Tải bản đầy đủ

Phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm_môn hóa 12

Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510

vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)
PHNG PHÁP S DNG CÔNG THC KINH NGHIM
(Trích t cun “Phng pháp mi gii nhanh các bài toán Hóa hc THPT”)
I. PHNG PHÁP GII
1. Ni dung phng pháp
* Xét bài toán tng quát quen thuc:
+ O2 +HNO3(H2SO4 đc, nóng)


m gam m
1
gam (n: max)
Gi:
S mol kim loi a
S oxi hoá cao nht (max) ca kim loi là n
S mol electron nhn  (2) là t mol
Ta có:


Mt khác:
n
e nhn
= n
e (oxi)
+ n
e

(2)

Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510

vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)

+ ng vi M là Fe (56), n = 3 ta đc: m = 0.7.m
1
+ 5,6.t (2)
+ ng vi M là Cu (64), n = 2 ta đc: m = 0.8.m
1
+ 6,4.t (3)
T (2,3) ta thy:
+ Bài toán có 3 đi lng: m, m
1
và n
e nhn (2)
(hoc V
khí (2)
).
Khi bit 2 trong 3 đi lng trên ta tính đc ngay đi lng còn li.
+  giai đon (2) đ bài có th cho s mol, th tích hoc khi lng ca 1 khí hay nhiu khí; 
giai đon (1) có th cho s lng cht rn c th là các oxit hoc hn hp gm kim loi d và
các oxit.
2. Phm vi áp dng và mt s chú ý
+ Ch dùng khí HNO
3
(hoc (H
2
SO
4
đc, nóng) ly d hoc va đ.
+ Công thc kinh nghim trên ch áp dng vi 2 kim loi Fe và Cu.
3. Các bc gii
+ Tìm tng s mol electron nhn  giai đon kh N
+5

hoc S
+6

+ Tìm tng khi lng hn hp rn (kim loi và oxit kim loi): m
1

+ Áp dng công thc (2) hoc (3)
II. THÍ D MINH HO
Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510

vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)
Thí d 1. t cháy hoàn toàn 5,6 gam bt Fe trong bình O
2
thu đc 7,36 gam hn hp X gm
Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
và mt phn Fe còn d. Hoà tan hoàn toàn lng hn hp X  trên vào dung dch
HNO
3
thu đc V lít hn hp khí Y gm NO
2
và NO có t khi so vi H
2
bng 19.
Giá tr ca V là:
A. 0,896. B. 0,672. C. 1,792. D.0,448.
Hng dn gii:

Áp dng công thc (1): ∑n
e nhn (2)
=> ∑n
e nhn (2)
= 0,08
T d
y/H2
=19 => n
NO2 =
n
NO
= x

Vy: V = 22,4.0,02.2 = 0,896 lít -> áp án A.
Thí d 2.  m gam bt Fe trong không khí mt thi gian thu đc 11,28 gam hn hp X gm
4 cht. Hoà tan ht X trong lng d dung dch HNO
3
thu đc 672ml khí NO (sn phm kh
duy nht, đktc). Giá tr ca m là:
A. 5,6. B.11.2. C.7,0 D. 8.4.
Hng dn gii:

Áp dng công thc (2):

-> áp án D.
Thí d 3. Cho 11,36 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe
2
O
3
và Fe
3
O
4
phn ng ht vi dung dch
HNO
3
loãng, d thu đc 1,344 lít khí NO (sn phm kh duy nht, đo  đktc) và dung dch Y.
Cô cn dung dch Y thu đc m gam mui khan.Giá tr ca m là:
A. 49,09 B. 35,50 C. 38,72. D.34,36.
Hng dn gii:

Áp dng công thc (2):

Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510

vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)
=> m = 38,72 gam
áp án C.
Thí d 4. Cho 11,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe
2
O
3
vào dung dch HNO
3
loãng, d thu
đc V lít khí Y gm NO và NO
2
có t khi so vi H
2
bng 19. Mt khác, nu cho cùng lng
hn hp X trên tác dng vi khí CO nóng d thì sau khi phn ng xy ra hoàn toàn thu đc
9,52 gam Fe. Giá tr ca V là:
A. 1,40. B. 2,80 C.5,60. D.4,20
Hng dn gii:

T d
y/H2
=19 => n
NO2 =
n
NO
= x => ∑n
e nhn
= 4x
Áp dng công thc: 9,52 = 0,7.11,6 + 5,6.4x => x = 0,0625
=> V = 22,4.0,0625.2 = 2,80 lít -> áp án B
Thí d 5. Nung m gam bt Cu trong oxi thu đc 24,8 gam hn hp cht rn X gm Cu, CuO
và Cu
2
O. Hoà tan hoàn toàn X trong H
2
SO
4

