Tải bản đầy đủ

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Lao động ngoài nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục quản lý lao động ngoài nước
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp giấy phép là 5 triệu đồng
nộp tại thời điểm nhận giấy phép
5 triệu
đồng
Nghị định 126/2007/NĐ-
CP ngày...


Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Về nộp và
tiếp nhận hồ

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động ngoài
nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận hồ sơ và kiểm
tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.
2.
Giải quyết
của cơ quan
thực hiện
Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện để được cấp phép ,
Bộ LĐTBXH cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong vòng 30
ngày sau khi nhận được ý kiến chấp thuận của các cơ quan
nêu tại khoản 2 ,điều 10 Luật người lao động Việt nam đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp (theo mẫu tại phụ lục 2
thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/11/2007 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội
Thành phần hồ sơ
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
3. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định
4. Giấy xác nhận ký quỹ của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ
5.
Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định
tại Điều 4 Nghị định 126/2007/NĐ-CP ngày 1/08/2007 của Chính phủ
6.
Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy
định tại khoản 3, Điều 9 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng
7.
Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa


người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy
hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng
kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
8.
Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa
Thành phần hồ sơ
người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày
tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ
được giao.
Số bộ hồ sơ: 01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo
luật doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ
chức , cá nhân Việt nam; có vốn pháp định là 5 tỷ
đồng; có đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động
đi làm việc ở nước ngoài;có tiền ký quỹ 1tỷ đồng tại
Luật người lao động
Việt Nam...

Nội dung Văn bản qui định
ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính
Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi
dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước
khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa
người lao động đi làm việc ở ngước ngoài; Người lãnh
đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm
việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên
,có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt
động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ cấp giấy
phép cho doanh nghiệp sau khi lấy ý kiến của một
trong những người có thẩm quyền sau đây:
2.
a-Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập hoặc đề
nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập đối với doanh
nghiệp Nhà nước
Luật người lao động
Việt Nam...

3.
b-Người ra quyết định thành lập đối với doanh nghiệp
của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
Luật người lao động
Việt Nam...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×