Tải bản đầy đủ

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010 - 2011

Trờng Tiểu học Phơng Hng
Họ và tên: .......................................
Lớp: 1...
đề kiểm tra định kì cuối ki i
Môn Toán
Năm học 2010- 2011
Thời gian: 40 phút ( không kể thời gian giao đề)
Điểm Nhận xét của giáo viên
Câu 1: (1,5 điểm)
a) Khoanh vào số lớn nhất: 0, 8, 5, 10, 9
c) Khoanh vào số bé nhất: 10, 1, 5, 9, 0, 6
b) Viết các số từ 10 đến 1: ...........................................................................................................
Câu 2: (1 điểm) Viết các số: 1; 3; 4; 7; 0; 6
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:...................................................................................................
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé:...................................................................................................
Câu 3: ( 2,5 điểm) Tính
a)
b) 3 + 7 = ....... 8 + 0 5 = ........
6 + 3 = .......
0 5 = ........ 4 + 5 1 = .........
Câu 4: (1 điểm) Số?

Câu 5: ( 2 điểm)
7
2
......
+
8
2
......
+
6
0
.....

10
9
.....

2

+ 0
+ 5
1 2
+ 4
? 5 + 4 9 5 + 4 9 + 1
9 – 0 8 8 – 0 8 + 0
C©u 6: ( 1 ®iÓm) ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp vµo « trèng:
Cã : 5 qu¶
Bít : 3 qu¶
Cßn : . . . qu¶
C©u 7: ( 1 ®iÓm) Sè?
Cã ................. h×nh vu«ng
Cã ................ h×nh tam gi¸c
ý kiÕn phô huynh GV coi, chÊm
<
>
=
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×