Tải bản đầy đủ

Phân Tích Những Yếu Tố Tác Động Đến Giá Chứng Khoán


 !
"#$%&'()*+!,!
-./012345678+
9107*%7(:;$3478%1<
78=.>+7834(
• ?8=.> +;78.>$>+.>. %
"@9&A&B %"@9-+;7
"@9A,C9.1
(D;78=.>E5!9
C;(
• ?8F4 7=775+.G,G5H.1>+
$ %5"I71J78.10
$+!I71K&L!/$+!>, K
78C+,.929CI71C
(
 ?8=.>5+91$0++>M78
8"(DN+49,*I71<1>4
+78+78=.>% .O91
$ P0,Q7878F4"915+C
.1"I71,+47R++.1

+<++<$ %5-&!"+
+$ %(

3.1.1  !"#$ % & '()*
3.1.1.1 (+,-#$ '() '&./0!12234 
• 5$ '() '&-> !1,
&' @21R")S(T1$8
.G29I+<87"+R8(9C
!NN8=$IC.O91$9(
• 5$ '()/0!12234 :;$8 !1
.>)S+R"5;7(UV9I8
BA MW>, 
2R9>(
X9 291$71->@O1
C(Y1291$9>M>8!N
N5"ZYNI71"ZYEM C(
3.1.1.2 (+* !"#$
[ 6%\
• ]    $          1  )S  C  >  ^        @
8+8.>R5"5;7,
W.; 25;7479C ;9C6>7_
!(
• ]$M'!<,
G+$!%0<+
+;]$MR' >9 8510!
+$O, %+$ !.O
E >+<9E M '(
Y1 'MEW1+% R(
[ 78#2 \ "G<, 9I+C5*+
1;"5+5;7(] ; R7@%7 PE9
MR>&5,M>M+I!
5;7(
• `R7M 5;9,M"<1E
@.<+2, 'EM C,>M %4"ZY.R7
1I71>(`R77N<>MI
71EM+% R(
• @,I71&!M<17$+
&!><1>( Y+49,15%&
!7"<1,N5.%&17
")S(DN+49+;5NN1&A&B>"


