Tải bản đầy đủ

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒAN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TẬP HỢP CHO PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG
Nhận xét chung:
Trong qua trình thực tập tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây
Dựng( thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội), được sự giúp đỡ tận tình của
cán bộ phòng kế tóan hành chính cùng với sự nhiệt tình chỉ bảo ,hướng dẫn của
cô giáo- thạc sĩ Nguyến Thị Hồng Nga, sự tìm hiểu thực tế với những kiến thức
thu lượm được từ công tác kế tóan nói chung cũng như kế tóan chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm nói riêng.Tuy nhiên do thời gian thực tập tại công ty
chưa nhiều cũng như sự hạn chế về kiến thức và tàI liệu tham khảo , em xin
mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhận xét đánh giá sau , nhằm hoàn thiện hơn
công tác kế tóan của Công Ty.
* Những ưu điểm :
Về bộ máy kế tóan
Nhìn chung về bộ máy kế tóan tại công ty được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với yêu
cầu quản lý hiện hành. Mô hình kế tóan tập chung không những phù hợp với quy mô
sản xuất của công ty mà còn góp phần đảm bảo cung cấp những thông tin tàI chính giúp
cho ban lãnh đạo có những quyết sách kịp thời trong điều kiện tàI chính cụ thể của công
ty, trong từng giai đoạn kinh doanh khác nhau. Với sự điều hành trực tiếp của kế tóan
trưởng, đảm bảo tính hiệu quả trong công việc, đội ngũ cán bộ trẻ phát huy được tính

năng động sáng tạo trong công việc, làm cho công tác kế tóan đảm bảo kịp thời chính
xác.
Công tác kế tóan trong công ty được ban lãnh đạo quan tâm chú trọng, xứng tầm
với vị trí và chức năng của bộ máy kế tóan trong công ty, được đầu tư trang thiết bị hiện
đại với chương trình kế tóan phù hợp tạo điều kiện trong việc đào tạo và đào tạo lại
những chuẩn mực kế tóan hiện hành nên đã làm giảm bớt đI những tính tóan thủ công.
Về hình thức kế tóan:
Quy trình luẩn chuyển chứng từ và kiểm soát nội bộ tương đối chặt chẽ đảm bảo
được yêu cầu quản lý.
Các loại sổ sách, hệ thống tàI khoản kế tóan, chứng từ kế tóan và nhứng mẫu biểu
báo cáo được thiết kế đúng quy định, đáp ứng yêu cầu của công ty và các cơ quan quản
lý chức năng khác.
Công tác kế tóan tại công ty được tiến hành nghiêm túc, các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh được hạch tóan kịp thời, đầy đủ, chính xác.
Về hạch tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
Công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đã được tiến hành
hàng tháng và đã đI vào nề nếp, đã có phối hợp chặt chẽ hợp lý và hiệu quả.
Với đặc điểm sản xuất kinh doanh có chu ky ngắn, liên tục việc xác định và tính
giá thành hàng tháng là rất phù hợp và nó giúp công ty nhanh chóng phát hiện
những biến động tích cực hay tiêu cực của chi phí cấu thành nên giá thành sản
phẩm, để từ đó xử lý hay điều chỉnh kịp thời.
Tiêu chí sản phẩm là những sản phẩm hòan thành, đạt tiêu chuẩn chất lượng
về thông số kỹ thuật và thẩm mỹ, chỉ có những thành phẩm nhập kho ở giai
đoạn công nghệ cuối cùng mới được đem bán ra thị trường nên kế tóan xác định
đối tượng tính giá thành từng loại sản phẩm hoàn chỉnh là rất phù hợp.
Phương pháp tính giá thành được lựa chọn là phương pháp tính đơn giản,
phù hợp với đặc điểm sản xuất tại công ty.Nó giảm thiểu khối lượng công việc
cho cán bộ chuyên trách mà vẫn đảm bảo được giá thành của từng loại sản
phẩm một cách chính xác.
Mẫu biểu tính giá thành được thiết kế khoa học và chi tiết tạo điều kiện cho
ban lãnh đạo công ty nắm được giá thành của từng lọai sản phẩm, so sánh với
sản phẩm cùng loại trên thị trường vật liệu xây dựng, do đó có những điều chỉnh
phù hợp.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được
những kết quả tích cực, doanh thu qua các năm không ngừng được tăng lên.
