Tải bản đầy đủ

Giáo án cả năm Tin 7(Tuấn Anh-Nga Điền)

Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Phần 1: Bảng tính điện tử
Tiết 1: Ngày soạn
Ngày dạy

Bài 1. Chơng trình bảng tính là gì? (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Biết đợc nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
- Biết đợc các chức năng chung của chơng trình bảng tính;
- Nhận biết đợc các thành phần cơ bản của màn hình trang tính;
- Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính;
- Biết nhập, sửa, xóa dữ liệu;
- Biết cách di chuyển trên bảng tính.
II. Ph ơng tiện :
- Nội dung: SGV, SGK Tin học dành cho THCS quyển 2
- ĐDDH: Bảng phụ, phòng máy vi tính.
III.Ph ơng pháp
-Lấy ví dụ cụ thể, đàm thoại, phân tích, tổng hợp
- Nêu và giải quyết vấn đề
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài

a. GV ổn định lớp,kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng
- GV yêu cầu HS đọc TT SGK và tìm
hiểu về nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng
của con ngời.
- GV giới thiệu thêm và lấy các ví dụ
- Y/c HS lấy các ví dụ thực tế về nhu cầu
xử lí TT dạng bảng.
-> Giáo viên giải thích, lấy thêm một số
ví dụ thực tế, rồi kết luận:
Chơng trình bảng tính là phần mềm đ-
ợc thiết kế để giúp ghi lại và trình bày
thông tin dới dạng bảng, thực hiện các
tính toán cũng nh xây dựng các biểu
đồ biểu diễn một cách trực quan các số
liệu có trong bảng.
- HS cả lớp theo dõi, tìm hiểu
- HS theo dõi GV giới thiệu.
- HS các nhóm lấy ví dụ, đại diện mỗi
nhóm lấy 1 ví dụ
- HS chú ý
- HS ghi bài
Hoạt động 2: Chơng trình bảng tính
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
1
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
GV: Hiện nay có nhiều chơng trình bảng
tính khác nhau. Tuy nhiên chúng đều có
một số đặc trng chung .
a) Màn hình làm việc
- Thế nào là giao diện?
Đặc trng chung của các chơng trình bảng
tính là dữ liệu và các kết quả tính toán
luôn luôn đợc trình bày dới dạng bảng
trong cửa sổ làm việc.
b)Dữ liệu:
? Ta đã học những loại dữ liệu nào?
Chơng trình bảng tính có khả năng lu giữ
và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau,
trong đó có dữ liệu số, dữ liệu dạng văn
bản, dữ liệu kiểu số
c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm
có sẵn:
- Y/c HS tìm hiểu SGK về khả năng tính
toán và sử dụng hàm của chơng trình
bảng tính.
- GV giải thích cho HS hiểu
d) Sắp xếp và lọc dữ liệu:
- GV giới thiệu về việc sắp xếp và lọc dữ
liệu trong bảng tính.
e) Tạo biểu đồ:
- GV giới thiệu: Có thể tạo biểu đồ trong
trong chơng trình bảng tính
HS trả lời.
- HS trả lời tơng tự phần Word đã học
- HS theo dõi GV giới thiệu.
- HS tìm hiểu
- HS chú ý
- HS chú ý
- HS chú ý, tìm hiểu.
Hoạt động 3: Củng cố
- GV yêu cầu HS học và ghi nhớ phần 1,
2 SGK.
* Kiểm tra đánh giá
Chơng trình bảng tính là gì?
- HS thực hiện.
- Chơng trình bảng tính là phần mềm đợc
thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông
tin dới dạng bảng, thực hiện các tính toán
cũng nh xây dựng các biểu đồ biểu diễn
một cánh trực quan các số liệu có trong
bảng.
3.Giao bài tập
- Học thuộc khái niệm về bảng tính
- Làm các bài tập 1 và bài tập 2 trong SGK
- Y/c về nhà HS đọc trớc phần 3, 4 và tìm hiểu

Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
2
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Tiết 2: Ngày soạn
Ngày dạy
Bài 1. Chơng trình bảng tính là gì? (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Biết đợc nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và trong học tập.
- Biết đợc các chức năng chung của chơng trình bảng tính;
- Nhận biết đợc các thành phần cơ bản của màn hình trang tính;
- Hiểu rõ những khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính;
- Biết nhập, sửa, xóa dữ liệu;
- Biết cách di chuyển trên bảng tính.
II. Ph ơng tiện :
- Nội dung: Bài 1 SGV, SGK Tin học dành cho THCS quyển 2
- ĐDDH: Bảng phụ, phòng máy vi tính.
III.Ph ơng pháp
- Lấy ví dụ cụ thể, đàm thoại, phân tích, tổng hợp
- Phơng pháp nêu và giải quyết vấn đề.
IV.Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp, kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu tính năng chung của các chơng trình bảng tính
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Màn hình làm việc của chơng trình bảng tính
Giáo viên cho học sinh quan sát màn
hình làm việc của bảng tính. Và giới
thiệu:
+ Thanh tiêu đề
+ Thanh bảng chọn ( thanh Menu)
+ Các thanh công cụ
+ Thanh công thức
+ Tên cột kí hiệu là các chữ cái in hoa (A
Z ...)
+ Tên hàng là các số thứ tự ( 1, 2, 3, ...)
