Tải bản đầy đủ

110 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập HKI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
Môn: Hóa Học 9
Phần trắc nghiệm:
1. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?
A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe. B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K. D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.
2. Sắp xếp các kim loại Fe, Cu, Zn, Na, Ag, Sn, Pb, Al theo thứ tự tăng dần của tính kim loại.
A. Na, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Ag. B. Al, Na, Zn, Fe, Pb, Sn, Ag, Cu.
C. Ag, Cu, Pb, Sn, Fe, Zn, Al, Na. D. Ag, Cu, Sn, Pb, Fe, Zn, Al, Na.
3. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là:
A. NaOH, Al, CuSO
4
, CuO. B. CaO, Al
2
O
3
, Na
2
SO
3
, H

2
SO
3
C. Cu(OH)
2
, Cu, CuO, Fe. D. NaOH, Al, CaCO
3
, Cu(OH)
2
, Fe, CaO, Al
2
O
3
4. Dãy các chất đều phản ứng với dung dịch NaOH là:
A. H
2
SO
4
, CaCO
3
, CuSO
4
, CO
2
. B. H
2
SO
4
, SO
2
, CuSO
4
, CO
2
, FeCl
3
, Al.
C. SO
2
, FeCl


3
, NaHCO
3
, CuO. D. CuSO
4
, CuO, FeCl
3
, SO
2
5. Dãy gồm các chất phản ứng với nước ở điều kiện thường là:
A. SO
2
, NaOH, Na, K
2
O. B. Fe
3
O
4
, CuO, SiO
2
, KOH.
C. CO
2
, SO
2
, K
2
O, Na, K. D. SO
2
, NaOH, K
2
O, Ca(OH)
2
6. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong dung dịch:
A. CO
2
và NaOH B. KNO
3
và NaHCO
3
C. Na
2
CO
3
và HCl D. Na
2
CO
3
và Ca(OH)
2
7. Một dung dịch có các tính chất sau:
- Tác dụng với nhiều kim loại như Mg, Zn, Fe đều giải phóng khí H
2
.
- Tác dụng với bazơ hoặc oxit bazơ tạo thành muối và nước.
- Tác dụng với đá vôi giải phóng khí CO
2
.
Dung dịch đó là:
A. NaOH. B. NaCl. C. HCl. D. H
2
SO
4
đặc.
8. Cặp chất nào dưới đây phản ứng với nhau để :
a/ Chỉ tạo thành muối và nước?
A. Kẽm với axit clohiđric. B. Natri hiđroxit và axit clohiđric.
C. Natri cacbonat và Canxi clorua. D. Natri cacbonat và axit clohiđric.
b/ Tạo thành hợp chất khí?
A. Kẽm với axit clohiđric. B. Natri hiđroxit và axit clohiđric.
C. Natri cacbonat và Canxi clorua. D. Natri cacbonat và axit clohiđric.
9. Dãy các chất đều tác dụng được với dung dịch BaCl
2
:
A. Fe, Cu, CuO, SO
2
, NaOH, CuSO
4
. B. NaOH, CuSO
4
.
C. Fe, Cu, HCl, NaOH, CuSO
4
. D. H
2
SO
4
loãng, CuSO
4
.
10. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây:
A. Na
2
SO
4
+ CuCl
2
. B. K
2
SO
3
+ HCl. C. Na
2
SO
4
+ NaCl. D. K
2
SO
4
+ HCl.
11. Có thể phân biệt dung dịch NaOH và Ca(OH)
2
bằng cách cho một trong chất khí A, B, C hay D đi qua
dung dịch:
A. Hiđro. B. Hiđroclorua. C. Oxi. D. Cacbonđioxit.
12. Cặp kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường:
A. Na, Al. B. K, Na. C. Al, Cu. D. Mg, K.
13. Cho sơ đồ phản ứng: X + HCl
 →
Y + H
2
O
Y + NaOH
 →
Z

+ NaCl
Z + HCl
 →
Y + H
2
O. Vậy X sẽ là:
A. Fe. B. Fe
2
O
3
. C. Na
2
O. D. MgSO
4
.
14. Dung dịch ZnSO
4
có lẫn tạp chất CuSO
4
. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO
4
.
