Tải bản đầy đủ

Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy
giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội
Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội
Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tử tuất
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1
Thân nhân người lao động lập Tờ khai và tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo

Tên bước Mô tả bước
hiểm xã hội để giải quyết
2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết
2. Tờ khai của thân nhân
Số bộ hồ sơ:
không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo
hiểm xã hội quy định
Quyết định số 815/QĐ-
BHXH ngà...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không
Mẫ ố 09

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT

I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................
- Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………………
- Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................................
Sinh ngày . . . . tháng . . . . năm . . . Số sổ BHXH hoặc số hồ
sơ. . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi
chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . .
III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm
nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2):

Số
TT
Họ và tên
Ngày,
tháng,
năm
Quan
hệ
với người
Nghề
nghiệp
Mức
thu
Nơi cư
trú
sinh
chết

nhập
(nếu có)
1
2
3
4

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định
của pháp luật.

. . . . . . ,
gày . . . . .tháng . . . .năm . . ..
Xác nhận của cơ quan, đơn vị
hoặc UBND xã, phường (3)
ký, đóng dấu)

. . . . . . ,
ngày . . . . .tháng . . . .n
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:
(1) Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần.
(2) Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà
trường kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ,
bố mẹ vợ (hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi
dưỡng thì phải khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa
phương nơi người được nuôi dưỡng;
(3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời
gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã,
phường xác nhận.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×