+ Trang tính
+ Tên các trang tính ( Sheet 1, Sheet 2,...)
+ Thanh trạng thái
? Thanh bảng chọn (Thanh menu)
- HS quan sát, tìm hiểu
- HS ghi bài
- HS tìm hiểu, trả lời
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
3
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
trong bảng tính có gì giống và khác nhau
so với thanh bảng chọn của chơng trình
soạn thảo Word?
? Màn hình của bảng tính có gì
khác so với màn hình soạn thảo Word?
GV lu ý:
-Thanh công thức: Đây là thanh công cụ
đặc trng của chơng trình bảng tính. Thanh
công thức đợc sử dụng để nhập, hiển thị
dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.
- Bảng chọn Data ( dữ liệu): Trên thanh
bảng chọn có bảng chọn Data gồm các
lệnh dùng để xử lí dữ liệu.
- Địa chỉ của một ô tính : là cặp tên cột và
tên hàng mà ô nằm trên đó. ( địa chỉ ô là
giao của cột và hàng).
Ví dụ: ô C4 là ô ở cột C, hàng 4.
?ô F3 là .....?, cho học sinh trả lời.
- Khối: là tập hợp các ô tính liền
nhau tạo thành một vùng hình chữ nhật.
- Địa chỉ khối: là cặp địa chỉ của ô
trên cùng bên trái và ô dới cùng bên phải,
đợc phân cách nhau bởi dấu hai chấm (: ).
Ví dụ: C3:E4 là khối gồm các ô nằm trên
các cột C, D, E và nằm trên các hàng 3, 4.
(Tức là gồm các ô C3, D3, E3, C4, D4,
E4)
? D3:G7 là .... (yêu cầu học sinh trả lời)
- GV giải thích cho HS hiểu.
- HS tìm hiểu màn hình Excel và so sánh
với màn hình Word và trả lời:
Màn hình làm việc của bảng khác với
màn hình làm việc của Word là: Màn
hình làm việc của Excel dới dạng bảng
(có các cột, dòng), còn màn hình làm việc
của word thì không.
- HS chú ý, ghi bài
- Ô F3 là ô ở cột F, hàng 3
- HS trả lời đợc:
D3:G7 là khối gồm các ô nằm trên các
cột D, E, G và nằm trên các hàng 3, 4, 5,
6, 7.
Hoạt động 2: Nhập dữ liệu vào bảng tính
a) Nhập và sửa dữ liệu:
- GV giải thích
+ Để nhập dữ liệu vào một ô của
trang tính em nháy chuột chọn ô đó và đa
dữ liệu vào từ bàn phím. Để kết thúc việc
nhập dữ liệu cho ô đó em có thể chọn một
ô tính khác hoặc nhấn phím Enter.
+ Để sửa dữ liệu của một ô cần
phải nháy đúp chuột vào ô đó và thực
- HS tìm hiểu SGK và chú ý bài.
- HS chú ý, ghi bài
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
4
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
hiện việc sửa chữa tơng tự nh khi soạn
thảo văn bản.
b) Di chuyển trên trang tính.
- Sử dụng các phím mũi tên trên
bàn phím.
- sử dụng chuột và các thanh cuốn.
c) Gõ chữ việt trên trang tính.
- GV hớng dẫn HS gõ chữ Việt trên trang
tính giống nh trong Word.
- HS chú ý
Hoạt động 3: Củng cố bài học
- Cho HS trả lời một số câu hỏi SGK
- Về nhà ôn bài chuẩn bị bài sau thực hành.
* Kiểm tra đánh giá
CH: Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc giống nh Word
giao diện của Excel này còn có thêm những gì?
TL: Giao diện Excel còn có thêm: thanh công thức, bảng chọn Data, trang tính.
3.Giao bài tập
- Học thuộc khái niệm bảng tính
- Làm các bài tập 3,4,5

Tiết 3: Ngày soạn
Ngày dạy
Bài thực hành 1: Làm quen với chơng trình
bảng tính EXCEL (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Khởi động và kết thúc EXCEL
- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính
- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
II. Ph ơng tiện :
- Phòng máy vi tính đợc cài đặt sẵn chơng trình bảng tính Excel.
- Các mẫu sẵn để hớng dẫn cho học sinh trực tiếp trên máy cho học sinh quan
sát.
III. Ph ơng pháp:
-Đàm thoại, phân tích, tổng hợp, nhận xét.
-Làm việc nhóm
IV.Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp, kiểm tra sĩ số.
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
5
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
b. Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu các thành phần của Màn hình làm việc của Excel
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Phân công nhóm thực hành
và nêu nội quy phòng thực hành
- GV nêu nội dung bài thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3, 4
HS hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm ngồi
1 máy.
- HS tìm hiểu nội dung thực hành
- HS thực hiện chia nhóm theo y/c
của GV.
Hoạt động 2: Khởi động.
- GV giới thiệu cách khởi động
Excel:
Có nhiều cách khởi động Excel khác
nhau. Cách sau đây thờng đợc sử dụng,
Khởi động từ biểu tợng màn hình
Hoặc Start Program
Microsoft office Microsoft office
Excel
- Yêu cầu học sinh thực hành theo
các thao tác đó.