1-#10
[ 709: `'71)87"%  '_,29
I '71)87"E >!,
 '_M > " R >
&$,% R ' _ > R "    M
C(
• aN, '@ N=78Q
7>>+;L56<"(19;+< '
R9 R@5b R(
• U$;2 '+71 $;17+%
<(c"71 ;R"5Q<(S '
N5Q<.1+! ' !,5+49
5d171O(Z,2 '+ '
71;] ;\ 'M= '
71,71E6>(
• S@K+49,;;2 'N+ '
$;171"(Y1 '
= 'NE>,<9
1RC>+N8L
<+= (
3.1.2  1
3.1.2.1 
 <1,<\5%7_,@
;  @  ,  =  8,  5  +6    8e    N  7  8  0
&+#7910%7 P(Z;7
>&[5>7_ "91,;]#5+
%4">7_C5+ %4"ZY(a1% 3+
58"@97YXNfB=+<2>
!ZY@1+3@, 477,C,$"R(((Y
+;C8.>N2+<\8&,47
_,RR1,9+<1")87"$+!6
-> !1"9(
 )2<1A<!>N>"I
719-@.>.C,48 M95%,
9@952 3+ C1>7_191
R(
3.1.2.2 
• )=2+$\Y!/.C70MgI@1 %,I
@I,/$ % !gI71 ,$I71.R
19%(@,I71<I@1 %
N$5R+h+#"YXM5d1" R
9-M=(Y,ZY] ;2"Y!+
I@1 % !N$I715C8=
<+!I$I71,<9 %I71+N %
.R1(
• D$"2,W5+$, %4\1ZY %4 !+] ;
+9%;RN<>MZYEM+$>.!78+9(
U+$$%3 +$78L
56+$.NO+5;7R !(D<$ f
"+$$ 5;7+9%,5;7456%
%1" /1b%+9,.>"+<9  '5
;7>%%H1i+N1% '+9j(U=
>N5 "5;7+9%E.J
"5;7@+9%+!;" /1b%(U
<;2"+$$ Q7>&A&B1NN
5"5;7, 47!1+ '+9ikalj7>+%
.5;7456%Q%(:=
2,G+$"5;79%&',7 "@
I@$+!8"5;79M(D$+!
70 !I@RN8R"5;7$*
% .JI%VI70ik?m[k7A
Aj+[W M"I71C(Y
+NM"I71-70 !5Ck?mC9*,<
I@R$$+!1>RM"
5;7 ] ;I1ZY+$"2 !
=<+!+$< ;N<5H5 k?m"I71
M(
• nNM+$"ZY\0N+$;R-0M
+$!+ND;Y,1 >!+ZY
M+$NI71.1R,.1A&!
*<(
3.1.2.3  
• :Xn.G2,] ;+$7"#g1 %<+N9< %
"I@, ;7.;$&L2I@I+I@O o(
• m$ %I71/2"+C:Xn,a$,a
+2 C\1$ %/2I71 !Nf 
#<W<+>MM"I71+ 8;$
iMj()Q#.+!$ % !N 8
;&G3+!+;E>(
3.1.2.4 !"#$
?8K$8 70#"78=.>(?8]
$ C1+;$+!RC]$+b5+
]$9&AR"@9NR9>9M
(
)]$07>%2h*@99
%@9M99>,++!@9*9
@9R$9&+!.N(
)pK$8\ q)K$>M %(
 q)K$>M+Q%(
q)K$;>R(
q)K$0"I@(
a) %&"#'()#*
)0,I@+> P8W.;P!>M
 '"@9(D;78 %4./0.J+;C
@9L56=+$()> POL56;>>"
N(@+;M;>>&,@9>W%
78(] ; %45.h@9R% #1
> P"@9$+$+;+;%@
7"@9(Y1] ; %4"@96&$5!7
4%,N?rkC47+I71"@9E>&$s
<>8R+;>M  RW.;#$+!
@9(
• ;<9 =3>4
:;$I %4.1;>L569C ;+ 
9N>&".> P@9(
;?7@A-9B'&1%0C  D#-EA-9C
D856\:;$I %4\Y1@95$. t(uuu(uuuvmZ
+.8A C!wuu(uuuvmZ,N;$I %4"
@9E \:;$I %4xyt(uuu(uuusywuu(uuuryt(uuu(uuuxpuz
S78 +789C ;M,;$I %4/
/E>&$,b@99789"
N5!N.>7_(UN&A789
@ ;$I %4"@9+!;$"@9=
G(Y1;$I %4"@9$"R=,N@90
7>;.;77%$=$+!78 
+9C ;(
• ;<93>48 %
:;$ %4R.1.> P"@9'@1
+;R %4bR"@9(
5308 %@FGEA- 
L$";$9 47!1+ '98 478%
 95b'.8A+78R
kal(
D856\:;$ %4R\Y1kal C!^uu(uuuvmZ5
 t(uuu(uuuvmZ,N 'R \
:;$ %4Rx^uu(uuuvmZrt(uuu(uuux^uz(
:;$9 !=>J&Q._9R@
9R%+;;R5"N(:;$.C %4R
.1X@ 5R.Ckal(:;$ %4R
3 > P78;>93 5M=
78R()> P07>N9C1;$ %4R
97b#&&A@9R;>9
@,W&A.>7_'M=94=78+$(
• ;<93>4'H
:;$ %4Q ;$ %4b#R5(Y,
9 ]$ %4Q+!5$.(
530'H@7>4'HEA-9
D856\:;$ %4Q\Y1 %41"@9 tuu(uuu
vmZ+5" t(uuu(uuuvmZN\
:;$ %4Qxtuu(uuuvmZrt(uuu(uuuxtuz
U$@9 %4Q=^uz,+$KR>
b{z1|z(:;$ %4Q2 (@
,@9%> P$R% %4Q=$=+N
@99> PG+$"N;>=(}Bb0
,@9E+NR4 %1 %4Q= %4
Q.N"+,1, %4 C6M(Y,
@9>78"N;>s.h5$sN
%4Q"(
• ;<9 42 'I=2J
:;$47CI70~•k !] %4"I@(
Y78,-I@,W.;1;$9(
Y,;$47CI70NI7175d(:;
$9 >M +] %4"@9
+!;$47CI70"I71(:;$9%8
\
KLF@7>4'H9- EM=%$-N '& 19'HO
• 42 'I =!%J (PKLFQ
KLF@P7>4 '(R30!1 QEP= 19S>T8Q
)K$~•)k9;>+>M %b+;L56+$
0"@9(
U@9C9K$~•)k= '+9,1@
M+$+9E >47"I@(
U9:2-KLF@U93>4/MHV-N 19

