Tải bản đầy đủ

LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU P2

LẬP TRÌNH
LẬP TRÌNH
CƠ SỞ DỮ LIỆU
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Data Binding
-
Data Binding: Gắn kết dữ liệu
-
Ý tưởng: Gắn các điều khiển (Control) với
nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu, mảng, tập
hợp…) để hiển thị, thao tác
Data Binding
Có hai dạng:
-
Dạng gắn kết dữ liệu đơn: gắn giá trị đơn lẻ vào
trang. Cú pháp: <%# Giá trị%>. Ví dụ:

<%# “CNTT” %>

<%# Eval(“TenDanhMuc”)%>
-

Dạng gắn kết có sự lặp lại: gắn kết dữ liệu với các
điều khiển dạng danh sách (DDL, Listbox..):
Data Binding
Các điều khiển gắn kết dữ liệu có 3 thuộc tính làm việc với
nguồn dữ liệu:

DataSource: Là thuộc tính để chỉ đến nguồn dữ liệu
cần gắn kết.

DataSourceID: Chỉ đến một đối tượng cung cấp
nguồn dữ liệu (các sqlDataSource). Có thể sử dụng
hoặc thuộc tính DataSourceID hoặc DataSource nhưng
không được cả hai.

DataTextField: Cho biết là gắn kết với trường nào
của mỗi mục dữ liệu.
DataSource Control
DataSource Control
-
Chức năng: Kho chứa dữ liệu → cung cấp
nguồn dữ liệu cho các điều khiển khác
(DropDownList, Listbox…)
-
Lấy dữ liệu từ CSDL vào các điều khiển
DataSourceControl bằng cách đặt một vài
thuộc tính (thao tác tự động)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×