Tải bản đầy đủ

FINAL TEST 1.2 FOR CLASS 2

EXERCISE 4
Câu 1: Circle the letter A, B or C (Khoanh tròn chữ cái A, B hoặc C trước câu, từ trả
lời đúng )
1. ………. is that?
A. Who B. What C. How
2. This is ………… father.
A. I B. my C. you
3. How many …………..?
A.a dog B.dog C. dogs
4. What do ………..do?
A.do B.my C.you
5.I’m …………student.
A.some B. a C. an
6. Từ nào có nghĩa “ bông hoa màu đỏ” ?
A. a white flower. B. a red flower C. a yellow flower.
7. Từ nào có nghĩa là “ y tá “?
A. nurse B.cook C.doctor.
8.Trong 3 từ chỉ màu , màu nào là màu “đen” ?
A. black B. green C. yellow
Câu 2: Reoder words to make sentences ( Sắp xếp từ xáo trộn thành câu đúng )
1. What / is / color / it? ……………………………………..

2. blue / this / bag / is / a. ……………………………………..
3. yellow / it / is. ……………………………………..
Câu 3: Look and complete ( Hãy nhìn phép tính và chọn kết quả đúng A, B hoặc C )
1. one + six = …………………….
A. seven B. eight C. six
2. twenty – eight = ………………
A. ten B. eleven C. twelve
3.three +seven = …………….
A.ten B. nine C. eleven

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×