`Y!C

+

 

x`Y! '+1&Z
iI>[%/RjZiI>[%/Rj
DQ9>9;>+;L56>R47(
c2K$ %4Q++Q9>$;.J,6 \
ƒUK$ %4G3+!.,5d1>M !
5$E>++N+49+Q9>E7=(
ƒDQ9>3@95$, %<
9N@97>>74 %47=(
YN,K$ %4"@9$,-
K$,"8&+<@9&A&B
K$9C.;(U<#2 0K$
9h"@9,+!K$.N"++!
$"R(
• ;<9 42 'I%J (KLG
:;$47C0~•l%@9Z?768L
56C,99%<@9 !L56 
; %&I>".C %45I>(
KLG@42'HEA-9C/A-9CE= 19
:9
KLG@42'HE= 19
U68"@9 R %4"@9,+
@9L56>R5(Y1>%L56;>,
N47+~•lE,+1% R,47+~•lE7(
b) %&"#*
)„

@



L;"@9(:;$@
56%L56&>M"@9.G;$
>M;R] ;>C%+;$>M
9Q# ;$L&(

• ;<9*W - < 8
:;$>M;R $=2> +
>%/R(
;<9*W - < 8@193(%E>T8
D856\:;$>M;R
U@9+!> ^u;vmZ+>%/R
tu;vmZE;$>M;R ^,u(
:;$>M;Rxy^u(uuu(uuurytu(uuu(uuux^,u
:;$>M;R9"@9
+;70>%/R(:;$9,h
+@;7+ R@9(:;$.J^,uW !=$
@9>&,;$.Jt,|74%+!@95
+6@+NG<W58++%;R9%/RO(
:;$>M;R@7>%8 R"
@9(:C @952<W !+>RE
>M !=@9G !(U;$%
1 471=&A&B+<=> R.O%2$
B8>> 8 ;$>M
(

• ;<9*W - -
aJ R.O@//"+47+
2>>M9I5H5,;$>M%1
47J&>M70>%"@9%75$
.6&$. %(
;<9-@P193(%S;1XY 'QE>T8
D856\:;$>M
+856!,> ^u;vmZ(Y<NE&>9
1|;vmZ70> (
:;$>Mx^u(uuu(uuu[y|(uuu(uuurytu(uuu(uuuxt,|
)$9.R.1J@9>M7+;%
/R+N@9@W7M+;9> 
<W(UW,@99>7>QWR
@;7+@*R9>"%QO7>%
(Z,@99Q;$.Ju,^ 0,+t,|
09J@9$/>52WM"
>5H9I"N(
D;L56@;$QO.R7>+456$ C;
+!@(
• U9%H>
)K$9 C1=+$5R"@9+%5*&
" C1+;/2+$I70@9(
U@9+!Q%N<>MW77>&$
N5.+N@97>176>>%5*5$
>(U@9+!] ;+$"29NN8+2
R(
H>@=>X18EP=!=2JZ =>X18Q
c) %&"#+,'-./)
• [  \COV
Sh<.N9>.N01@9
G>%b(
}A&B&!"h<.Nh"@9 
;>(Y1+Q9>7>MbM9M9
>M91B+;> P@%@9(
[  \]@P *1/^_1NQEA- C&
• ?1N!HV-N1 `*
m$9+Q9G9>.NG
% 2(
mM C"+Q9GM94
@+;5W 82G@9,<-
%J0+GC01(
?1N!HV-N;@P;1 `*/^_1NQE!1C
• [ - COV
Sh<.N9>.N"@9
+;>%+!7(
mMh<.NM 5;"+;16
+$05RW>M> P> 91B, 1>"+;
M>7>>7,MRR(
[]@P '*1/^_1NQE= '
a
1#-& '
W#
d) %&"#.01.2)
• 42 'I#b=2JPF?Q
47"VI709>M %"@9(47
CVI70%&A K$= 47#+;&
I71(
F?@P= 42 JS= =%$(%0QE?3(>=23(
1COV
• 69:  42 'I &=2J
]97>$;2I04%b@9+!
I710+,61=,]9;h+#;
"0+47b+;0+I70"@9(
69:  'I 
a
-
c
$
d
2
e
@=  'I# =2JE&# =2J
• U9 'I 42PEFQ 2K$78
#910"0(47bI71
E>911"I71(:;$?rk
$;2iUA?A[?Uj+47"V
I71ik?AmA[k?mj+%8\
PE = Thi
̣
gia
́

