Tải bản đầy đủ

Bài giảng Kinh tế lượng - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

19-Aug-10
1
Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM
Email: tam0505@gmail.com
1
2
Anh tăng
CPQC sẽ làm
cho Dsố
tăng nhanh!
Tôi muốn biết DS sẽ
tăng bao nhiêu nếu
tôi chi 1 triệu USD
trong năm nay cho
CPQC
DS còn bị
chi phối
bới những
nhân tố
nào?

19-Aug-10
2
CÁC PHẦN
MỀM PHÂN
TÍCH KTL
3 Nguyễn Duy Tâm - IDR
1. Những quan điểm về kinh tế lượng
2. Mô hình kinh tế lượng cơ bản
3. Phân tích hồi quy
4. Số liệu trong phân tích kinh tế lượng
5. Mô hình hồi quy tổng thể
6. Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó
7. Hàm hồi quy mẫu

4
19-Aug-10
3
Quan
điểm về
KTL
Chuyên nghiên cứu
về các vấn đề thực
nghiệm của các quy
luật kinh tế.
Kết hợp môn thống kê
và các số liệu nhằm
tìm ra những kết quả
bằng số học thông
qua các mô hình toán
kinh tế
Lý thuyết kinh tế
+ thực tế 
Lượng hóa và dự
báo nền kinh tế
Là một môn khoa
học tập hợp các
công cụ dự báo
kinh tế
5
Chuyên nghiên


cứu về các vấn
đề thực nghiệm
của các quy luật
kinh tế.

Kết hợp môn thống
kê và các số liệu
nhằm tìm ra những
kết quả bằng số học
thông qua các mô
hình toán kinh tế
Lý thuyết kinh tế
+ thực tế 
Lượng hóa và dự
báo nền kinh tế
Là một môn khoa
học tập hợp các
công cụ dự báo
kinh tế
6
19-Aug-10
4
X
Y
80
55
60
65
70
75


Tổng 325
7
100
65
70
74
80
85
88

462
120
79
84
90
94
98


445
140
80
93
95
103
108
113
115
707
160
102
107
110
116
118
125

678
180
110
115
120
130
135
140

750
200
120
136
140
144
145


685
220
135
137
140
152
157
160
162
1043
240
137
145
155
165
175
189

966
260
150
152
175
178
180
185
191
1211
TBình
65 77 89 101 113 125 137 149 161 173
80
65 77 89 101 113 125 137 149 161 173
100
8
19-Aug-10
5
 Khái niệm: Hồi quy là quá trình quy về giá trị
trung bình của biến phụ thuộc. Nghiên cứu
mối quan hệ giữa biến hồi quy (biến phụ
thuộc) và các biến độc lập.
  Giá trị trung bình ?
  Biến phụ thuộc?
  Biến độc lập?
  Hàm hồi quy:

9
n
X
n
i
i
x1
Y: Biến phụ
thuộc
Ước lượng: dự
báo
Nhiễu: sai
số
Biến độc lập
Giá đất
(trđồng) Y
589.79
152.68
65.85
84.36
78.72
138.00
1200.00
298.52
10
Diện tích
X
27.00
27.48
33.00
36.00
44.00
48.00
48.00
54.02
Dự báo giá
đất Y^
227.11
228.69
246.79
256.64
282.88
296.00
296.00
315.75
Sai số et
362.68
-76.01
-180.95
-172.28
-204.16
-158.00
904.00
-17.23

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×