Tải bản đầy đủ

Bai tap ve hinh hop chu nhat

BÀI TẬP VỀ HÌNH HỘP
CHỮ NHẬT
GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ MẠN

A
1
A
B
1
C
1
B
C
D
1
D
Bài 6 T100

Những cạnh song song với
C
1
C là :
1 1 1
; ;A A B B D D
Những cạnh song song với
A
1
D
1
là :
1 1
; ;AD B C BC
A
E
C
F
G
D
H
B
Bài 9T100
AB // mp(EFGH)
CD // mp(EFGH)
CB // mp(EFGH)
AD // mp(EFGH)

Lượng nước đổ vào bể
là : 120 . 20 = 2400 l
= 2400dm
3

=2,4m
3

Diện tích của đáy bể là :
2,4 : 0,8 = 3 m
2
Chiều rộng của bể là :
3 : 2 = 1, 5 m
Lượng nước đổ thêm
vào bể là :
60 . 20 = 1200 l
= 1200dm
3

=1,2m
3

Chiều cao của mực nước đổ thêm là
: 1,2 : 3= 0,4 m . Chiều cao của bể là
0,8 +0,4 = 1,2 m

Tổng thể tích của các
viên gạch cho vào bể
là :
25 . (2.1 . 0,5) =25 dm
3


diện tích của đáy
thùng là 49 dm
2

25 . (2.1 . 0,5) =20 dm
3


Nước được dâng lên :
25 : 49
25
49
dm
=

A
A’
B’
B
D’
D
C’
C
I
G
K
H
Bài 16 T 105

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×