đc nóng thoát ra 4,48 lít khí SO
2
(sn phm kh
duy nht,  đktc). Giá tr ca m là:
A. 9,6 B. 14,72 C. 21,12 D. 22,4.
Hng dn gii:
Áp dng công thc (3):
M = 0,8m
rn
+ 6,4.n
e nhn
 (2)
=> m = 0,8.24,8 + 6,4.0,2.2 = 22,4 gam => áp án D.
III. Bài tp áp dng
Câu 1:  m gam bt st ngoài không khí, sau mt thi gian thy khi lng ca hn hp thu
đc là 12 gam. Hòa tan hn hp này trong dung dch HNO
3
thu đc 2,24 lít khí NO (sn
phm kh duy nht,  đktc). Giá tr ca m là:
A. 5,6 gam. B. 20,08 gam. C. 11,84 gam. D. 14,95 gam.
Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hn hp X (Fe, Fe
2
O
3
) trong dung dch HNO
3
va đ thu
đc 1,12 lít NO ( đktc, sn phm kh duy nht) và dung dch Y. Cho Y tác dng vi dung
dch NaOH d đc kt ta Z. Nung Z trong không khí đn khi khi lng không đi đc
m gam cht rn. Giá tr ca m là:
A. 12 gam. B. 16 gam. C. 11,2 gam. D. 19,2 gam.
Câu 3: Hòa tan ht m gam hn hp Fe, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
trong dung dch HNO
3
đc,nóng d đc
448 ml khí NO
2
( đktc). Cô cn dung dch sau phn ng đc 14,52 gam mui khan. Giá tr
ca m là:
Sao bng lnh giá – V Khc Ngc 0985052510

vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
Dch v ôn thi cht lng cao – GSA Education: http://giasuams.com/
Liên h: 04.39152590 - 0989768553 (Linh)
A. 3,36 gam. B. 4,28 gam. C. 4,64 gam. D. 4,80 gam.
Câu 4: t cháy hoàn toàn 5,6 gam bt Fe trong bình oxi thu đc 7,36 gam hn hp X gm
Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
và mt phn Fe d. Hòa tan hoàn toàn hn hp X bng dung dch HNO
3
thu đc
V lít khí Y gm NO
2
và NO có t khi so vi H
2
bng 19. Giá tr ca V là:
A. 0,896 lít. B. 0,672 lít. C. 0,448 lít. D. 1,08 lít.
Câu 5: Cho lung khí CO đi qua ng s đng m gam Fe
2
O
3
nung nóng. Sau mt thi gian thu
đc 13,92 gam hn hp X gm 4 cht. Hòa tan ht X bng HNO
3
đc, nóng d đc 5,824 lít
NO
2
(sn phm kh duy nht, đktc). Giá tr ca m là:
A. 16 gam. B. 32 gam. C. 48 gam. D. 64 gam.
Câu 6: Cho 11,6 gam hn hp X gm Fe, FeO, Fe
2
O
3
vào dung dch HNO
3
loãng, d đc V
lít khí Y gm NO và NO
2
có t khi hi so vi H
2
là 19. Mt khác, nu cho cùng lng khí hn
hp X trên tác dng vi khí CO d thì sau phn ng hoàn toàn đc 9,52 gam Fe. Giá tr ca V
là:
A. 2,8 lít. B. 5,6 lít. C. 1,4 lít. D. 1,344 lít.
Câu 7: Nung m gam bt đng kim loi trong oxi thu đc 24,8 gam hn hp rn X gm Cu,
CuO và Cu
2
O. Hòa tan hoàn toàn X trong H
2
SO
4
đc nóng thoát ra 4,48 lít khí SO
2
(sn phm
kh duy nht,  đktc). Giá tr ca m là:
A. 9,6 gam. B. 14,72 gam. C. 21,12 gam. D. 22,4 gam.
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 18,16 gam hn hp X gm Fe và Fe
3
O
4
trong 2 lít dung dch HNO
3

2M thu đc dung dch Y và 4,704 lít khí NO (sn phm kh duy nht,  đktc). Phn trm khi
lng Fe trong hn hp X là:
A. 38,23%. B. 61,67%. C. 64,67%. D. 35,24%.
Câu 9: Cho m gam hn hp X gm Fe, Fe
3
O
4
tác dng vi 200 ml dung dch HNO
3
3,2M. Sau
khi phn ng hoàn toàn đc 0,1 mol khí NO (sn phm kh duy nht) và còn li 1,46 gam kim
loi không tan. Giá tr ca m là:
A. 17,04 gam. B. 19,20 gam. C. 18,50 gam. D. 20,50 gam.
Câu 10:  m gam Fe trong không khí 1 thi gian đc 7,52 gam hn hp X gm 4 cht. Hòa
tan ht X trong dung dch H
2
SO
4
đc, nóng d đc 0,672 lít khí SO
2
(sn phm kh duy nht,
 đktc) và dung dch Y. Cô cn cn thn dung dch Y đc m
1
gam mui khan. Giá tr ca m và
m
1
ln lt là:
A. 7 gam và 25 gam. B. 4,2 gam và 1,5 gam.
C. 4,48 gam và 16 gam. D. 5,6 gam và 20 gam.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×