Tải bản đầy đủ

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang còn quan hệ lao động

Hưởng chế độ thai sản đối với người
lao động đang còn quan hệ lao động
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người sử dụng lao động, Tổ chức
BHXH
Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, Tổ chức BHXH
Thời hạn giải quyết:Người sử dụng lao động giải quyết trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với
người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh sách người hưởng chế độ thai sản
được duyệt
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1

Người lao động nộp các giắy tờ, chứng từ nghỉ thai sản cho
người sử dụng lao động
2. Bước 2
Người sử dụng lao động giải quyết chế độ cho người lao
động và lập danh sách người hưởng chế độ thai sản, tập hợp
hồ sơ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội để quyết toán
3. Bước 3
Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng
lao động
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Sổ bảo hiểm xã hội
2.
Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh của con hoặc
Thành phần hồ sơ
giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh con mà con chết hoặc mẹ
chết
Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai
chết lưu, người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai phải có xác
nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; nhận nuôi con dưới 04 tháng tuổi
phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật
3.
Xác nhận của người sử dụng động về điều kiện làm việc đối với người
lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm
việc theo chế độ 3 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực
hệ số từ 0,7 trở lên hoặc xác nhận của người sử dụng lao động đối với
lao động nữ là người tàn tật
4. Danh sách người hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập
Số bộ hồ sơ:
không quy định
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con
nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ
6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi
sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp nhận
nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có đủ điều kiện
theo quy định nhưng không nghỉ việc thì chỉ được
hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi
Luật Bảo hiểm xã
hội

NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N...

Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBX...

Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBX...


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×