A. Fe. B. Mg. C. Cu. D. Zn.
15. Cho dung dịch X vào dung dịch Y thu được kết tủa trắng, kết tủa không tan trong dung dịch axit HCl.
Dung dịch X và Y là của các chất :
A. BaCl
2
và Na
2
CO
3
. B. NaOH và CuSO
4
C. Ba(OH)
2
và Na
2
SO
4
. D. BaCO
3
và K
2
SO
4
.
16. Có dung dịch AlCl
3
lẫn tạp chất là CuCl
2
. Để làm sạch dung dịch muối nhôm có thể dùng chất:
A. AgNO
3
. B. HCl. C. Al. D. Mg.
1
17. Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt oxit, có thể tách được sắt oxit bằng cách cho tác dụng với một
lượng dư dung dịch:
A. HCl. B. NaCl. C. KOH. D. HNO
3
.
18. Kim loại X có những tính chất sau:
- Tỉ khối lớn hơn 1.
- Phản ứng với Oxi khi nung nóng.
- Phản ứng với dung dịch AgNO
3
giải phóng Ag.
- Phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng giải phóng khí H
2
và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:
A. Cu. B. Na. C. Al. D. Fe.
19. Những chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit H
2
SO
4
loãng:
A. Cu. B. Al. C. HCl. D. CO
2
.
20. Dung dịch HCl có thể tác dụng được với chất nào sau đây:
A. Na
2
CO
3
. B. Fe. C. NaOH. D. Cả A, B, C đều đúng.
21. Có thể dùng một hóa chất nào sau đây để nhận biết các lọ dung dịch không dán nhãn, không màu: NaCl,
Ba(OH)
2
H
2
SO
4
.
A. Phenolphtalein. B. Dung dịch NaOH. C. Quỳ tím. D. Dung dịch BaCl
2
.
22. Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?
A. Cu. B. Zn. C. Mg. D. Fe.
23. Chất có thể tác dụng với nước tạo thành dung dịch làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ là:
A. Na
2
O, SO
2
, SiO
2
. B. P
2
O
5
, SO
3
. C. Na
2
O, CO
2
. D. K, K
2
O.
24. Dãy gồm các chất đều phản ứng với axit sunfuric loãng là:
A. NaOH, Cu, CuO. B. Cu(OH)
2
, SO
3
, Fe. C. Al, Na
2
SO
3
. D. NO, CaO.
25. Cho bột Đồng qua dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng. Chất khí sinh ra là:
A. H
2
. B. SO
3
. C. SO
2
. D. CO
2
.
26. Có thể pha loãng axit H
2
SO
4
bằng cách:
A. Cho từ từ axit vào nước. B. Cho từ từ nước vào axit.
C. A và B đều đúng. D. Cho axit và nước vào cùng một lúc.
27. Dãy các chất đều là oxit axit là:
A. NO, SO
2
. B. Mn
2
O
7
, P
2
O
5
C. ZnO, CaO. D. N
2
O
5
, CO
28. Cần điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric:
A. H
2
SO
4
tác dụng với CuO. B. H
2
SO
4
đặc tác dụng với Cu.
C. Cu tác dụng với H
2
SO
4
loãng. D. Cả B và C đều đúng.
29. Dãy gồm các chất đều là oxit axit:
A. Al
2
O
3
, NO, SiO
2
. B. Mn
2
O
7
, NO, N
2
O
5
. C. P
2
O
5
, N
2
O
5
, SO
2
. D. SiO
2
, CO, P
2
O
5
.
30. Dãy gồm các chất đều là oxit bazơ:
A. Al
2
O
3
, CaO, CuO. B. CaO, Fe
2
O
3
, Mn
2
O
7
. C. SiO
2
, Fe
2
O
3
, CO. D. ZnO, Mn
2
O
7
, Al
2
O
3
.
31. Các chất là oxit lưỡng tính:
A. Mn
2
O
7
, NO. B. Al
2
O
3
, ZnO. C. Al
2
O
3
, CO. D. ZnO, Fe
2
O
3
.