- HS chú ý, tìm hiểu
- HS thực hành khởi động Excel
Hoạt động 3: Lu kết quả và thoát kỏi Excel
- Để lu kết quả làm việc, chọn File
Save hoặc nháy và nút lệnh Save trên
thanh công cụ. Các tệp bảng tính do Excel
tạo ra và ghi lại có phần đuôi mặc định
là .xls
- Để thoát khỏi Excel, chọn File
Exit hoặc nháy vào nút đỏ trên góc
phải của thanh tiêu đề.
- Y/c HS tìm hiểu và làm bài tập 1
SGK.
- GV hớng dẫn HS làm bài, chỉ dẫn
cho HS hiểu và thực hiện.
- HS chú ý và thực hiện (lu văn bản tơng
tự nh Word)
- HS thực hiện
- HS tìm hiểu và thực hiện
- HS thực hiện.
Hoạt động 3: Kết thúc tiết thực hành
- GV yêu cầu HS kiểm tra lại bài
làm thực hành trên máy.
- HS thực hiện
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
6
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
- Y/c đóng tất cả các chơng trình
và thực hiện lệnh tắt máy mà các em đã đ-
ợc học từ trớc.
* Kiểm tra đánh giá
Yêu cầu 2 HS thực hành
HS1:Thực hành mở chơng trình Excel
HS2: Thực hành nhập dữ liệu vào một ô
tính rồi lu
- HS thực hiện
3.Giao bài tập
GV y/c HS về nhà đọc và tìm hiểu trớc các bài tập trong SGK để tiết sau thực hành
tiếp
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
7
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết 4: Bài thực hành 1: Làm quen với chơng trình
bảng tính EXCEL (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Khởi động và kết thúc EXCEL
- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính
- Biết cách di chuyển trên trang tính và nhập dữ liệu vào trang tính.
II. Ph ơng tiện:
- Phòng máy vi tính đợc cài đặt sẵn chơng trình bảng tính Excel.
- Các mẫu sẵn để hớng dẫn cho học sinh trực tiếp trên máy cho học sinh quan
sát.
III. Ph ơng pháp
- Đàm thoại, vấn đáp, gợi mở
-Làm việc nhóm
III.Tiến trình bài dạy:
1.Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp,kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ
CH:Nêu các cách cơ bản để lu kết quả làm việc ở Excel?
TL:Có 2 cách cơ bản 1. File/Save
2.Nháy chuột trái vào biểu tợng Save trên thanh công cụ
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Phân công nhóm thực hành
và nêu nội quy phòng thực hành
- GV nêu nội dung bài thực hành
- GV chia nhóm HS, mỗi nhóm 3, 4 HS
hoạt động theo nhóm. Mỗi nhóm ngồi 1
máy.
- HS tìm hiểu nội dung thực hành
- HS thực hiện chia nhóm theo y/c của
GV.
Hoạt động 2: Khởi động.
- GV Y/c khởi động Excel
- Y/c HS làm việc nghiêm túc theo yêu
cầu của GV.
- HS thực hiện khởi động chơng trình
Excel để làm việc.
- HS thực hiện
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
8
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1 SGK
mà GV đã yêu cầu thực hiện từ tiết trớc.
- Y/c HS tiếp tục làm bài tập 2, 3 trong
SGK.
- Trong quá trình học sinh thực hành GV
theo dõi và hớng dẫn cho HS làm theo
yêu cầu.
- GV nhận xét kết quả và chỉ dẫn cho
từng nhóm thực hành làm bài tập. Chỉ dẫn
những sai xót.
- HS thực hiện
- HS thực hành, làm bài tập trong SGK
- HS thực hành
- HS thực hành
Hoạt động 3: Kết thúc bài thực hành
- GV yêu cầu HS kiểm tra lại bài
làm thực hành trên máy.
- Y/c đóng tất cả các chơng trình
và thực hiện lệnh tắt máy mà các em đã
đợc học từ trớc.
* Kiểm tra đánh giá
- HS thực hiện
- HS thực hiện
3. Giao bài tập
- GV y/c HS về nhà đọc và tìm hiểu trớc các bài tập trong SGK để tiết sau thực
hành tiếp.
Tiết 5: Ngày soạn
Ngày dạy
Bài 2: Các thành phần chính
và dữ liệu trên trang tính (Tiết 1)
I. Mục tiêu:
- Biết đợc các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối,
thanh công thức.
- Hiểu vai trò của thanh công thức.
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt đợc kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
II. Ph ơng tiện:
- Nội dung: Nghiên cứu bài 3 SGK, SGV
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
9
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
- ĐDDH: Bảng phụ, phòng máy.
III. Ph ơng pháp
-Phơng pháp nêu và giải quyết vấn đề
- Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài
a. GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ
CH1. Hãy nêu các tính năng chung của chơng trình bảng tính
CH2. Em hãy cho biết màn hình làm việc của chơng trình Excel gồm những gì?
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Bảng tính.
- Cho HS quan sát hình 13 SGK
GV: Bảng tính có thể có nhiều trang tính.
Khi mở một bảng tính mới thờng chỉ gồm
3 trang tính.
- GV: Cho HS quan sát hình 13 và giới
thiệu các trang tính có trong bảng tính.
- Để kích hoạt một trang tính, em cần nháy
chuột vào nhãn trang tơng ứng.
