Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP- ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU JSP VÀ JAVA, XÂY DỰNG
WEBSITE BÁN HÀNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ VIỆT ĐỨC – KHAVIWOOD
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Đức Thuần
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Ty
Lớp : 40
TH
Mã số sinh viên : 8D15075

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA WEB
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA WEB
SITE.
SITE.

Trang chủ
Các dòch vụ
Forum,…
Tìm kiếm
Xem chi tiết
nội dung một
sản phẩm
Chọn sản
phẩm cần
mua thêm
vào giỏ
hàng
Xác nhận
việc mua
hàng
Đặt hàng
Đăng nhập
Lưu đơn hàng
Quản trò
Sản phẩm
Thành viên
Yes
No

CHỨC NĂNG RIÊNG CỦA
CHỨC NĂNG RIÊNG CỦA
TỪNG ỨNG DỤNG
TỪNG ỨNG DỤNG

1.CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI SỬ
1.CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI SỬ
DỤNG
DỤNG
KHÁCH HÀNG
Đặt mua
Đăng ký
thành viên
Xem và
chọn hàng
Xem thông tin


đơn đặt hàng
Tham gia
diễn đàn

2.CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ
2.CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ
Quản trò
Đơn hàng
Sản phẩm
Khách hàng
Liệt kê
đơn hàng
Xoá đơn
hàng
Thêm mới SP
Chỉnh sửa SP
Xóa SP
Thêm mới KH
Chỉnh sửa KH
Xoá bỏ KH

3.CHỨC NĂNG CỦA FORUM(Diễn
3.CHỨC NĂNG CỦA FORUM(Diễn
đàn)
đàn)
Forum(Diễn đàn)
Xem nội dung
diễn đàn
Tạo mới
diễn đàn
Liệt kê một
diễn đàn
Xóa một diễn
đàn
Trả lời một
diễn đàn

SÔ ÑOÀ GIÖÕA CAÙC BAÛNG DÖÕ
SÔ ÑOÀ GIÖÕA CAÙC BAÛNG DÖÕ
LIEÄU TRONG SQL
LIEÄU TRONG SQL

TRANG CHUÛ
TRANG CHUÛ

TRANG GIÔÙI THIEÄU
TRANG GIÔÙI THIEÄU

TRANG ẹAấNG KY THAỉNH VIEN MễI
TRANG ẹAấNG KY THAỉNH VIEN MễI

TRANG ÑAÊNG NHAÄP
TRANG ÑAÊNG NHAÄP

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×