 nam và 5 nữ . Xếp 10 học sinh đó vào 5 bàn trên
một hàng ngang , mỗi bàn có hai chổ ngồi.Tính xác suất để có đúng một bàn mà 1 học sinh nam ngồi với
1 học sinh nữ.
b/Có bao nhiêu số tự nhiên có 9 chữ số , trong đó 3 chữ số lẽ khác nhau , 3 chữ số chẳn khác nhau và
mỗi chữ số chẳn có mặt đúng hai lần.
Bài 6b :(1 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho đường thẳng (d) : 2x -y -1 = 0.Viết phương trình đường
thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm A(2;1) góc quay
5
ϕ π
= −
.
Võ Văn Nhân

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×