- HS quan sát hình 13 SGK
- HS theo dõi GV hớng dẫn và cách mở
một trang tính trong bảng tính.
Hoạt động 2: Các thành phần chính trên trang tính.
? Nêu một số thành phần của trang tính mà
em đã biết.
? Yêu cầu HS quan sát hình 14 SGK
GV: giới thiệu
Hộp tên: Hiển thị ô đợc chọn
Khối:
Thanh công thức: Cho biết nội dung của ô
đang đợc chọn.
- GV giới thiệu màn hình làm việc và các
thành phần chính trên trang tính (Hình
chụp).
- HS trả lời: các ô, các cột, các hàng.
- HS quan sát hình 14 SGK.
Hoạt động 3: Củng cố
- GV yêu cầu HS học và ghi nhớ phần 1, 2
SGK.
*Kiểm tra đánh giá
CH: Nêu các thành phần chính trên trang
- HS thực hiện.
- Các thành phần chính trên trang tính
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
10
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
tính gồm: Hộp tên, khối, thanh công thức
3. Giao bài tập
- Y/c về nhà HS đọc trớc phần 3, 4 và tìm hiểu
- Làm các bài tập 1, bài tập 2 trang 18 SGK.
-Học thuộc lí thuyết
Tiết 6: Ngày soạn
Ngày dạy
Bài 2: Các thành phần chính
và dữ liệu trên trang tính (Tiết 2)
I. Mục tiêu
- Biết đợc các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối,
thanh công thức.
- Hiểu vai trò của thanh công thức.
- Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối.
- Phân biệt đợc kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự.
II. Ph ơng tiện:
- Nội dung: Nghiên cứu bài 3 SGK, SGV
- ĐDDH: Bảng phụ, phòng máy.
III. Ph ơng pháp
- Nêu và giải quyết vấn đề
-Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp
IV.Tiến trình bài dạy
1. Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp,kiểm tra sĩ số
b. Kiểm tra bài cũ
1. Hãy nêu các tính năng chung của chơng trình bảng tính
2. Em hãy nêu các thành phần chính trên trang tính là gì?
2. Phát triển bài
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1:Chọn các đối tợng trên trang tính.
- Cho HS quan sát các hình 15-19 SGK - HS quan sát hình 13 SGK
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
11
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
GV cho học sinh quan sát từng hình rồi h-
ớng dẫn chọn đối tợng đó.
+ Chọn một ô: Đa con trỏ chuột tới ô đó
và nháy chuột. (h.16a)
+ Chọn một hàng:Nháy chuột trái tại nút
tên hàng.(h.17)
+ Chọn một cột: Nháy chuột trái tại nút
tên cột.(h.16b)
+ Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô
góc( VD: ô góc trên trên) đến ô ở góc đối
diện( ô góc phải dới). Ô chọn đầu tiên sẽ
là ô đợc kích hoạt. (h.18)
* Chú ý:
Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác
nhau, em hãy chọn khối đầu tiên, nhấn giữ
phím Ctrl và lần lợt chọn các khối tiếp
theo. ( h.19)
- HS theo dõi GV hớng dẫn và cách mở
một trang tính trong bảng tính.
HS theo dõi GV hớng dẫn cách chọn đối t-
ợng và ghi bài.
Hoạt động 2: Dữ liệu trên trang tính
Có thể nhập nhiều dạng dữ liệu khác nhau
vào các ô của trang tính. Dới đây ta làm
quen với hai dạng dữ liệu thờng dùng.
a) Dữ liệu số: Là các số 0,1,2,,9, dấu
cộng(+) chỉ số dơng, dấu trừ(-) chỉ số âm
và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm.
VD: 2354; - 243; + 55; 14.25; 30%
- ở chế độ ngầm định, dữ liệu số đợc căn
thẳng lề phải trong ô tính.
- Thông thờng, dấu phẩy(,) đợc dùng để
phân cách hàng nghìn, hàng triệu,dấu
chấm(.) để phân cách phần nguyên và
phần thập phân.
b) Dữ liệu kí tự.
- ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự đợc
căn thẳng lề trái trong ô tính.
a) Dữ liệu số: Là các số 0,1,2,,9, dấu
cộng(+) chỉ số dơng, dấu trừ(-) chỉ số âm
và dấu % chỉ tỉ lệ phần trăm
VD: 2354; - 243; + 55; 14.25; 30%
b) Dữ liệu kí tự:
Dữ liệu kí tự là các chữ cái, chữ số và các
kí hiệu.
VD: Lớp 7A, Đỗ Hòa.
Hoạt động 3: Củng cố bài học
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
12
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
* Kiểm tra đánh giá
?1Nêu các thành phần chính của trang
tính
? 2Nêu các thao tác chọn một ô, một cột,
một hàng?
?3 Nêu các thao tác chọn một khối, chọn
nhiều khối.
? 4 Nêu các loại dữ liệu mà em biết? Cho
ví dụ về dữ liệu đó.
?5. Hãy chỉ ra đâu là dữ liệu số , đâu là dữ
liệu kí tự trong các ví dụ sau:
+ 89.6; 65; -43; 23a; 9B; thứ 7; -25.3;
thanh hóa; 23 + 12; 125%; 12% - 3.
HS thảo luận và trả lời
3. Giao bài tập
-Yêu cầu học sinhtrả lời các câu hỏi từ 1 đến 5 SGK.