̃
i cổ phần(PM) / thu nhâ
̣
p mô
̃
i cổ phần(EPS)
?rk9I71;R=47bI71.C 0,
907>>G47.C(?rk%8bI
71+8.N>I71+;$9%@.$C
.8(Y1;$?rkN<3 051$MI
= gI71"7C0>'+!]+$
7g5@9$M.N+E>I(:;
$?rk8+;I71(c>L0I71}T†@
%5@C,+49I71.C %7 P‡)
K0N+;$?rk%@.$$+! RI71=+!I
71}T†,47"@9+!;$?rkE" RI
71}T†(
)K$?rk9I71;R=47bI71.C
0,907>>G47.C(
YN,@9+!K$?rk90h+#
M+< %4= "@9=+!@9
K$?rk7(
D;E;>==?rk"@99+!?rk"
@9*++=

?rk.N"(
3.1.2.5 !
3
4
5
#2
3

3

Y

p„

@


ˆ
C







5
ˆ
C^„

@

C

7„




C

+

 
ˆ






@99@(X

 

\„

@



+

„

@

M=

C

M(
a) U9','\.GK$"5+"8(~"
5 C19I47+856""5Q<@
I(~"8 " C1
8"@9,+856+;L56%(
• !"#66
~"5%3 " C12.1
5(X "5Q5*<7=b=
>17R7(
[ ?==>\
a$K$5!9R5;7==>+;8K
$"5(~"5 "@91%8<=
W;= <5$>&$(@5$
C67>,@9 V1@99L5678$
<(Y170 !78@9K 78.1INE8=+
NRC(>5;7<L5678$+78.1I(
Z+49+;%78$"5;74 <01
"5"5;7(U+K$%L56
\
q)K$.C

 %477$\)K$9.170 %4MCb
9I"V@ 5(Y1K$.C77$ %4"@9
.J^uz,167>y|u(uuu5NE67>
ytu(uuu %4(I
c
22@SP2C%=EX- Q
qU>"Q._95i•`kj\)K$Q._95
%L565.C70M9I47+] %
C>$+!V70M9I5(
Y15;7•`k !=tNQ._95+d%59
N(Y1•`k.Jt,>78 .1I,+N+49tuzM
5,N~•‰"@9-Mtuz(
U9(+%HCfN*X-PL7FQ@U9I3>422E
2J 'W# -N%= ' 42PKLgQ
qU>Q._98iŠ`kj\)@9L56%%
R,5ERC>"Q._98+M]
%I@,;"5MC59I(
h7F@ 428 %E 42 J
Y1@9Š`k.Jt({{N,47RM|uzERC
Mw‹z47Q(
q)K$;Q._9Ii`kj.J1%72•`k+Š`k
;Q._9Ii`kj(
7F@L7F/h7F
+856!,5$My|u(uuu,•`k.J^uz+Š`k.Jt({{(
)K$;Q._9G.Jyt{,{{{,+856,47QEMyt{({{
Vy|u(uuu5MC(
• )K$"8
)K$+<"8 C18"@9,78
+;L56%"@9(
q]$%CI+$\)K$99] ;%%L56I
+$"@9(]$%C+$ !KJI@;
856%++5 @9C"=(
> 'I =!@ =>E =!
\
I%x%/Rq%5R
I+$xI%qI+$"2(
q]$%C+$I70\
> 'I!=2J@ =>E =!=2J
• )K$>M '+9\
)K$9.1+!VG78 '+9N.CGkal>
.>+% \
W30!-N@ 42 '(R !130!-NPFGQE30!-N
• )K$>M788$\
5;7 '+9NQ$788$
78C8,CR,e
U9*W - 2 1%&@ 42 '(R
2 1%&E2 1%&
• S>M<W>.>> '+9\
ZQ<R<K%3 5Q<Rq78
8$q17>>
W \#i %#C '30!-N@XH \8 %%\UE
230!-N
• S>M<W>.>>788$\
W \#i %#C '2 1%&@XH \
8 %%\UE2 1=%&
• )K$C+$\
)K$9.1@.C<W%RbR"5
;7E% R;3+6"C+$76
+6>%"@9(Y1K$9.J^,3 @9R
.J^ 0+!2N4005;7176R
,70W5%7.I>.!%(
U9 I!@XH \8 %E I!
• )K$5Q<+!%\
)K$97@.1.C<W"@9RbR
%L56>I%(
U9XH \9!R>@XH \ j8 %E =>
b) U9 W '(+ \#W\9 K$hP3+!I
@+0&A&B&A@91+7B7"%5
%>M>%">%;+>%M
C1(
U9 W '(+PQ@KK/KLF
\
• ~~x] ; %42 Rxt[iIrI47Qj
• ~•kx47QrI+$"2x47Qr5Œ5
rI>ŒI>r+$I70(
3.1.2.6 7-8"#$
C9 $K$8=.>JNNR
5->M8+<MM"5;7(9
C






