Tải bản đầy đủ

bài 5. diện tích hình thoi


Bài 5.
DiỆN TÍCH HÌNH THOI
DiỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Cách tính diện tích của một tứ giác có hai đường chéo
vuông góc
? 1 Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC và BD Biết
Tại H
BDAC ⊥
A
B
C
D
H
Giải . Ta có :
ABC
ADC
ABCD
S =
S =
S =

BHAC.
2
1
HDAC.
2
1
HDAC.
2
1
BHAC.
2
1
+
)(
2
1
HCBHAC +=
BDAC.
2
1
=
Diện tích của tứ giác có hai đường chéo vuông góc là nửa
tích hai đường chéo đó
S
ABCD
BDAC.
2
1
=

2.Công thức tính diện tích hình thoi
2.Công thức tính diện tích hình thoi
.
.
A
B
C
D
Giải :
Vì hình thoi ABCD có hai
đường chéo AC ,BD
vuông góc với nhau nên :
BDACS .
2
1
=
1
d
2
d
21
.
2
1
ddS =
Vậy diện tích hình thoi bằng
nửa tích hai đường chéo .

?3 Hãy tính diện tích hình thoi bằng cách khác
Vì hình thoi cũng là hình bình
hành nên ta có :
a
h
haS .=

3.
Ví dụ
Ví dụ
Trong một khu vườn hinh thang cân ABCD (đáy nhỏ AB
= 30 m, đáy lớn CD = 50 m,diện tích bằng 800 m
2
),

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×