-Y/c HS xem lại bài đã học
- Chuẩn bị bài thực hành số 2.

Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết 7:
Bài thực hành số 2
làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (tiết 1)
I. Mục tiêu:
*Kiến thức:
- Phân biệt đợc bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.
- Phân biệt và nhập đợc một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
* Kĩ năng:
- Mở và lu bảng tính trên trang tính.
- Thực hiện đợc việc chọn các đối tợng trên trang tính.
* Thái độ:
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
13
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Có ý thức tự giác, giúp đỡ bạn bè, bảo vệ của công, tham gia tích cực trong các
hoạt động của bài học.
II. Ph ơng tiện :
- Chuẩn bị của giáo viên: Máy tính có cài chơng trình bảng tính, nội dung bài
thực hành.
- Chuẩn bị của học sinh: Nội dung kiến thức bài 2 đã học.
III. Ph ơng pháp
- Làm việc theo nhóm
- Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp
III. Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp,kiểm tra sĩ số.
b.Kiểm tra bài cũ
CH: Trình bày cách chọn các đối tợng trên trang tính
TL:+ Chọn một ô: Đa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột.
+ Chọn một hàng:Nháy chuột trái tại nút tên hàng.
+ Chọn một cột: Nháy chuột trái tại nút tên cột.
+ Chọn một khối: Kéo thả chuột từ một ô góc( VD: ô góc trên trên) đến ô ở góc đối
diện( ô góc phải dới). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô đợc kích hoạt.
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
? Hãy liệt kê các thành phần chính
của trang tính? Nêu vai trò của thanh công
thức?
? Nêu các loại dữ liệu mà Excel có
thể xử lí.
- HS1: Trả lời
- HS2: Trả lời.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài thực hành.
- Giáo viên nêu mục đích yêu cầu
của bài thực hành và chia nhóm thực hành
(nh những tiết thực hành trớc).
- Y/c HS thực hiện nghiêm túc theo
hớng dẫn của GV
- HS tìm hiểu nội dung thực hành và chuẩn
bị làm bài tập TH
- HS thực hiện
Hoạt động 3: Hớng dẫn cách mở và lu bảng tính.
a) Mở bảng tính:
- Khởi động chơng trình bảng tính.
+ Nếu cần mở một bảng tính mới khác, em hãy nháy vào
nút lệnh New trên thanh công cụ.
+ Nếu mở một tệp bảng tính đã có trên máy, em mở th
- HS theo dõi giáo viên h-
ớng dẫn, sau đó từng em
thực hành thao tác.
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Tr ờng THCS Nga Điền
14
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
mục chứa tệp bằng nút Open và nháy đúp chuột trên
biểu tợng của tệp.
- GV lấy ví dụ hớng dẫn HS thực hành.
b) Lu bảng tính với một tên khác:
Vào File -> Save As rồi nhập tên mới vào ô File name
- HS theo dõi và thực hành.
- HS theo dõi và thực hành
Hoạt động 4: Củng cố bài học
- GV tổng kết nội dung thực hành buổi
hôm nay. Nhận xét việc làm tốt và việc làm
cha đạt yêu cầu cần rút kinh nghiệm cho các
giờ sau.
*Kiểm tra đánh giá
Yêu cầu thoát khỏi chơng trình và tắt máy.
- HS nhận xét và đánh giá kết quả thực
hành của các thành viên trong nhóm và
đánh giá chéo các nhóm khác.
- HS thực hiện; dọn vệ sinh phòng thực
hành.
2 HS thực hành
3. Giao bài tập
- Đọc trớc bài thực hành sau.
- Thực hành trên ở nhà trên máy mở một bảng tính mới và lu bảng tính với tên khác.


Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
15
nháy đúp chuột để
mở bảng tính
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Ngày soạn
Ngày dạy
Tiết 8: Bài thực hành số 2
làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (tiết 2)
I. Mục tiêu :
*Kiến thức:
- Phân biệt đợc bảng tính, trang tính và các thành phần chính của trang tính.
- Phân biệt và nhập đợc một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính.
* Kĩ năng:
- Mở và lu bảng tính trên trang tính.
- Thực hiện đợc việc chọn các đối tợng trên trang tính.
* Thái độ:
Có ý thức tự giác, giúp đỡ bạn bè, bảo vệ của công, tham gia tích cực trong các
hoạt động của bài học.
II. Ph ơng tiện:
- Chuẩn bị của giáo viên: Máy tính có cài chơng trình bảng tính, nội dung bài
thực hành.
- Chuẩn bị của học sinh: Nội dung kiến thức bài 2 đã học.
III. Ph ơng pháp:
-Làm việc theo nhóm
-Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp
IV.Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài
a. GV ổn định trật tự lớp, ổn định sĩ số lớp.
b.Kiểm tra bài cũ
HS1: Nêu cách mở một bảng tính mới
HS2: Nêu cách lu bảng tính với tên khác.
2. Phát triển bài
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành.
- Giáo viên nêu mục đích yêu cầu
của bài thực hành và chia nhóm thực hành
(nh những tiết thực hành trớc).