ˆ
C

\
• Y<@9 !R 3+"
(X$+!2@919NN9 RK$
P3(
• `R7 91$ .>$1"5;7.•
.7B•(%79, %4-.>(9
C78K$8"@9978
+!$"RC%&A&BF(
• T1$*+6-  ;K$8(:91$*+6
>115;7>>MK$
8(D856,G"5;7. o*Ž_.
7+M#!(Z,>7>>"5;7M
C+~•‰"7&$(
• )7=771-.7B2
@9+!,48 9t@9(
• 44%K$ $9&(UK$<W
$+!@9M 5;$,- 
5;9@9'9RM+C%
7&$(
 D„

+
ˆ
907>1 PJK$NN-
@<P3()78L56K$807>1
%7+!<91$856\
• )K$.N\
qm@9+!.N 5R7I.19W7(
qm.$>"<1\X@07>NI
h1,<9E778+5%NN
@9<;9I"<1,9>
R<19(
qm+!1>R"5;7\9- 
5RW7(m5R9=78V
N9!K$(
3.1.2.7 1)+9#':;&+):<:=>
• =;\
q!9,>7_;+<$74"@
9(Y1..6>,5;7E1 4>7_"#W7
.R(Y99,@9@I V>7_ =;()
=;CP=2>2N"+-3 
9. (Y1N>=;.
+9._+619<@,;9 499> 
GR%9<lAAN@9-9N$W
+!294<(Y+49,+;1 47=;@Q=> 
O.R2(Y >,@9$91 *9
+R=;"#(
qY074>= RI71=
;i+856‰)aej
c97-76+=;" R
,./G@97,G$7e
3.1.2.8 7?9@)&.9@A&#
:Xn,a$,a7> 2M ,@.J,
f+;#@,7>$,W.; a
+N8# .1#@ C15;78&
@,@9 >&9$1I71"5;7(
3.2  *k 4 
3.2.1 Giơ
́
i thiệu chung
 Lịch sử hình thành\`L"?8F4./Gb9=
tuuM(
) A:(Z•iK$.N"L"ttI71
#U3,Mt••pj
 ‘   ?AA  :   i17  6  C    +  &  .>  $    ’A
mUAaAA•+Mt“^^j(
 ~5‘(m.AMt“^u”t“{u;7834(
 17 k5•5+UAAi"?8F4j+!’A
‰ 9•mA5•(
 a9 \–U79,–m•A,U?,eN!
C’?8F4•+%,I1;$ P 4
#780CC+8
(
 Các quan điểm về Phân tích kỹ thuật:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×