Tải bản đầy đủ

TU CHON TOAN 7 T15 IN

Ngµy so¹n: 1/12/2010 Ngµy d¹y: 3/12/2010
TiÕt 15 : ¤n tËp:MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯNG TỶ LỆ
NGHỊCH
I. Mơc tiªu
1.VỊ kiÕn thøc:
- HS n¾m ®ỵc thÕ nµo lµ hai ®¹i l¬ng tØ lƯ nghÞch.
- Học sinh thực hiện được các bài toán cơ bản về đại lượng tỷ lệ nghòch.
2.VỊ kÜ n¨ng:
- Kỹ năng tính toán chính xác.
- ¸p dơng kiÕn thøc vµo thùc tÕ.
3.VỊ th¸i ®é:
- Cã ý thøc nghiªm tóc trong häc tËp, cã lßng yªu thÝch m«n häc.
II. Ph ¬ng tiƯn d¹y häc:
- GV: bảng phụ.
- HS: bảng nhóm.
III. TiÕn tr×nh d¹y häc:
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc :
Ph¬ng ph¸p Néi dung
H§ 1: KiĨm tra bµi cò ( 4 phót ) – Ph¬ng tiƯn :
Đònh nghóa,tÝnh chÊt
cđa hai đại lượng tỷ lệ

nghòch?
H§ 2: tỉ chøc «n tËp ( 36 phót )- Ph¬ng tiƯn :
Gv nêu đề bài.
Yêu cầu Hs đọc kỹ
đề, xác đònh các yếu tố
đã biết, các yếu tố
chưa biết?
Nêu quan hệ giữa số
máy và thời gian hoàn
thành công việc?
Viết công thức biểu
thò mối quan hệ đó?
Hs đọc kỹ đề bài.
1.Bài 21:
Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là a, b, c.
Ta có số máy và thời gian hoàn thành công
việc là hai đại lượng tỷ lệ nghòch, nên:
4.a = 6.b = 8.c và a – b = 2.
Suy ra:
Phân tích đề:
S như nhau.
Số máy của đội một
nhiều hơn của đội hai 2
máy.
Biết số ngày hoàn
thành công việc của
mỗi đội.
Tính số máy của mỗi
đội?
Số máy và thời gian
hoàn thành công việc
là hai đại lượng tỷ lệ
nghòch.
Do đó: 4.a = 6.b = 8.c
và a – b = 2.
Gv treo bảng phụ có
ghi đề bài trên bảng.
Yêu cầu Hs đọc và
phân tích đề bài?
Nêu mối quan hệ
giữa vận tốc và thời
gian trong bài tập trên?
Viết công thức biểu
thò mối quan hệ đó?
Thực hiện phép tính
ntn?
Nêu kết luận cho bài
toán?
Hs đọc đề và phân
tích:
Thời gian đi của hai
xe là 80’ và 90’.

a b c a b 2
24
1 1 1 1 1 1
4 6 8 4 6 12
1
a .24 6
4
1
b .24 4
6
1
c .24 3
8

= = = = =

⇒ = =
= =
= =
Vậy: Số máy của ba đội lần lượt là 6; 4; 3
máy.
Bài 34 - SBT:
Đổi: 1h20’ = 80’.
1h30’ = 90’

Gọi vận tốc của xe máy thứ nhất là v
1
(m/ph).
Vận tốc của xe máy thứ hai là v
2
(m/ph)
Theo đề bài ta có:
80.v
1
= 90.v
2

v
1
– v
2
= 100.
Hay :
10
10
100
80908090
2121
==


==
vvvv
Vậy: v
1
= 90.10 = 900(m/ph)
v
2
= 80.10 = 800(m/ph)
Vậy vận tốc của hai xe lần lượt là 54km/h và
48km/ h.
Vận tốc xe thứ nhất
hơn vận tốc xe máy thứ
hai là 100m/ph
Tính vận tốc của mỗi
xe?
Vận tốc và thời gian
trong bài toán này là
hai đại lượng tỷ lệ
nghòch.
Ta có: 80.v
1
= 90. v
2
Hs giải bài toán trên
vào vở.
Một Hs lên bảng giải.
Viết kết luận.
Gv nhận xét bài giải
của Hs.
H§ 3: Cđng cè lun tËp ( 3 phót )- Để giải các bài toán về tỷ lệ thuận,
tỷ lệ nghòch, ta phải:
- Xác đònh đúng quan hệ giữa hai đại lượng.
- Lập được dãy tỷ số bằng nhau và giải được
H§ 4: Híng dÉn vỊ nhµ ( 2 phót):
- Xem l¹i c¸c bµi ®· lµm
- Làm bài tập 30; 31/ 47.
- Bài tập về nhà giải tương tự như các bài tâp vừa giải.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×