- HS tìm hiểu nội dung thực hành và chuẩn
bị làm bài tập TH
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
16
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
- Y/c HS thực hiện nghiêm túc theo
hớng dẫn của GV
- HS thực hiện
Hoạt động 2: Bài tập SGK
* Bài tập 1 SGK:
- Y/c HS đọc kĩ đề bài tập và làm
việc theo yêu cầu
- Giáo viên theo dõi và hớng dẫn
HS thực hành
- Giáo viên lu ý tất cả các máy phải
có thanh công thức để học sinh quan sát.
- HS quan sát các nhóm làm bài
thực hành, chỉ dẫn những sai xót còn mắc
phải của HS.
- Y/c HS làm việc nghiêm túc và có
hiệu quả.
* Bài tập 2 SGK:
- Y/c HS đọc đề bài tập 2 và làm
việc theo yêu cầu của đề bài.
- Giáo viên theo dõi và hớng dẫn
HS thực hành
- HS quan sát các nhóm làm bài
thực hành, chỉ dẫn những sai xót còn mắc
phải của HS.
* Bài tập 3 SGK:
- Sau khi mở bảng tính, giáo viên
yêu cầu học sinh nhập bổ sung dữ liệu.
- Giáo viên theo dõi và hớng dẫn
HS thực hành
- HS quan sát các nhóm làm bài
thực hành, chỉ dẫn những sai xót còn mắc
phải của HS.
* Bài tập 4 SGK:
Học sinh nhập dữ liệu, giáo viên
nhắc học sinh quan sát, nhận xét việc tự
động căn lề của bảng tính đối với dữ liệu
số và dữ liệu kí tự.
Yêu cầu HS lu lại với tên tệp là
Sổ theo dõi thể lực
- Lu ý học sinh lu tên tệp bằng chữ
Việt không dấu.
- HS tìm hiểu đề bài.
- HS thực hành
- HS làm việc
- HS tìm hiểu bài tập 2
- HS thực hành
- HS thực hành
- HS thực hành
Hoạt động 4: Củng cố bài học
- GV tổng kết nội dung thực hành
- HS nhận xét và đánh giá kết quả thực
hành của các thành viên trong nhóm và
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
17
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
buổi hôm nay. Nhận xét việc làm tốt và
việc làm cha đạt yêu cầu cần rút kinh
nghiệm cho các giờ sau.
- Yêu cầu thoát khỏi chơng trình và
tắt máy.
* Kiểm tra đánh giá
đánh giá chéo các nhóm khác.
- HS thực hiện; dọn vệ sinh phòng thực
hành.
3. Giao bài tập
-Đọc trớc bài luyện gõ phím nhanh bằng Typing test
-Thực hành ở nhà nhiều về: lu, mở một bảng tính mới,
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
18
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Ngày soạn
Ngày dạy

Tiết 9: Luyện gõ phím nhanh bằng typing test (Tiết
1)
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự
mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím.
- Thông qua các trò chơi HS hiểu và rèn luyện đợc kĩ năng gõ phím nhanh và
chính xác.
II. Ph ơng tiện :
Giáo viên chuẩn bị nội dung bài dạy, chuẩn bị phòng máy. Giáo viên dạy kết
hợp giới thiệu trực tiếp trên máy cho học sinh quan sát.
III. Ph ơng pháp:
-Phơng pháp lí thuyết kết hợp với thực hành.
- Thuyết trình,gợi mở, vấn đáp
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài:
a. GV ổn định trật tự lớp, kiểm tra sĩ số.
b. Kiểm tra bài cũ
2. Phát triển bài
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
Typing test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số
trò chơi đơn giản nhng rất hấp dẫn. Bằng cách chới với máy tính em sẽ luyện đợc kĩ
năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón. Qua bài học này các em sẽ đợc làm quen và
thực hành luyện gõ phím bằng 10 ngón tay với chơng trình Typing test.
Hoạt động 2: Khởi động phần mềm
- GV yêu cầu HS tìm hiểu SGK về cách
khởi động chơng trình Typing test.
?H: Để khởi động chơng trình em làm
thế nào?
?H: Em có thể chọn tên mình trong
- HS tìm hiểu SGK
- 1 2 HS trả lời:
Nháy đúp chuột vào biểu t-
ợng nằm trên màn hình
Typing test
Màn hình khởi động đầu tiên của
phần mềm có dạng nh hình 127
SGK.
- HS tìm hiểu, trả lời:
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
19
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
danh sách hoặc gõ tên mới bằng cách nào?
- GV giải thích cho HS
- GV hớng dẫn HS bớc tiếp theo:
Để bắt đầu một trò chơi em hãy chọn
trò chơi đó và nháy chuột tại nút . Với
mỗi trò chơi, có thể chọn các loại từ sẽ đợc
dùng bằng cách nháy chuột tại vị trí
Vocabulary và chọn nhóm từ tơng ứng.
Em chọn tên mình hoặc gõ
tên mới vào ô Enter Your Name,
sau đó ấn phím Enter hoặc nháy
chuột vào nút tại vị trí góc
phải bên dới màn hình.
Tiếp theo nháy chuột dòng
chữ Warm up games để bắt đầu
vào màn hình có 4 trò chơi luyện gõ
bàn phím (hình 129 SGK)
- HS chú ý GV giảng bài, có
thể ghi những ý cần thiết.
