Tải bản đầy đủ

Cau hoi on tap tu tuong ho chi minh

Câu hỏi ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh
Câu 1: Khái niệm t tởng Hồ Chí Minh? Trình bày các cơ sở hình thành nên t tởng Hồ
Chí Minh?
Câu 2: Phân tích quá trình hình thành và phát triển t tởng Hồ Chí Minh trải qua những
giai đoàn nào?
Câu 3: Trình bày những luận điểm cơ bản trong t tởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải
phóng dân tộc?
Câu 4: Để vận dụng t tởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện
nay ở nớc ta đòi hỏi chúng ta phải làm gì?
Câu 5: Trình bày quan niệm Hồ Chí Minh về bản chất và những đặc trng của Chủ nghĩa
xã hội ở Việt Nam?
Câu 6: Hồ Chí Minh đã quan niệm về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
nh thế nào?
Câu 7: Trình bày quan niệm Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của đạo đức cách mạng?
Câu 8: Theo Hồ Chí Minh, con ngời Việt Nam trong thời đại mới cần có những phẩm
chất đạo đức cơ bản nào?
Câu 9: Trình bày những nội dung cơ bản của t tởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách
mạng?
Câu 10: Trình bày những nội dung chủ yếu của t tởng nhân văn Hồ Chí Minh?
Câu 11: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về chức năng của văn hóa?
Câu 12: Trình bày t tởng Hồ Chí Minh về một số lĩnh vực chính của văn hóa?

Tài liệu sử dụng để ôn tập: Giáo trình t tởng Hồ Chí Minh xuất bản năm 2009
( Dành cho SV khối không chuyên ngành Mác-Leenin, t tởng Hồ Chí Minh).
Câu hỏi ôn tập
môn đờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 1: Nội dung cơ bản con đờng cách mạng vô sản của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc
truyền bá về nớc trong những năm đầu thế kỷ XX, ảnh hởng đến phong trào yêu nớc ở
Việt Nam?
Câu 2: Nội dung cơ bản Cơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do lãnh tụ Nguyễn ái
Quốc soạn thảo. Điểm nổi bật trong quan điểm về lực lợng cách mạng truyền bá về nớc
trong những năm đầu thế kỷ XX, ảnh hởng đến phong trào yêu nớc ở Việt Nam?
Câu 3: Chủ trơng điều chỉnh chiến lợc cách mạng qua 3 Hội nghị trung ơng Đảng
VI(11/1939), VII(11/1940) và VIII(5/1941)?
Câu 4: Phân tích phơng châm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc của Đảng
(1946-1954)?
Câu 5: Phân tích quan điểm của Đảng: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển
kinh tế thị trờng định hớng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo anh chị điểm mấu
chốt giúp Việt Nam hội nhập tốt kinh tế quốc tế là gì?
Câu 6: Quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
Câu 7: Quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Anh chị cho đánh giá về kết quả xây dựng nền văn hóa Việt Nam từ 1986 đến nay.
Câu 8: Đờng lối đối ngoại của Đảng giai đoạn 1986 1996. Đánh giá thành tựu, hạn
chế của đối ngoại Việt Nam từ 1986 đến nay?
Một số gợi ý về môn đờng lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Câu 1:
- Nêu thật khái quát quá trình tìm đờng cứu nớc của Lãnh tụ 1911 1920.
- Nội dung con đờng cách mạng vô sản thể hiện trong tác phẩm, bài viết của ngời từ
1921 1927, tiêu biểu là tác phẩm Đờng cách mệnh xuất bản năm 1927 ( Nêu nội
dung cơ bản trang 33-34 SGK).
- ảnh hởng: qua hoạt động của hội VNCMTN, chủ nghĩa Mác đợc truyền bá vào Việt
Nam, hớng phong trào yêu nớc nớc ta phát triển theo con đờng vô sản ra đời các tổ
chức Cộng sản cuối 1929 đến 1930 thành lập Đảng. ý nghĩa thành lập Đảng.
Câu 2:
- Nêu hoàn cảnh ra đời và nội dung Cơng lĩnh ( trang 41 SGK).
- Điểm nổi bật: + Lãnh tụ Nguyễn ái Quốc nhìn nhận đợc sức mạnh của khối đoàn kết
toàn dân không phân biệt giai cấp, nên đã có đợc chủ trơng ddaonf kết dân tộc rộng
rãi, đặc biệt là nhìn nhận đợc sức mạnh của liên minh công nông .
+ Lãnh tụ qua phong trào vô sản hóa đã xúc tiến đợc trong thực tiễn khối đoàn kết toàn
dân rộng rãi mang tính tự nhiên, tính tổ chức cao ..
+ (suy nghĩ thêm).
Câu 3:


- Nêu hoàn cảnh lịch sử và nội dung ( nên nêu gộp) điều chỉnh chiến lợc cách mạng của
Đảng qua 3 hội nghị Trung ơng VI (1939), VII (1940), VIII (1941) trang 63, 64, 65
SGK.
Câu 4:
- Nêu thật khái quát nguyên nhân cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.
- Nêu và phân tích nội dung đờng lối kháng chiến chống Pháp: Toàn dân . (trang 87-
88).
Câu 5:
- Phân tích quan điểm : Xem SGK trang 130, 131.
- Để thực hiện tốt hội nhập kinh tế quốc tế: tự nghĩ và tham khảo trang 253.
Câu 6:
- Yêu cầu : Làm rõ mối quan hệ khăng khít giữa đổi mới chính trị, song đổi mới kinh tế
phải đi trớc rồi từng bớc đổi mới chính trị ( trang 187 ).
Câu 7:
- Nêu quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
( trang 211 ).
- Đánh giá khái quát: ( trang 218, 219) tuy nhiên coi trọng sự đánh giá văn hóa Việt
Nam theo cảm quan của anh chị.
Câu 8:
- Đờng lối đối ngoại 1986 1996 ( trang 242 243).
- Đánh giá: .. trang 255, 256.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×