32. Các chất là oxit trung tính:
A. CaO, CO, SiO
2
. B. Mn
2
O
7
, CO. C. Mn
2
O
7
, NO, ZnO. D. CO, NO.
33. Axit náo tác dụng được với Mg tạo ra khí H
2
:
A. H
2
SO
4
đặc, HCl. B. HNO
3
(l), H
2
SO
4
(l).
C. HNO
3
đặc, H
2
SO
4
đặc. D. HCl, H
2
SO
4
(l).
34. Khi cho CO có lẫn CO
2
, SO
2
có thể làm sạch khí CO bằng những chất nào:
A. H
2
O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H
2
SO
4
.
35. Chất có thể tác dụng với nước cho 1 dung dịch làm quỳ tím chuyển màu thành đỏ:
A. CaO. B. CO. C. SO
3
. D. MgO
36. a/ Đơn chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch axit sunfuric loãng sinh ra chất khí?
A. Lưu huỳnh. B. Kẽm. C. Bạc. D. Cacbon.
b/ Chất khí nào dưới đây được sinh ra ở (a):
A. SO
2
. B. CO
2
. C. O
2
. D. H
2
.
37. Dùng thuốc thử nào có thể phân biệt dược các chất rắn sau: MgO, P
2
O
5
, Ba(OH)
2
, Na
2
SO
4
:
2
A. Nước, giấy quỳ tím. B. Axit sunfuric loãng, phenolphtalein không màu.
C. Dung dịch NaOH, giấy quỳ tím. D. Tất cả đều sai.
38. Dãy gồm các chất là oxit axit:
A. Al
2
O
3
, NO, SiO
2
. B. Mn
2
O
7
, NO, N
2
O
5
. C. P
2
O
5
, N
2
O
5
, SO
2
. D. SiO
2
, CO, P
2
O
5
.
39. Dãy gồm các chất là oxit bazơ:
A. Al
2
O
3
, CaO, CuO. B. CaO, Fe
2
O
3
, Mn
2
O
7
. C. SiO
2
, Fe
2
O
3
, CO. D. ZnO, Mn
2
O
7
, Al
2
O
3
.
40. Hãy chọn thuốc thử để nhận biết các dung dịch sau: NaOH, H
2
SO
4
, HCl, Na
2
SO
4
, NaCl:
A. dd BaCl
2
và quỳ tím. B. Phenolphtalein không nàu và dd AgNO
3
.
C. CaCO
3
và dd phenolphtalein không màu. D. A, B đều đúng.
41. Có các dung dịch: Na
2
CO
3
, BaCl
2
, Ca(NO
3
)
2
, H
2
SO
4
, NaOH. Có mấy cặp chất có phản ứng được với
nhau?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
42. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CuCl
2
đến khi kết tủa không tạo thêm được nữa thì dừng. Lọc
lấy kết tủa đem nung thì chất rắn thu được là:
A. Cu. B. Cu
2
O. C. CuO. D. CuO
2
.
43. Cho sơ đồ chuyển hóa sau, biết X là chất rắn: X → SO
2
→ Y → H
2
SO
4
; X, Y lần lượt phải là:
A. FeS, SO
3
. B. FeS
2
hoặc S, SO
3
. C. O
2
, SO
3
. D. A, B đều đúng
44. Dãy gồm các chất đều là bazơ tan là:
A. Ca(OH)
2
, Mg(OH)
2
, Cu(OH)
2
. B. Ba(OH)
2
, Fe(OH)
3
, NaOH.
C. NaOH, KOH, Ba(OH)
2
. D. NaOH, KOH, Al(OH)
3
.
45. Cho từ từ dd NaOH vào dd FeCl
3
, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là:
A. Fe(OH)
2
. B. Fe
2
O
3
. C. FeO. D. Fe
3
O
4
.
46. Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd CuSO
4
. Hiện tượng xuất hiện là:
A. Chất rắn màu trắng. B. Chất khí màu xanh. C. Chất khí màu nâu. D. Chất rắn màu xanh.
47. Cho phương trình phản ứng: H
2
SO
4
+ 2B → C + 2H
2
O. B và C lần lượt là:
A. NaOH, Na
2
SO
4
. B. Ba(OH)
2
, BaSO
4
. C. BaCl
2
, BaSO
4
. D. A & B.
48. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau:
A. KOH và HCl. B. MgSO
4
và HNO
3
. C. CuSO
4
và NaOH D. Cả A và C.
49. Muối KNO
3
phân hủy sinh ra các chất là:
A. KNO
2
, NO
2
. B. Không bị phân hủy. C. KNO
2
và O
2
. D. K
2
O, NO
2
.
50. Dãy gồm các muối không tan trong nước là:
A. CaSO
4
, CuCl
2
, BaSO
4
. B. AgNO
3
, BaCl
2
, CaCO
3
.
C. Na
2
SO
4
, Ca
3
(PO
4
)
2
, CaCl
2
. D. AgCl, BaCO
3
, BaSO
4
.
51. Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm có sẵn dd BaCl
2
. Hiện tượng xuất hiện là:
A. Chất rắn màu trắng. B. Không hiện tượng gì. C. Chất khí màu nâu. D. Chất rắn màu xanh.
52. Cho phương trình phản ứng: H
2
SO
4
+ B → C + 2H
2
O. B và C lần lượt là:
A. Ca(OH)
2
, CaSO
4
. B. BaCl
2
, BaSO
4
. C. Ba(OH)
2
, BaSO
4
. D. Cả A & C.
53. Cho các cặp chất sau, cặp chất nào phản ứng được với nhau:
A. K
2
SO
4
, CuCl
2
. B. BaSO
4
và HCl. C. AgNO
3
và NaCl. D. Tất cả đều đúng.
54. Trong các bazơ sau bazơ nào bị nhiệt phân hủy?
A. KOH. B. Ba(OH)
2
. C. Al(OH)
3
. D. A & B.
55. Axit sunfuric đặc, dư tác dụng với 10 gam hỗn hợp CuO và Cu thì thu được 2,24 lít khí (đktc). Khối
lượng ( gam) của CuO và Cu trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 3,6g và 6,4g. B. 6,8g và 3,2g. C. 0,4g và 9,6g. D. 4,0g và 6,0g.
56. Cho 4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch axit sunfuric loãng.Thể tích
khí thu được là 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng của Mg và MgO trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 2,2g và 1,8 g. B. 2,4g và 1,6 g. C. 1,2g và 2,8 g. D. 1,8g và 1,2 g.
57. Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Zn vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, người ta thu được 2,24 lít
khí (ở đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp kim loại là:
A. 38,1% và 61,9%. B. 39% và 61%. C. 40% và 60%. D. 35% và 65%.
3
58. Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO
4
dư. Sau khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng
trong hỗn hợp đầu là:
A. 35% và 65%. B. 40% và 60%. C. 50% và 50%. D. 70% và 30%.
59. Cho lá kẽm có khối lượng 50 g vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian phản ứng kết thúc thì khối
lượng lá kẽm là 49,82 g. Khối lượng kẽm đã tác dụng là:
A. 17,55g. B. 5,85g. C. 11,7g. D. 11,5g.
60. Cho một lá sắt có khối lượng 50 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra thì
khối lượng lá sắt là 51g. Số mol muối sắt tạo thành là:
A. 0,25 mol. B. 0,1875 mol. C. 0,15 mol. D. 0,125 mol.
61. Cho 1 gam hợp kim của Natri tác dụng với nước ta thu được kiềm; để trung hòa kiềm đó cần phải dùng
50 ml dung dịch HCl 0,2 M. Thành phần phần trăm của natri trong hợp kim là:
A. 39,5%. B. 23%. C. 24%. D. 29%.
62. Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa AgNO
3
và Cu(NO
3
)
2
thu được dung dịch B
và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D
là:
A. Al, Fe và Cu. B. Fe, Cu và Ag. C. Al, Cu và Ag. D. Kết quả khác.
63. Nhúng một lá Nhôm vào dung dịch CuSO
4
. Sau một thời gian lấy lá Nhôm sau phản ứng ra khỏi dung
dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 g. Khối lượng nhôm đã phản ứng là:
A. 0,27g. B. 0,81g. C. 0,54g. D. 1,08g.
64. Cho lá Sắt có khối lượng 8,4 gam vào dung dịch Đồng sunfat. Sau một thời gian nhấc lá Sắt ra, rửa nhẹ,
làm khô, khối lượng lá Sắt là 18 g.Khối lưọng muối sắt tạo thành trong dung dịch là:
A. 30,4g. B. 22,8g. C. 23g. D. 25g.
65. Cho 10 hỗn hợp bột các kim loại Kẽm và Đồng vào dung dịch CuSO
4
dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của kẽm và đồng
trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 35% và 65%. B. 40,8% và 58,2%. C. 72,2% và 27,8%. D. 70,2% và 29,8%.
