Tải bản đầy đủ

DE THI HOC KI I - SU 7 CO MA TRAN - DAP AN

Đề Kiểm Tra học Kì I
Môn: Lịch Sử 7
Thời gian: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1 : Ghi lại chữ cái đứng trớc câu trả lời mà em cho là đúng nhất vào bài làm.
a) Hệ t tởng đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là :
A- Đạo Hồi C- Đạo Thiên chúa
B- Đạo Nho D- Đạo Phật
b) Khu vực Đông Nam á hiện nay gồm :
A- 9 nớc C- 11 nớc
B- 10 nớc D- 12 nớc
Câu 2 : (1 điểm)
Trong hai lần tiến hành kháng chiến chống quân xâm lợc Mông Nguyên lần 1 và lần
2, trớc thế giặc mạnh, tàn bạo vua Trần đều hỏi các tớng lĩnh của mình và họ đều trả lời tỏ
rõ bản lĩnh vững vàng kiên quyết đánh và thắng. Em hãy cho biết hai câu trả lời sau đây là
của ai :
a) Đầu thần cha rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo
b) Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trớc hãy chém đầu thần rồi hãy hàng
Câu 3 : (1 điểm) Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp :
a) Từ khi nhà Lý đợc thành lập (1009) đến khi triều Lý sụp đổ (đầu năm 1226) các
vua Lý đã đóng góp rất nhiều thành tựu lớn trong đó phải kể việc dời đô từ Hoa L ra Đại

La (Thăng Long) năm 1010 và bộ luật ............................. là bộ luật thành văn đầu tiên của
nớc ta.
b) Cũng nh thời Lý, ở thời Trần trong quân đội đều thi hành chính
sách ........................................ cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên
đăng ký tên vào sổ nhng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 : (4điểm)
Sự phát triển văn hoá thời Trần đợc biểu hiện ở những mặt nào ?
Câu 2 : (3 điểm)
ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075 1077?
-----------------------Hết---------------------------
Đáp án và biểu điểm
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1 : (1 điểm) mỗi đáp án đúng đợc 0,5đ
1a 1b
B C
Câu 2 : (1 điểm)
a) Trần Thủ Độ (0,5đ)
b) Trần Quốc Tuấn (0,5đ)
Câu 3 : (1 điểm)
a) Hình th (0,5đ)
b) Ngụ binh nông (0,5đ)
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 1 : (4 điểm) HS trình bày đợc đầy đủ các nội dung theo các ý lớn sau:
a) Đời sống văn hoá (1,5đ)
- Tín ngỡng. (0,5đ)
- Tôn giáo. (0,25đ)
- Sinh hoạt văn hoá. (0,5đ)
- Tập quán. (0,5đ)
b) Văn học (0.5đ)
- Chữ Hán và chữ Nôm (0,25đ)
- Nôi dung : phong phú chức đựng lòng yêu nớc và niềm tự hào dân tộc. (0,25đ)
c) Giáo dục và khoa học kĩ thuật (1đ)
- Trờng học mở ngày càng nhiều. (0,25đ)
- Các kì thi đợc tổ chức thờng xuyên hơn (0,25đ)
- Các thành tựu lớn về y học, sử học, quân sự, (0,5đ)
d) Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc (1đ)
- Nhiều công trình kiến trúc có giá trị ra đời (0,5đ)
- Nghệ thuật trạm khắc rất phát triển (0,5đ)
Câu 2: (3 điểm)
ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống quân xâm lợc Tống 1075 - 1077
- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. (1đ)
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lợc Đại Việt của nhà Tống. (1đ)
- Nền độc lập , tự chủ của Đại Việt đợc bảo vệ. (1đ)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×