Tải bản đầy đủ

không khí có những tính chất gì

Lấy ví dụ chứng minh

Nêu đònh nghóa về khí
quyển

Không khí có ở đâu?

Mục tiêu :
-
Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện ra một số
tính chất của không khí : trong suốt, không màu,
không mùi, không có hình dạng nhất định ; không khí
có thể bị nén lại hoặc bị dãn ra.
-
Nêu được ví dụ về ứng dụng một số tính chất của
không khí trong đời sống : bơm xe, …
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2010

Khoa học: Không khí có những tính chất gì?

Hoạt động 1
Phát hiện màu, mùi, vị của không khí
2. Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm, em nhận thấy
không khí có mùi gì ? Vị gì ?
3. Đôi khi ta ngửi thấy một hương thơm, hay
một mùi khó chịu, đó có phải là mùi của không
khí không ? Cho ví dụ ?
Em có nhìn thấy không khí không ? Tại sao ?

Mắt ta không nhìn thấy không khí vì không khí trong
suốt và không màu.

Không khí không có mùi, không có vị.
Th t, ngy 1 thỏng 12 nm 2010
Khoa hc: Khụng khớ cú nhng tớnh cht gỡ?

Trß ch¬i:
Thi thæi bãng
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2010
Khoa học: Không khí có những tính chất gì?


Cái gì chứa trong quả bóng và làm chúng có hình
dạng như vậy ?
Hoạt động 2:
Chơi thổi bóng phát hiện hình
dạng của không khí
Th t, ngy 1 thỏng 12 nm 2010
Khoa hc: Khụng khớ cú nhng tớnh cht gỡ?


Nh­ vËy kh«ng khÝ cã h×nh d¹ng nhÊt
®Þnh kh«ng?

Không khí không có hình dạng nhất đònh mà
có hình dạng của toàn bộ khoảng trống bên
trong vật chứa nó.
Thứ tư, ngày 1 tháng 12 năm 2010
Khoa học: Khơng khí có những tính chất gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×