66. Cho 45,5 gam hỗn hợp gồm Zn, Cu, Au vào dung dịch HCl có dư, còn lại 32,5 gam chất không tan.
Cũng lấy 45,5 gam hỗn hợp trên đem đốt thì khối lượng tăng 51,9 gam. Thành phần phần trăm của hỗn hợp
trên lần lượt là:
A. 28,57%; 28,13% và 43,3%. B. 28%; 28% và 44%.
C. 30%; 30% và 40%. D. Kết quả khác.
67. Cho 23,6 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu tác dụng hết 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và
12,8 gam chất không tan .Khối lượng các kim loại trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 1,4g; 8,4g và 12,8g. B. 4g; 6,8g và 12,8g. C. 3 g; 7,8g và 12,8g. D. 2g; 8,8g và 12,8g.
68. Cho 5,4 g một kim loại hóa trị (III) tác dụng với Clo có dư thu được 26,7g muối. Xác định kim loại đem
phản ứng. Xác định kim loại đem phản ứng.
A. Cr. B. Al C. Fe. D. Kết quả khác.
69. Cho 4,6 g một kim loại X hóa trị I tác dụng hoàn toàn với nước cho 2,24 lit khí Hiđro (đktc).Kim loại X
là kim loại nào sau đây:
A. Li. B. Na. C. Pb. D. Fe.
70. Cần bao nhiêu gam Na
2
SO
3
cho vào nước để điều chế 5 lít dung dịch có nồng độ 8% (D=1,075g/ml)?
A. 430g. B. 410g. C. 415g. D. 200g.
71. Cho 1,6 g CuO tác dụng với 100g dung dịch H
2
SO
4
có nồng độ 20% . Nồng độ phần trăm các chất trong
dung dịch sau khi phản ứng kết thúc là:
A. ≈ 3,2% và ≈ 18%. B. ≈ 3,15% và ≈ 17,76%. C. 5% và 15%. D. Kết quả khác.
72. Cho 2,24 lít khí CO
2
(ở đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH tạo thành muối K
2
CO
3
. Nồng
độ mol/l của dung dịch KOH là:
A. 1,5 M. B. 2M. C. 1M. D. 3M.
73. Cho 2,24 lít khí CO
2
(đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ca(OH)
2
sinh ra chất kết tủa màu
trắng. Nồng độ mol/l của dung dịch Ca(OH)
2
đã dùng là:
A. 0,25M. B. 0,7M. C. 0,45M. D. 0,5M.
74. Trung hòa 20ml dung dịch H
2
SO
4
1M bằng dung dịch NaOH 20%. Khối lượng dung dịch NaOH cần
dùng là:
A. 10g. B. 8g. C. 9g. D. 15g.
4
75. Cho 100ml dung dịch H
2
SO
4
2M tác dụng với 100ml dung dịch Ba(NO
3
)
2
1M. Nồng độ mol/l của dung
dịch sau phản ứng lần lượt là:
A. 2M và 1M. B. 1,5M và 0,5 M. C. 1M và 2M. D. 1M và 0,5M.
76. Cho 20g hỗn hợp CuO và Fe
2
O
3
tan hoàn toàn trong 200ml dung dịch HCl 3,5M . Thành phần phần trăm
khối lượng các oxit lần lượt là:
A. 30% và 70%. B. 25% và 75%. C. 20% và 80%. D. 40% và 60%.
77. Hòa tan hoàn toàn 10,2 g Al
2
O
3
và 4g MgO trong 245 g dung dịch H
2
SO
4
. Để trung hòa lượng axit còn
dư phải dùng 400ml dung dịch NaOH 0,5M. Nồng độ phần trăm dung dịch H
2
SO
4
ban đầu là:
A. 15%. B. 25%. C. 22%. D. 20%.
78. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín thu được 9g một chất kết tủa.
