Tải bản đầy đủ

Đề thi nguyên lý kế toán

1
BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN
MÔN HỌC : NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
LỚP : QT209A1 – 4

Tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho
theo phương pháp kê khai tường xuyên. Kế toán có tài liệu sau :
I. Số dư đầu tháng của các tài khoản :
TK 111 : 10.000.000 đ
TK 411 : 400.000.000 đ
TK 211 : 320.000.000 đ
TK 152 : X ? đ
(Chi tiết : 4.000 kg)
TK 112 : 120.000.000 đ
TK 331 : 30.000.000 đ
TK 214 : 20.000.000 đ
TK 421 : 20.000.000 đ
II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh :
1. Mua TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vò bán, giá mua chưa có thuế là
12.000.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng tiền mặt là 500.000 đ.
2. Trả nợ cho người bán 5.000.000 đ bằng tiền gửi ngân hàng.

3. Vật liệu xuất sử dụng cho :
- Trực tiếp sản xuất sản phẩm : 2.000kg.
- Phục vụ ở phân xưởng : 100 kg.
4. Các chi phí khác phát sinh :
Lương
Trích
theo lương
Khấu hao
TSCĐ Tiền mặt
1. Phân xưởng sản xuất :
Xác đònh
theo
tỷ lệ quy
đònh
(kể cả phần
trừ
vào lương
công nhân)

- Trực tiếp sản xuất SP 1.800.000
- Phục vụ và quản lý 1.300.000 1.000.000 100.000
2. Hoạt động bán hàng : 1.200.000 500.000 200.000
3. Hoạt động quản lý doanh
nghiệp 1.500.000 500.000 400.000

5. Sản phẩm hòan thành được nhập kho thành phẩm : 1.000 sản phẩm. Cho biết chi
phí sản phẩm dở dang cuối tháng là 500.000 đ.
6. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa thuế bằng 140% giá thành, thuế GTGT
10%. Khách hàng đã thanh toán toàn bộ bằng tiền gửi ngân hàng.
2
Yêu cầu :
1. Tính X.
2. Đònh khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
3. Tính toán và phản ánh vào tài khoản chữ T.
4. Thực hiện các bút toán kết chuyển để tính giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho
trong kỳ.
5. Khóa sổ. Xác đònh kết quả kinh doanh trong kỳ.
6. Lập bảng cân đối kế toán vào ngày cuối tháng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×