Tải bản đầy đủ

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ ở cùng đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng c

Giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc để chăm sóc con ốm
đau đối với người lao động, trường hợp cả cha và mẹ ở
cùng đơn vị sử dụng lao động, cùng tham gia bảo hiểm
xã hội, nếu một người đã hết thời hạn hưởng chế độ mà
con vẫn ốm đau thì người kia được hưởng chế độ

Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Quốc phòng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Thủ trưởng đơn vị.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y.
Cách thức thực hiện:Trực tiếp làm thủ tục tại cơ quan, đơn vị
Thời hạn giải quyết:Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ
hợp lệ của người lao động
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1. 1 Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan nhân sự đơn vị.
2. 2

Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ,
trình Thủ trưởng đơn vị.

3. 3
Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ nghỉ việc
chăm sóc con ốm đau.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. - Sổ bảo hiểm xã hội;
2. - Giấy ra viện hoặc bản sao sổ khám, chữa bệnh của con;
3.
- Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về việc người lao động nghỉ
việc để chăm sóc con ốm đau, trong đó nêu rõ (cha hoặc mẹ) trước đó đã

Thành phần hồ sơ
hưởng hết thời gian theo quy định;
4.
- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ do người sử dụng lao
động lập hàng quý;

5.
- Danh sách người lao động hưởng chế độ được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc
phòng duyệt.

Số bộ hồ sơ:
01 (bộ)
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Không


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×