Hoạt động 3: Tìm hiểu Trò chơi Bubbles (bong bóng)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 129 và
130 SGK.
- Hớng dẫn HS:
Trên màn hình của trò chơi này sẽ xuất
hiện các bọt khí bay theo chiều từ dới lên
trên, trong các bọt khí có chữ cái. Em cần gõ
chính xác các chữ cái đó, nếu gõ đúng bọt khí
sẽ biến mất, nếu gõ không đúng bọt khí sẽ
chuyển động lên trên rồi biến mất.
- Lu ý HS:
Khi gõ cần phân biệt chữ in hoa và chữ
thờng, gõ chữ in hoa kèm phím Shift. Các bọt
khí có màu sắc thờng chuyển động nhanh
hơn, cần u tiên gõ chữ trong các bọt khí này
trớc.
- HS quan sát
- HS chú ý và thực hành theo
yêu cầu.
- HS lu ý và thực hành
Hoạt động 4: Tìm hiểu Trò chơi ABC (bảng chữ cái)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 131
SGK.
- Hớng dẫn HS:
ở màn hình 129 nháy chuột vào lựa
chọn abc ta đợc cửa sổ màn hình nh hình 131.
Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ
tự trong một vòng tròn. Xuất phát từ vị trí ban
đầu, em gõ chính xác các chữ cái có trên vòng
tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của
chúng.
- Lu ý HS:
Thời gian có hạn, em cần gõ nhanh và
chính xác để hoàn thiện công việc gõ trong
- HS quan sát
- HS chú ý và thực hành theo
yêu cầu.
- HS lu ý và thực hành
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
20
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
vòng 5 phút.
Hoạt động 5: Củng cố bài học
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và thực hiện
đợc các thao tác trong chơng trình.
*Kiểm tra đánh giá
CH: Thực hành mở chơng trình Typing Test
- HS thực hiện theo yêu cầu
của GV
3.Giao bài tập
- Y/c về nhà đọc trớc phần tiếp theo và nếu có điều kiện có thể luyện gõ ở nhà.
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
21
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Tiết 10: Ngày soạn
Ngày dạy
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự
mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím.
- Thông qua các trò chơi HS hiểu và rèn luyện đợc kĩ năng gõ phím nhanh và
chính xác.
II. Ph ơng tiện :
- Giáo viên chuẩn bị nội dung bài dạy cho HS thực hành, chuẩn bị phòng máy.
III. Ph ơng pháp
-Phơng pháp lí thuyết kết hợp với thực hành.
- Thuyết trình,gợi mở, vấn đáp
IV. Tiến trình bài dạy
1. Mở bài:
a. GV ổn định trật tự lớp, kiểm tra sĩ số.
b. Kiểm tra bài cũ
HS1: Em hãy trình bày cách chơi trò Bubbles (bong bóng)
HS2: Em hãy trình bày cách chơi trò ABC.
2. Phát triển bài:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tổ chức thực hành
- GV yêu cầu HS chia nhóm thực
hành, mỗi nhóm 2 3 HS ngồi một
máy.
- GV giới thiệu nội dung thực hành:
Thực hiện luyện gõ phím bằng trò chơi
Bubbles (bong bóng) và trò chơi ABC
(bảng chữ cái).
- Yêu cầu HS thực hành nghiêm
túc, an toàn thực hành.
- HS thực hiện theo yêu cầu của
GV.
- HS tìm hiểu nội dung thực hành
Hoạt động 2: Khởi động phần mềm Thực hành trò chơi Bubbles
- GV yêu cầu HS khởi động chơng
trình nh tiết trớc đã tìm hiểu.
- HS các nhóm thực hiện khởi
động máy, khởi động chơng trình:
Nháy đúp chuột vào biểu tợng
nằm trên màn hình.
Typing test
Màn hình khởi động đầu tiên của phần
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
22
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
- GV hớng dẫn HS bớc tiếp theo:
Để bắt đầu một trò chơi em hãy
chọn trò chơi đó và nháy chuột tại nút
. Với mỗi trò chơi, có thể chọn các
loại từ sẽ đợc dùng bằng cách nháy
chuột tại vị trí Vocabulary và chọn
nhóm từ tơng ứng.
- GV quan sát và hớng dẫn HS
thực hành.
- Chú ý những sai xót còn mắc
phải của HS.
mềm xuất hiện.
- HS thực hành:
Chọn tên mình hoặc gõ tên mới
vào ô Enter Your Name, sau đó ấn
phím Enter hoặc nháy chuột vào nút
tại vị trí góc phải bên dới màn hình.
Tiếp theo nháy chuột dòng chữ
Warm up games để bắt đầu vào màn
hình có 4 trò chơi luyện gõ bàn phím.
- HS nháy chuột vào trò chơi
Bubbles (bong bóng) và thực hành
luyện gõ các phím xuất hiện trên màn
hình.
Hoạt động 3: Thực hành trò chơi ABC (bảng chữ cái)
- Hớng dẫn HS quay lại màn làm
việc trớc, nháy chọn trò chơi ABC (bảng
chữ cái) để thực hành
- GV hớng dẫn HS bớc tiếp theo
để thực hành
- GV quan sát và hớng dẫn HS
thực hành.
- Chú ý những sai xót còn mắc
phải của HS.
- HS thực hành:
Nháy chuột vào trò chơi ABC
(bảng chữ cái) và thực hành luyện gõ
các phím xuất hiện trên màn hình.
