Tải bản đầy đủ

Đề thi công chức môn Thuế

ĐỀ SỐ 10
Lý Thuyết
Câu 1:
Có quan điểm cho rằng: những lời hứa của các chính trị gia ngày hôm nay là những sắc
thuế ngày hôm sau. Anh (chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về quan điểm trên.
Câu 2:
Hãy trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng thuế xuất khẩu –
nhập khẩu. Vì sao nói chính sách thuế xuất khẩu – nhập khẩu của một quốc gia thể hiện
một phần chính sách đối ngoại của quốc gia đó ? Hãy giải thích.
Bài Tập
Tính thuế XNK phải nộp trong tháng của Công ty XNK theo số liệu sau :
1/ Hàng xuất khẩu:
Hàng A : 11.000 sản phẩm, giá CIF qui ra tiền VN là 68.000 đ/sp
Hàng B : 16.000 sản phẩm, giá CIF qui ra tiền VN là 75.000 đ/sp
Hàng C : 10.000 sản phẩm, giá FOB qui ra tiền VN là 62.000 đ/sp
Đây là hàng ủy thác xuất khẩu. Hoa hồng được hưởng 6 % trên giá FOB.
Biết rằng chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm quốc tế của toàn bộ lô hàng là 118.400.000 đ,
được phân bổ theo số lượng của 3 loại hàng nói trên.
2/ Hàng nhập khẩu :
Hàng D : 8.000 sản phẩm, giá CIF qui ra tiền VN là 160.000 đ/sp
Theo biên bản giám định của VINACONTROL, có 2.000 sản phẩm bị hỏng hoàn toàn do

thiên tai trong quá trình vận chuyển.
Hàng E : 22.000 sản phẩm, giá FOB qui ra tiền VN là 260.000 đ/sp. Hải quan xác định chi
phí vận tải và bảo hiểm quốc tế là 4.000 đ/sp. Qua kiểm tra hải quan xác định có 1.150 sp
bị hư hỏng.
Biết rằng thuế suất đối với A, B, C, D, E, F lần lượt là 2%, 3%, 4%, 5% và
--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 11
Lý Thuyết
Câu 1:
Hãy trình bày và chứng minh vai trò điều tiết thu nhập thực hiện công bằng xã hội của
thuế. Theo Anh (Chị), chính sách thuế hiện hành của Việt Nam đã thực hiện chức năng này
như thế nào ?. Minh họa cụ thể.
Câu 2:
“ Sự khác nhau giữa trốn thuế và tránh thuế là độ dày bức tường nhà tù ”. Anh (chị) suy
nghĩ gì về câu nói trên.
Bài Tập
Công ty PricewaterhouseCoopers là một công ty kiểm toán quốc tế có văn phòng ở hầu hết
các quốc gia trên thế giới. Lâm Quang Hiển – công dân Việt Nam, đang công tác tại Công
ty ở Việt Nam. Trong năm 2000, thu nhập của anh Hiển như sau:
Thu nhập do Công ty trả: 95.000.000 đ
Thu nhập do Công ty PricewaterhouseCoopers tại Singapore trả cho anh Hiển vì đã thực
hiện một hợp đồng kiểm toán quốc tế tại Singapore nhưng Công ty ở Việt Nam trực tiếp ký
kết hợp đồng với Công ty ở Singapore, nhận tiền và Công ty trả cho anh Hiển là 35.000
USD.
(1 USD = 14.650 VND).
Xác định số thuế thu nhập của anh Hiển phải nộp tiếp trong năm 2000 khi quyết toán thuế,
biết rằng anh Hiển công tác tại Singapore là 46 ngày và tại Việt Nam là 319 ngày. Và theo
phép tính của Công ty tại Việt Nam, hàng tháng anh Hiển đã nộp thuế là 3.500.000 đồng.
--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 12
Lý Thuyết
Câu 1:
Hãy trình bày và chứng minh vai trò điều tiết thu nhập thực hiện công bằng xã hội của
thuế. Theo Anh (Chị), chính sách thuế hiện hành của Việt Nam đã thực hiện chức năng này
như thế nào ?. Minh họa cụ thể.
Câu 2:
Hãy trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng thuế xuất khẩu –
nhập khẩu. Vì sao nói chính sách thuế xuất khẩu – nhập khẩu của một quốc gia thể hiện
một phần chính sách đối ngoại của quốc gia đó ? Hãy giải thích.
Bài Tập
Đơn vị tính : Ngàn đồng.
Ông N là công dân VN có thu nhập hàng tháng trong năm 2000 như sau:
Tháng 1 : 12.450 Tháng 2 : 12.800
Tháng 3 : 12.700 Tháng 4 : 13.000
Tháng 5 : 13.300 Tháng 6 : 14.500
Tháng 7 : 13.900 Tháng 8 : 14.800
Tháng 4 : 15.500 Tháng 10 : 14.900
Tháng 11 : 14.700 Tháng 12 : 14.500
Tháng 13 : Tiền thưởng cuối năm 20.000
Qúy 4, ông N đã tạm nộp thuế TNCN là 3.200. Hỏi ông N phải nộp cả năm là bao nhiêu ?
Số thuế còn phải nộp khi quyết toán thuế cuối năm là bao nhiêu ?
--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 13
Lý Thuyết
Câu 1:
Thuế là gì ? Hãy trình bày vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của thuế. Khi nền kinh tế đang
trong tình trạng tăng trưởng nóng, theo Anh (Chị), nên tăng thuế hay giảm thuế. Vì sao ?
Câu 2:
Hãy chứng minh rằng một trong những vai trò quan trọng của thuế là điều tiết thị trường,
ổn định giá cả, chống lạm phát. Hệ thống thuế của Việt Nam trong những năm vừa qua,
theo anh (chị), thực hiện vai trò này như thế nào ?
Bài Tập
Công ty PricewaterhouseCoopers là một công ty kiểm toán quốc tế có văn phòng ở hầu hết
các quốc gia trên thế giới. Lâm Quang Hiển – công dân Việt Nam, đang công tác tại Công
ty ở Việt Nam. Trong năm 2000, thu nhập của anh Hiển như sau:
Thu nhập do Công ty trả: 95.000.000 đ
Thu nhập do Công ty PricewaterhouseCoopers tại Singapore trả cho anh Hiển vì đã thực
hiện một hợp đồng kiểm toán quốc tế tại Singapore nhưng Công ty ở Việt Nam trực tiếp ký
kết hợp đồng với Công ty ở Singapore, nhận tiền và Công ty trả cho anh Hiển là 35.000
USD.
(1 USD = 14.650 VND).
Xác định số thuế thu nhập của anh Hiển phải nộp tiếp trong năm 2000 khi quyết toán thuế,
biết rằng anh Hiển công tác tại Singapore là 46 ngày và tại Việt Nam là 319 ngày. Và theo
phép tính của Công ty tại Việt Nam, hàng tháng anh Hiển đã nộp thuế là 3.500.000 đồng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×