Công ty đã vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo các quy luật của thị trường
nhằm thu hút khách hàng, nâng cao thị phần trên thị trường, ký được nhiều hợp
đồng tầm cỡ… Thực hiện tốt chủ trương quản lý kinh tế và các chính sách kinh
tế của Nhà nước hòan thành nghĩa vụ đóng góp Ngân sách nhà nước, nâng cao
đời sống cán bộ công nhân viên cả về tinh thần lẫn vật chất.
* Những mặt còn tồn tại:
Thực tế tại công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng có một xí nghiệp
sản xuất bê tông thương phẩm với các chủng loại khác nhau.Đồng thời để cho
quá trình sản xuất được diễn ra liên tục đều đặn và thông suốt, công ty đã tổ
chức một bộ phân cơ điện với nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị
dây truyền sản xuất. Như vậy có thể thấy rằng để phục vụ quản lý và kiểm sóat
chi phí, cần thiết phảI tập hợp riêng các khoản chi phí phát sinh ở bộ phận cơ
điện với những chi phí tiêu hao cho bộ phận cơ điện hoạt động cũng tương đối
lớn. Tuy nhiên ở công ty, kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
mới chỉ tập hợp riêng chi phí của từng xí nghiệp sản xuất mà còn dồn tòan bộ
chi phí của bộ phận cơ điện vào chi phí quản lý chung.Như vậy đã không có sự
thống nhất giữa việc xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và thực tế tập
hợp chi phí sản xuất.
Việc hạch tóan chung chi phí phát sinh ở bộ phận cơ điện vào chi phí quản
lý chung làm cho đánh giá hiệu năng, hiệu quả của xí nghiệp khó khăn cho quá
trình kiểm sóat quản lý chi phí, khó khăn bởi khó có thể tách riêng từng khoản
chi phí phát sinh ở bộ phận cơ điện hay ở khâu quản lý xí nghiệp, quản lý doanh
nghiệp, bộ phận văn phòng…
Như vậy dễ dẫn đến việc lạm chi, quản lý không chặt chẽ nhất là chi phí
bằng tiền.
Hạch tóan chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:
Do đặc thù sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư máy móc dây truyền sản
xuất rất lớn nên chi phí về tàI sản cố định chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng chi
phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Hiện nay công ty có nhiều dây truyền sản
xuất bê tông thươ phẩm hoạt động liên tục, hàng năm công ty cần phảI sửa chữa
lớn các bộ phận máy móc trong các dây truyền. Dây truyền sản xuất bê tông
thương phẩm của công ty rất hiện đại được nhập hòan tòan từ Châu Âu nên
khoản sửa chữa mỗi lần là khá lớn, phụ tùng thay thế đa số là phải nhập ngoại
với giá cao, thậm chí có lần phải mời chuyên gia nước ngòai về thay thế và từ
vấn kỹ thuật, sửa chữa với việc phát sinh sản xuất TSCĐ không mang tính định
kỳ.
Hiện tại Công ty chưa thực hiện việc trích trước chi phí sửa chữa lớn
TSCĐ mà thực hiện việc hạch tóan tòan bộ chi phí sản xuất vào khoản mục chi
phí sản xuất tại thời điểm phát sinh chi phí.
Hệ thống tài khoản Việt Nam và các quy tắc chuẩn mực về kế tóan cho
phép các doanh nghiệp thực hiện việc trích trước và phân bổ định kỳ vào chi
phí, một số khoản chi phí không phát sinh thường xuyên nhưng khi phát sinh
với chi phí lớn, việc trích trước chi phí làm cho chi phí giữa các chu kỳ kinh
doanh của daonh nghiệp được cân bằng một cách hợp lý, giúp cho doanh nghiệp
xây dựng kế hoạch sử dụng chi phí một cách khoa học, có chiền lược cắt giảm
chi phí phù hợp nhằm giảm giá thành sản phẩm.
