Tải bản đầy đủ

chiến dịch truyền thông về tai nạn thương tích

Nhiệt liệt chào mừng
Nhiệt liệt chào mừng
các học viên tham dự hội nghị
các học viên tham dự hội nghị
Hội nghị tập huấn về
Hội nghị tập huấn về
tai nạn thương tích
tai nạn thương tích
ChiÕn

ChiÕn


dÞch truyÒn th«ng
dÞch truyÒn th«ng
Phßng tr¸nh
Phßng tr¸nh
tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ
tai n¹n th­¬ng tÝch cho trÎ
em
em
Chuyªn ®Ò
Chuyªn ®Ò


Mục tiêu
Mục tiêu
Về nhận thức:
Về nhận thức:
- Xác định được các hoạt động chính trong
- Xác định được các hoạt động chính trong
CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
- Trình bày được nội dung một số hoạt động
- Trình bày được nội dung một số hoạt động
trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
trong CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
Về kĩ năng:
Về kĩ năng:


- Thực hành được một số hoạt động trong


- Thực hành được một số hoạt động trong
CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
CDTT phòng tránh TNTT cho trẻ em.
Về thái độ:
Về thái độ:
- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động
- Tự giác, tích cực tham gia các hoạt động
truyền thông phòng tránh TNTT cho trẻ em
truyền thông phòng tránh TNTT cho trẻ em
.
.


[[
[[
u tróc
u tróc

Ho¹t ®éng 1:
Ho¹t ®éng 1:


Kh¸i niÖm, môc
Kh¸i niÖm, môc
tiªu, thêi gian diÔn
tiªu, thêi gian diÔn
ra CDTT phßng
ra CDTT phßng
tr¸nh TNTT cho trÎ
tr¸nh TNTT cho trÎ
em.
em.

Ho¹t ®éng 2:
Ho¹t ®éng 2:


C¸c ho¹t ®éng
C¸c ho¹t ®éng
chÝnh trong CDTT
chÝnh trong CDTT
phßng tr¸nh TNTT
phßng tr¸nh TNTT
cho trÎ em.
cho trÎ em.

Ho¹t ®éng 3:
Ho¹t ®éng 3:


Néi dung mét sè
Néi dung mét sè
ho¹t ®éng chÝnh
ho¹t ®éng chÝnh
cña CDTT phßng
cña CDTT phßng
tr¸nh TNTT cho trÎ
tr¸nh TNTT cho trÎ
em.
em.

Ho¹t ®éng 4:
Ho¹t ®éng 4:


Thùc hµnh mét sè
Thùc hµnh mét sè
ho¹t ®éng trong
ho¹t ®éng trong
CDTT phßng tr¸nh
CDTT phßng tr¸nh
TNTT cho trÎ em.
TNTT cho trÎ em.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Thảo luận
Thảo luận

Chiến dịch là gì?
Chiến dịch là gì?

Truyền thông là gì?
Truyền thông là gì?

Tại sao cần truyền thông?
Tại sao cần truyền thông?


Mời các nhóm cùng thảo luận
Mời các nhóm cùng thảo luận
.
.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Chiến dịch:
Chiến dịch:
Là một đợt hoạt động tập trung cao
Là một đợt hoạt động tập trung cao
điểm, huy động nhiều nguồn lực nhằm
điểm, huy động nhiều nguồn lực nhằm
khẩn trương giải quyết một công việc
khẩn trương giải quyết một công việc
để đạt một mục đích nhất định trong
để đạt một mục đích nhất định trong
một thời hạn nhất định.
một thời hạn nhất định.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Truyền thông:
Truyền thông:
Là quá trình trao đổi thông điệp giữa các
Là quá trình trao đổi thông điệp giữa các
thành viên hay các nhóm đối tượng trong
thành viên hay các nhóm đối tượng trong
xã hội nhằm đạt tới sự hiểu biết lẫn nhau,
xã hội nhằm đạt tới sự hiểu biết lẫn nhau,
từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành
từ đó làm thay đổi nhận thức, thái độ, hành
vi theo mục tiêu truyền thông
vi theo mục tiêu truyền thông
.
.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Chiến dịch truyền thông:
Chiến dịch truyền thông:


Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối
Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối
hợp nhiều kênh truyền thông, hình thức
hợp nhiều kênh truyền thông, hình thức
truyền thông để chuyển tải thông điệp
truyền thông để chuyển tải thông điệp
nhằm tác động đến một hay nhiều nhóm
nhằm tác động đến một hay nhiều nhóm
đối tượng trong một thời gian nhất định
đối tượng trong một thời gian nhất định
để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ,
để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ,
hành vi của đối tượng.
hành vi của đối tượng.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
CDTT về phòng tránh TNTT trẻ em:
CDTT về phòng tránh TNTT trẻ em:


Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp
Là đợt hoạt động tập trung, đồng bộ, phối hợp
nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền thông
nhiều kênh truyền thông, hình thức truyền thông
để chuyển tải thông điệp (các thông tin kiến thức
để chuyển tải thông điệp (các thông tin kiến thức
về phòng tránh TNTT) nhằm tác động đến một hay
về phòng tránh TNTT) nhằm tác động đến một hay
nhiều nhóm đối tượng trong một thời gian nhất
nhiều nhóm đối tượng trong một thời gian nhất
định để đối tượng (gia đình, cộng đồng) có nhận
định để đối tượng (gia đình, cộng đồng) có nhận
thức đúng, đảm bảo an toàn cho con em mình
thức đúng, đảm bảo an toàn cho con em mình
tránh khỏi các TNTT (có thể phòng tránh được),
tránh khỏi các TNTT (có thể phòng tránh được),
qua đó góp phần giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật trẻ
qua đó góp phần giảm tỉ lệ tử vong và tàn tật trẻ
em.
em.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT

Tại sao cần truyền thông về phòng tránh TNTT cho
Tại sao cần truyền thông về phòng tránh TNTT cho
trẻ em?
trẻ em?


- Truyền thông là cả người phát, người nhận thông
- Truyền thông là cả người phát, người nhận thông
tin đều đóng vai trò gửi và nhận (2 chiều). Hai bên
tin đều đóng vai trò gửi và nhận (2 chiều). Hai bên
chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kĩ
chia sẻ thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm và kĩ
năng, dẫn đến thay đổi nhận thức và hành động.
năng, dẫn đến thay đổi nhận thức và hành động.
- Trong truyền thông PT TNTTTE, hiệu quả của truyền
- Trong truyền thông PT TNTTTE, hiệu quả của truyền
thông chính là việc chia sẻ thông tin giữa CTV và
thông chính là việc chia sẻ thông tin giữa CTV và
các gia đình trong cộng đồng sao cho cộng đồng
các gia đình trong cộng đồng sao cho cộng đồng
có nhận thức đúng về vấn đề TNTT TE, đê từ đó
có nhận thức đúng về vấn đề TNTT TE, đê từ đó
phòng tránh TNTT cho TE.
phòng tránh TNTT cho TE.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT

Chu trình truyền thông:
Chu trình truyền thông:
TT phản hồi về hiệu quả
TT PTTNTT TE
Thông điệp (nội dung)
TT. PTTNTT. TE
Kênh truyền thông (phương thức)
chuyển tải thông tin
Về PT.TNTT. TE
Nguồn phát thông tin
(CTV)
Nguồn nhận thông tin
(Gia đình, )
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Nguồn phát thông tin
Nguồn phát thông tin


-
-


Thông tin:
Thông tin:


là những tin tức, sự kiện, được diễn tả bẳng kí hiệu như lời
là những tin tức, sự kiện, được diễn tả bẳng kí hiệu như lời
nói, chữ viết, tranh ảnh, âm nhạc, điệu bộ, mang tính một
nói, chữ viết, tranh ảnh, âm nhạc, điệu bộ, mang tính một
chiều.
chiều.
- Nguồn phát thông tin:
- Nguồn phát thông tin:


Là điểm xuất phát của chu trình truyền thông, nguồn phát
Là điểm xuất phát của chu trình truyền thông, nguồn phát
thông tin xây dựng thông điệp và chọn kênh truyền thông.
thông tin xây dựng thông điệp và chọn kênh truyền thông.
- Thông điệp:
- Thông điệp:


Là nội dung của thông tin đang được truyền đạt. Phải
Là nội dung của thông tin đang được truyền đạt. Phải
ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù
ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo và phù
hợp với đặc điểm của từng địa phương.
hợp với đặc điểm của từng địa phương.
hoạt động 1
hoạt động 1


Khái niệm, mục tiêu, thời gian
Khái niệm, mục tiêu, thời gian
diễn ra CDTT
diễn ra CDTT
Nguồn phát thông tin
Nguồn phát thông tin


-
-


Kênh truyền thông:
Kênh truyền thông:


Là phương thức, phương tiện được lựa chọn để
Là phương thức, phương tiện được lựa chọn để
truyền một thông điệp từ nguồn phát đến nguồn
truyền một thông điệp từ nguồn phát đến nguồn
nhận thông tin.
nhận thông tin.
+ Kênh đại chúng: báo nói (phát thanh), báo hình
+ Kênh đại chúng: báo nói (phát thanh), báo hình
(truyền hình), báo viết (báo, tạp chí).
(truyền hình), báo viết (báo, tạp chí).
+ Kênh truyền thông trực tiếp (tập huấn, nhóm nhỏ,
+ Kênh truyền thông trực tiếp (tập huấn, nhóm nhỏ,
diễn thuyết, giáo dục đồng đẳng, tư vấn, ).
diễn thuyết, giáo dục đồng đẳng, tư vấn, ).

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×