Tải bản đầy đủ

BAI 6 MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ DLA


ĐẾN VỚI TIẾT TOÁN LỚP 7

Bài tập : cho hàn số y = 3x hãy điền vào chổ trống trong các ô sau.
-0,5
Y
- 1
0
- 3
- 12
2
0
6
x
- 4
Kiểm tra bài cũ
- 1,5

MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
Đặt vấn đề
Kinh tuyến góc

Xích đạo
Đông
Bắc
Nam
Toạn độ đòa lí
điểm A là:
10
0
đông
15
0
nam
A
Ví dụ
Tây

TIT31: MT PHNG TO
1.Đặt vấn đề:
* Ví dụ 2:
* Ví dụ 1:
Để xác định vị trí của
một điểm trên bản đồ
haytrong rạp chiếu phim
Người ta dùng hai yếu tố

TIẾT 31: MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
1.§Æt vÊn ®Ò: (sgk)
2.MÆt ph¼ng to¹ ®é: (MPT§)
*HÖ trôc to¹ ®é Oxy
y
2
-1
1
0
1
2
3
3 x
-1
-2
-2
-3
-3
* MÆt ph¼ng to¹ ®é lµ ph¼ng chøa hÖ trôc to¹ ®é
Tr c ụ
tung
Tr c ụ
ho nhà
III
G c ố
to ạ độ
IV
I
II
* Chó ý: n v d i trªn hai trôc ch n b ng nhauĐơ ị à ọ ằ

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×