Hiện nay Công ty vẫn chưa trích trước tiền lương nghỉ phép của công
nhân sản xuất mà thực hiện tính thẳng vào chi phí sản xuất trong kỳ khi có phát
sinh, như vậy tổng tiền lương phảI trả cho công nhân viên trong từng tháng
cũng khác nhau làm cho giá thành cũng biến đổi theo.
Phương hướng giải quyết:
Một là kế tóan sửa chữa TSCĐ
Sửa chữa TSCĐ là sửa chữa thay thế những bộ phận quan trọng chủ yếu của
TSCĐ, chi phí sửa chữa lớn phát sinh nhiều. Công ty nên trích trước chi phí sửa
chữa lớn TSCĐ để có thể bù đắp khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn, luôn giữ
được thế chủ động xử lý kịp thời khi có phát sinh sửa chữa lớn TSCĐ đảm bảo
cho quá trình sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra thông suốt.
Hai là Công ty nên tách riêng chi phí phát sinh ở bộ phận cơ điện ra chi phí
sản xuất chung, từ đó tạo điều kiện cho việc kiểm sóat chi phí được dễ dàng làm
cho công tác quản lý chi phí được diễn ra chặt chẽ hơn, làm giảm sự lãng phí
cho công ty nhất là chi phí băng tiền.
Ba là Công ty nên trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản
xuất .Như vậy Công ty sẽ chủ động trong thanh tóan tiền lương cho cán bộ công
nhân viên và tổng tiền lương phảI trả cán bộ công nhân viên sẽ ổn định hơn, góp
phần làm giá thành sản phẩm ít biến động.


KẾT LUẬN
Trong quá trình hoạt động sản xuất chi phí sản xuất là vấn đề hết sức quan
trọng, là cơ sở tính giá thành sản phẩm, nó có thể thúc đẩy cũng như kìm hãm
quá trình sản xuất,tùy thuộc vào chiến lược thực hiện công việc này như thế
nào. Nếu như giá thành sản phẩm hạ cộng với chất lượng sản phẩm tốt thì đó là
điều kiện tối cần thiết chứng minh sự hiện hữu của doanh nghiệp trên thị trường
và cũng là khả năng cạnh tranh ,đồng thời khẳng định vị thế của mình trên thị
trường, tăng uy tín ,thu hút đầu tư trong nước và ngòai nước. Muốn làm được
điều đó doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ về chi phí sản xuất, bằng cách hạch
tóan đầy đủ, chính xác chi phí sản xuất trong kỳ, tạo điều kiện cho việc tính
đùng, tính đủ giá thành của sản phẩm.
Trải qua thời gian ngắn thực tập, thực tế tại phòng kế tóan của Công Ty Cổ
Phần Kinh Doanh Vật Tư Và Xây Dựng ( thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng Hà
Nội), em được tiếp xúc với một môi trường làm việc nghiêm túc chuyên nghiệp,
bản thân em đã học hỏi được một số kinh nghiêm thực tế rất bổ ích, phục vụ cho
quá trình thực tập và công tác sau này. Qua việc tìm hiểu thực tế công tác hạch
tóan kế tóan tại Công ty, bằng những chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn
Công ty đã từng bước khẳng định về uy tín sản phẩm chất lượng thi công của
mình chiếm một tỷ lệ thị phàn cao thị trường trong nước và khu vực. Sự phát
triển trong kinh doanh đã góp phần tạo nên một bộ mặt kinh tế năng động của
nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.
Với sự quan tâm thích đáng đến vấn đề con người, hiện nay công ty đã
có một đội ngũ cán bộ công nhân viên có sức khỏe, có tri thức và công nghệ,
đầy năng động sáng tạo nhiệt tình, sẵn sàng đối đầu với những thử thách cũng
như cơ hội kinh doanh lớn. Hi vọng rằng công ty cổ phần kinh doanh vật tư và
xây dựng sẽ đạt được những thành tựu rực rỡ hơn nữa trong hoạt động sản xuất
kinh doanh của mình, hòan thành xuất sắc mục tiêu đề ra trong một tương lai
không xa.
Do thời gian nghiên cứu có hạn cùng với sự hiểu biết cũng như kinh
nghiệm thực tế còn ít nên chuyên đề này không thể tránh khỏi những sai sót cả

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×