Tải bản đầy đủ

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh

Đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao
động đi làm việc ở nước ngoài do doanh nghiệp
được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Lao động ngoài nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí đổi giấy phép là 2,5 triệu
đồng nộp tại thời điểm nhận giấy
phép
2,5 triệu
đồng
Luật người lao động Việt

Nam...


Tên phí Mức phí Văn bản qui định

Nghị định 126/2007/NĐ-
CP ngày...Luật người lao động Việt
Nam...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Về nộp - tiếp nhận
hồ sơ
- Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Cục Quản lý lao động
ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp nhận và kiểm
tra hồ sơ, nếu thiếu yêu cầu doanh nghiệp bổ sung
2.
Giải quyết của cơ
quan thực hiện
- Cục Quản lý lao động ngoài nước cấp đổi giấy phép
cho doanh nghiệp trong vòng 15 ngày.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Văn bản đề nghị đổi giấy phép của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 03 Ban
hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
2. Giấy phép đã được cấp cho doanh nghiệp dịch vụ
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại
4. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định
5.


Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi
làm việc ở nước ngoài kèm theo Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy
định tại Khoản 3, điều 9 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng
6.
Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước
ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi
Thành phần hồ sơ
đi làm việc ở nước ngoài
7.
Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: Họ và tên, ngày
tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ
được giao
8. Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
Số bộ hồ sơ:
1
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Văn bản qui định
1.
Đơn đề nghị đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Phụ lục số
03 Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2007/TT-
BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội)
Thông tư
21/2007/TT-
BLĐTBXH n...


Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Doanh nghiệp dịch vụ được đổi giấy phép khi được
cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay
đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải đáp ứng các quy
định sau:
-Có vốn pháp định là 5 tỷ đồng; có đề án hoạt động
dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
có tiền ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại nơi
doanh nghiệp đặt trụ sở chính
-Là doanh nghiệp có bộ máy chuyên trách để bồi
dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước
khi đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy hoạt động đưa
người lao động đi làm việc ở nước ngoài;Người lãnh
đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm
việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên,
có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người
lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động
trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp lại giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ
gửi hồ sơ đổi giấy phép đến Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp
Luật người lao động
Việt Nam...

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×