Tải bản đầy đủ

Bai giang Ly thuyet TD11-T21

Thể dục 11 Giáo viên: Hoàng Thanh Bình
Tiết 21: Lý thuyết nguyên tắc Hệ thống
I.MụC TIÊU
1.Kiến thức:- H/S nắm đợc khái niệm ,nội dung và yêu cầu của nguyên tắc hệ thống
-Biết vận dụng những hiểu biết trên vào tập luyện và thi đấu
2.Kỹ năng:- Bớc đầu biết để tập luyện và thi đấu
II.PHƯƠNG PHáP GIảNG DạY:
- Lý thuyết
III.CHUẩN Bị:
1.Giáo viên: - Chuẩn bị nội dung bài dạy
2.Học sinh: - H/S chuẩn bị vở ghi
IV. TIếN TRìNH LÊN LớP
Tr ờng THPT Nguyễn Công Trứ-Năm học2010-2011
Thể dục 11 Giáo viên: Hoàng Thanh Bình
Tr ờng THPT Nguyễn Công Trứ-Năm học2010-2011
Nội dung giảng dạy
Phơng pháp tổ
chức
I.Phần mở đầu:
-Khái niệm:Nguyên tắc hệ thống là một trong những
nguyên tắc s phạm chỉ rõ giảng dạy và tập luyện

TDTT cần phải dựa trên cơ sở khoa học,phải đợc tiến
hành theo một trật tự,một cấu trúc thống nhất và chặt
chẽ
-Nội Dung:Nguyên tắc này dựa trên các quy luật của
quá trình nhận thức và mối quan hệ mang tính quy luật
giữa LVĐ tập luyện và sự phát triển năng lực vận
động.Theo nguyên tắc tập luyện hệ thống,quá trình tập
luyện TDTT muốn đạt đợc hiệu quả cao cần phải đảm
bảo tính mục đích,tính tuần tự và tính liên tục
Muốn tiếp thu đợc các kĩ năng ,kĩ xảo vận động củng
nh phát triển đợc các tố chất thể lực thì các em cần
hiểu đợc mục đích,nội dung của bài tập,tạo đợc cảm
giác,tri giác vận động và hình thành đợc biểu tợng vận
động.Vì vậy muốn đạt đợc hiệu quả tập luyện,việc lựa
chọn,xắp xếp các bài tập,các phơng pháp tập luyện cần
tuân theo một trật tự nhất định mang tính mục
đích,tính khoa học
Tập luyện TDTT thờng xuyên sẽ dẫn đến quá trìmh
thích ứng nâng cao sức khoẻ,nâng cao trình độ thể lực
và mức độ hoàn thiện các Kỹ năng,Kỹ xảo vận động
cũng nh các phẩm chất tâm lí.Ngừng tập luyện sẽ làm
giảm dần và mắt đi các thích ứng đã đạt đợc,do vậy
muốn nâng cao sức khoẻ,thể lực va hoàn thiện kĩ thuật
các động tác TDTT cần phải tập luyện thờng xuyên và
liên tục
II. Phần cơ Bản:
-Tập luyện TDTT cần phải tiến hành một cách có
chủ định,có kế hoạch:
+Trớc khi tiến hành tập luyện cần xác định rõ mục
đích,cần phải đạt đợc:nh mục đích dài hạn(Cả năm
học),mục đích giai đoạn(học kì,tháng,tuần) và mục
đích cụ thể trong từng buổi tập
+Sau khi đã xác định đợc mục đích tập luyện(dài
hạn,giai đoạn,ngắn hạn)Cần xây dựng cho mình một
kế hoạch phù hợp với điều kiện của bản thân.Căn cứ
vào quỹ thời gian H/S cần sắp xếp thứ tự các bài
tập,phơng pháp tập luyện,nội dung có thể tập luyện
trên lớp,nội dung cần tập luyện ở nhà.Khi tiến hành
tập luyện cần phải đảm bảo mục đích,nội dung và ph-
ơng pháp đã đề ra trong kế hoạch


-Sắp xếp nội dung các buổi tập cần chú ý đến tính
tuần tự và mối liên hệ lẫn nhau giữa chúng
+Từ đơn giản đến phức tạp,từ cha biết đến biết,từ dễ
đén khó,từ thấp đến cao,từ nhẹ đến nặng
+Khi lựa chọn các bài tập cần chú ý đến mối quan hệ
bổ trợ cho nhau giữa các bài tập VD:Tập chạy tốc độ
-Nghe GV trình bày
- Ghi chép đầy đủ
- Hoạt động nhóm:
+Thảo luận
+Thống nhất trình bày kết
quả.
-Nghe GV trình bày
- Ghi chép đầy đủ
- Hoạt động nhóm:
+Thảo luận
+Thống nhất trình bày kết
quả
ThÓ dôc 11 Gi¸o viªn: Hoµng Thanh B×nh
Tr êng THPT NguyÔn C«ng Trø-N¨m häc2010-2011

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×