Tải bản đầy đủ

BM.VHTTDL.15. - Đơn đề nghị cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Họ và tên: ...................................................................... Nam, Nữ:.....................
Ngày tháng năm sinh:..........................................................................................
Dân tộc:............................................. Quốc tịch:.................................................
Quê quán: ............................................................................................................
Địa chỉ thường trú:...............................................................................................
Số CMND: ....................................... Điện thoại nhà riêng:................................
Trình độ văn hóa (ghi trình độ học vấn cao nhất): .............................................
Trình độ chuyên môn: .........................................................................................
Ngoại ngữ: .............................Trình độ: ............................................................
Đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại cơ sở......................
.............................................................................................................................
từ ngày...... tháng....... năm........... đến ngày....... tháng.........năm ....................
Cơ quan hiện đang công tác (nếu có): ................................................................
Địa chỉ: ........................................................................ Điện thoại: ....................
Tình trạng sức khoẻ: ...........................................................................................
Đã được cấp thẻ HDVHL, số: ............................................................................

Ngày cấp: ...........................................................................................................
Tôi tự nguyện làm đơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp,
đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tôi. Tôi xin cam đoan kết thực hiện nghiêm túc
các quy định pháp luật của nhà nước về hướng dẫn du lịch.
......, Ngày.. .... tháng. ..... năm.....
Người làm đơn ký tên
Kèm theo đơn:
- Sơ yếu lý lịch
- Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc bằng
Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài;
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch;
- Giấy khám sức khỏe;
- 02 ảnh 3 x 4cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×