Công thức hóa học của muối là:
A. FeCl
3
B. FeCl
2
C. FeCl D. FeCl
4
79. Tìm công thức của của hợp chất có thành phần : 28% Na; 33% Al; 39% O.
A. NaAlO. B. NaAlO
2
. C. NaO. D. Kết quả khác.
80. Có 10g hỗn hợp CuO và Cu tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đậm đặc và nóng thu được 1,12 lít khí SO
2
(đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng CuO và Cu lần lượt là:
A. 68% và 32%. B. 60% và 40%. C. 65% và 35%. D. 70% và 30%.
81. Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí hiđro (đktc) đi qua ống đựng CuO nung nóng thì thu được 5,76g Cu. Hiệu suất
của phản ứng là:
A. 80%. B. 45% . C. 95%. D. 90%.
82. Người ta dùng 490 kg than để đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội thấy còn 49 kg than chưa cháy.Hiệu
suất của phản ứng là:
A. 85%. B. 90%. C. 95%. D. 80%.
83. Đốt cháy 16g chất A cần 44,8 lít O
2
thu được khí CO
2
và hơi nước theo tỉ lệ số mol 1:2. Khốí lượng CO
2
và H
2
O tạo thành lần lượt là:
A. 44g và 36g. B. 22g và 18g. C. 40g và 50g. D. 50g và 90g.
84. Nung hỗn hợp gồm hai muối CaCO
3
và MgCO
3
thu được 76 g hai oxit và 33,6 lít khí CO
2
(đktc).Khối
lượng hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
A. 140g. B. 150g. C. 142g. D. 162g.
85. Oxit của một nguyên tố có hóa trị (II), chứa 20% Oxi về khối lượng. Hỏi nguyên tố đó là nguyên tố nào
sau đây:
A. Ca. B. Mg. C. Fe. D. Cu
86. Dãy gồm các chất toàn là oxit bazơ:
A. MgO, CO, Na
2
O, K
2
O. B. MgO, Na
2
O, P
2
O
5
, CuO.
C. CO, P
2
O
5
, MgO, Na
2
O. D. MgO, Na
2
O, K
2
O, CuO.
87. Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây?
A. Cu, CaO, NaOH, Fe. B. CuO, P
2
O
5
, MgO, Ca(OH)
2
.
C. Fe, Cu(OH)
2
,CaO, NaOH. D. Fe(OH)
2
, NaCl, SiO
2
, Mg.
88. Dãy gồm các chất là oxit axit:
A. MgO, CO, Na
2
O, K
2
O. B. MgO, Na
2
O, K
2
O, CuO.
C. SO
2
, N
2
O, P
2
O
5
, CuO. D. CO
2
, P
2
O
5
, SO
2
, SiO
2
.
89. Có hỗn hợp gồm nhôm oxit và bột sắt (III) oxit, người ta tách sắt (III) oxit bằng cách cho hỗn hợp đó tác
dụng với lượng dư dung dịch:
A. HCl. B. NaCl. C. KOH. D. HNO
3
.
90. Có dung dịch muối nhôm clorua có lẫn tạp chất là đồng clorua. Để làm sạch muối nhôm thì người ta
dùng hoá chất:
A. AgNO
3
. B. HCl. C. Al. D. Mg.
91. Chất nào dưới đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit?
A. Khí Ozôn. B. Khí hiđrô. C. Khí Nitơ

. D. Khí lưu huỳnh đioxit.
92. Để điểu chế lưu huỳnh đioxit trong công nghiệp ta dùng nguyên liệu nào sau đây?
A. Khí Oxi và quặng pirit . B. Axit clohiđrit và natrisunfat .
C. Khí Oxi và nước. D. Axit clohiđrit và natrihđrôxit.
93. Cho 5,1 (g) oxit của một kimloại hóa trị III tác dụng hết với 0,3mol dd HCl .Công thức oxit là:
A. Fe
2
O
3
. B. Al
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. Cr
2
O
3
.
5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×