- HS chú ý và thực hiện
- HS thực hành
- HS chú ý.
Hoạt động 4: Củng cố bài học
- GV yêu cầu HS thực hiện thành
thạo các thao tác trong chơng trình.
- Y/c HS đóng chơng trình và thực
hiện lệnh tắt máy, dọn vệ sinh phòng
thực hành.
* Kiểm tra đánh giá
CH: Hãy nêu cách vào bốn trò chơi trong
Typing Test?
- HS thực hiện theo yêu cầu của
GV.
HS: Chọn tên mình hoặc gõ tên
mới vào ô Enter Your Name, sau đó ấn
phím Enter hoặc nháy chuột vào nút
tại vị trí góc phải bên dới màn hình.
Tiếp theo nháy chuột dòng chữ Warm
up games để bắt đầu vào màn hình có 4
trò chơi luyện gõ bàn phím
3. Giao bài tập
- Y/c về nhà đọc trớc phần tiếp theo và nếu có điều kiện có thể luyện gõ ở nhà.
Tiết 11: Ngày soạn
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
23
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
Ngày dạy
Luyện gõ phím nhanh bằng typing test (Tiết 3)
I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm và có thể tự khởi động, tự
mở các bài và chơi, ôn luyện gõ phím.
- Thông qua các trò chơi HS hiểu và rèn luyện đợc kĩ năng gõ phím nhanh và
chính xác.
II. Ph ơng tiện:
Giáo viên chuẩn bị nội dung bài dạy, chuẩn bị phòng máy. Giáo viên dạy kết
hợp giới thiệu trực tiếp trên máy cho học sinh quan sát.
III. Ph ơng pháp :
-Phơng pháp lí thuyết kết hợp với thực hành.
- Thuyết trình,gợi mở, vấn đáp
IV. Tiến trình bài dạy:
1. Mở bài:
a. GV ổn định trật tự lớp, kiểm tra sĩ số.
b. Kiểm tra bài cũ
HS1: Thực hành với trò chơi ABC
2. Phát triển bài
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu trò chơi Clouds (đám mây)
- GV yêu cầu HS quan sát hình 132
SGK.
- Hớng dẫn HS:
Trên màn hình của trò chơi này sẽ xuất
hiện các đám mây và chúng chuyển động từ
phải sang trái màn hình. Có một đám mây đợc
đóng khung, đó là vị trí làm việc hiện thời.
Em cần gõ chính xác các chữ cái trong đám
mây đó, nếu gõ đúng đám mây sẽ biến mất.
Dùng phím Space hoặc Enter để chuyển sang
đám mây tiếp theo. Nếu muốn quay lại đám
mây đã đi qua nhấn phím Backspace, chỉ đợc
bỏ qua nhiều nhất là 6 từ không kịp gõ.
- Lu ý HS:
Điểm số của phần chơi này sẽ hiện trên
màn hình ở dòng cuối cùng, bên trái tại vị trí
có dòng Score.
- HS quan sát
- HS chú ý và thực hành theo
yêu cầu.
- HS lu ý và thực hành
- HS chú ý và có thể ghi
những ý chính của bài học.
Hoạt động 2: Tìm hiểu Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh)
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
24
Giáo án Tin học 8 - Năm học 2010-2011
- GV yêu cầu HS quan sát hình 133
SGK.
- Hớng dẫn HS:
ở màn hình 129 nháy chuột vào lựa
chọn Wordtris ta đợc cửa sổ màn hình nh
hình 133.
Một khung hình chữ U chỉ cho phép
chứa đợc sáu thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần
lợt xuất hiện tại trung tâm màn hình và trôi
dần xuống khung chữ U. Khi thanh chữ xuất
hiện em cần gõ nhanh và chính xác dòng chữ
hiện trên thanh. Nếu gõ nhanh trớc khi thanh
chữ rơi xuống đáy khung, thanh chữ sẽ biến
mất. Ngợc lại thanh chữ sẽ nằm lại trong
khung gỗ.
- Lu ý HS:
Trò chơi này phỏng theo trò chơi xếp
hình Tetris rất phổ biến trớc đây.
- HS quan sát
- HS chú ý và thực hành theo
yêu cầu.
- HS lu ý và thực hành
Hoạt động 3: Củng cố
- GV yêu cầu HS tìm hiểu và thực hiện
đợc các thao tác trong chơng trình.
* Kiểm tra đánh giá
CH: Em hãy trình bày cách chơi trò Wordtris
- HS thực hiện theo yêu cầu
của GV.
HS:Một khung hình chữ U chỉ cho
phép chứa đợc sáu thanh chữ. Các
thanh chữ sẽ lần lợt xuất hiện tại
trung tâm màn hình và trôi dần
xuống khung chữ U. Khi thanh chữ
xuất hiện em cần gõ nhanh và chính
xác dòng chữ hiện trên thanh. Nếu
gõ nhanh trớc khi thanh chữ rơi
xuống đáy khung, thanh chữ sẽ biến
mất. Ngợc lại thanh chữ sẽ nằm lại
trong khung gỗ.
3. Giao bài tập
- Y/c về nhà đọc trớc phần tiếp theo và nếu có điều kiện có thể luyện gõ ở nhà.
Ngời soạn: Mai Tuấn Anh - Trờng THCS Nga Điền
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×